Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap i praktiken IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap i praktiken IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap i praktiken IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare

2 Om SiS - Statlig myndighet under Socialdepartementet som bedriver vård och behandling av vuxna missbrukare och ungdomar efter LVM, LSU, LVU och SoL - För unga finns 30 institutioner med 679 platser. För vuxna missbrukare finns 13 institutioner med 330 platser. - Ca 3000 anställda, varav behandlingsassistenter är enskild största personalkategori. - Förutom institutionerna finns 4 regionkontor och ett huvudkontor. - Operativ människovårdande verksamhet OCH myndighet/förvaltningsorganisation

3 Människovårdande organisationer  UPPDRAG: förändra, förbättra eller förädla människor –genom hjälp/stöd och kontroll/disciplin  Komplexa problem – oklar kunskapsbas och teknologi.  Många påverkansfaktorer ligger utanför organisationens kontroll – inte minst klienten själv  Produkter; avgiftningar, behandlingssamtal, lektioner, screening, operationer, journalföring, fritidsaktiviteter, sjukgymnastik mm  Legitimering av verksamheten genom uppföljning, utvärdering – men främst genom att klienter, allmänhet, politiker, professionella tror/hoppas att verksamheten har betydelse

4 Myndigheter  UPPDRAG: Förverkliga nationell politik – på armslängds avstånd  Ska förvalta på basis av expertis och sakkunskap  Ministerstyre förbjudet, men myndigheter styrs främst av – Instruktion – Regleringsbrev – Utnämningsmakten – Budget  Produkter; årsredovisningar, handlingsplaner, remisser, återrapporteringar, beslutsunderlag, pressmeddelanden, rapporter, statistik mm  Legitimering av verksamheten genom ”rena revisioner” – och att verksamheten/myndighetschefen har regeringens förtroende

5 SiS – en människovårdande organisation  Ca 1000 ungdomar och 1000 vuxna placeras på SiS varje år  Genomsnittlig vårdtid: 145 dagar (LVU) och 142 dagar (LVM)  Avgiftningar, utredningar, akutplaceringar, program- verksamhet, möten med socialtjänst, skola, fritidsaktiviteter, hälso- och sjukvård mm

6 SiS – en myndighet under socialdepartementet Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse Myndigheten ska särskilt svara för 1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, 2. anvisning av platser till hemmen, 3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, 4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete.

7 SiS som myndighet - regleringsbrev Uppdrag Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars 2011. SiS ska årligen och senast den 1 oktober under perioden 2008-2010 inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30). Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

8 Ibland dyker det upp nya saker…..

9 eller.. INTERPELLATIONER I RIKSDAGEN

10 Pressmeddelande 25 juni 2009 Socialdepartementet Uppdrag till SIS om översyn av avskiljning mm. - Regeringen ger Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen. SiS ska inkomma till regeringen med en redovisning av eventuella identifierade brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att åtgärda dessa brister. Om SiS vid översynen uppmärksammar behov av förändringar i bestämmelserna om avskiljning, eller angränsade områden, ska myndigheten inkomma med förslag till ändringar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av ett regeringsbeslut. Regeringen uppdrar åt SiS att inkomma till regeringen med en redovisning av vilka åtgärder myndigheten vidtagit och avser vidta för att säkerställa en adekvat dokumentation av avskiljningar. SiS ska inkomma med en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2009. Delredovisningen ska innehålla identifierade brister i dokumentationen, vidtagna och planerade åtgärder samt eventuella förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning. Övriga delar ska slutredovisas den 15 december 2009.

11 Människovårdarens vokabulär behandlingsplan utredning delaktighet bedömning kartläggning diagnostisering behandlingsmål överlämning screening brukarinflytande dialog RCT kliniskt motivering etik professionalitet kompetens dokumentation journal akt vårdplanering bemötande manualbaserad BBIC JO psykodynamisk terapi veckoschema nattvakt omsorg familjeinriktning nätverk socialpsykologi socialt arbete avdelning multifunc arbetslag KBT socionom frivillig akutplacering barnperspektiv mänskliga rättigheter vårdkedja allians praktik anamnes behandlingsforskning

12 Kunskap i en människovårdande organisation  Vetenskap, aktuell forskning  Professionell expertis och människovårdande erfarenhet  Brukarna (klientens egna skattningar, bedömningar) (Evidensbaserad praktik)

13 Arenor/verktyg för kunskapsinhämtning Forskningskonferenser: - neuropsykiatriska störningar hos unga med antisocialt beteende Tidskrifter: - Socionomen, Psykologtidningen, Addiction, NAT Böcker/kunskapssammanställningar: - Tore Andreassen: Institutionsbehandling av ungdomar Utbildningar/kurser : - motiverande samtal, beroendelära, familjeterapi, konflikthantering Screening-/kartläggningsinstrument : - DOK, AUDIT, SCID Nationella riktlinjer, metodguider : - Socialstyrelsen, SBU, IMS Utvecklingsprojekt - uppföljning av klienter, utvärdering av nytt aktivitetsschema, brukarforum

14 Myndighetens vokabulär regleringsbrev återrapportering planering tvångsvård resultatredovisning uppföljning inventering målstyrning nyckeltal budget verksamhetsplanering kontrakt administrativ rättssäkerhet remiss årscykel ärende jämställdhetsplan policydokument sekretess förordning departement regionkontor handlingsplan diarium enhet utbildning nattvakt offentlighet kommitté profession disciplin huvudman finansiering incitament samverkan vårdavgift befogenhet index strategi tillsyn uppdrag

15 Kunskap i en myndighetsorganisation  Sakområdeskunskap  Kompetens inom juridik, personal, ekonomi (arbetsrätt, offentlig upphandling, fastighetsförvaltning mm)  Utrednings- och utvärderingsmetodik  Byråkratisk hantverkskunnande  Omvärldsanalys, mediekunskap

16 Arenor/verktyg för kunskapsinhämtning Egna register och uppföljningssystem - KiA, DOK, Agresso, Palasso, socialtjänstenkäter Offentlig statistik och sammanställningar - missbruksregistret, statistikdatabaser, forskningsrapporter, utredningar Tidskrifter - Riksdag & Departement, Skandinavisk sjukvårdsinformation Seminarier - Sveriges kommuner och landsting om samverkan kring psykisk ohälsa

17 Kunskap i praktiken.. … men även praktik i kunskapen… Månniskovårdare/myndigheter är inte bara kunskapskonsumenter utan också kunskapsproducenter - Levererar underlag till statistikdatabaser, sammanställningar, utredningar - Egna kartläggningar - Förmedling; rapporter, hemsidor, nyhetsblad - Ett studieobjekt för forskning

18 Dok – ett verktyg för såväl människovårdaren och myndigheten  Underlag för behandlingsplanering  Underlag för sammanställningar – Målgruppsbeskrivningar, gravida missbrukare etc  Underlag för klinisk uppföljning – Förändringar i psykisk mående mellan inskrivning och utskrivning?  Underlag för återrapportering av t ex regeringsuppdrag – Prostitution och människohandel, Ett kontrakt för livet  Underlag för forskning – Femårsuppföljning av kvinnor vid Lunden

19 .. Och som sådant - en arena för att bygga allianser med klienterna tt verktyg för att visa måluppfyllelse tt legitimeringsverktyg - valuta på kunskapens marknad - och ett verktyg för lärande

20 Om inte allt redan är känd, vill säga…


Ladda ner ppt "Kunskap i praktiken IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser