Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare"— Presentationens avskrift:

1 IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare
Kunskap i praktiken IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare

2 Om SiS Statlig myndighet under Socialdepartementet som bedriver vård och behandling av vuxna missbrukare och ungdomar efter LVM, LSU, LVU och SoL För unga finns 30 institutioner med 679 platser. För vuxna missbrukare finns 13 institutioner med 330 platser. Ca 3000 anställda, varav behandlingsassistenter är enskild största personalkategori. Förutom institutionerna finns 4 regionkontor och ett huvudkontor. Operativ människovårdande verksamhet OCH myndighet/förvaltningsorganisation

3 Människovårdande organisationer
UPPDRAG: förändra, förbättra eller förädla människor –genom hjälp/stöd och kontroll/disciplin Komplexa problem – oklar kunskapsbas och teknologi. Många påverkansfaktorer ligger utanför organisationens kontroll – inte minst klienten själv Produkter; avgiftningar, behandlingssamtal, lektioner, screening, operationer, journalföring, fritidsaktiviteter, sjukgymnastik mm Legitimering av verksamheten genom uppföljning, utvärdering – men främst genom att klienter, allmänhet, politiker, professionella tror/hoppas att verksamheten har betydelse

4 Myndigheter UPPDRAG: Förverkliga nationell politik – på armslängds avstånd Ska förvalta på basis av expertis och sakkunskap Ministerstyre förbjudet, men myndigheter styrs främst av Instruktion Regleringsbrev Utnämningsmakten Budget Produkter; årsredovisningar, handlingsplaner, remisser, återrapporteringar, beslutsunderlag, pressmeddelanden, rapporter, statistik mm Legitimering av verksamheten genom ”rena revisioner” – och att verksamheten/myndighetschefen har regeringens förtroende

5 SiS – en människovårdande organisation
Ca 1000 ungdomar och 1000 vuxna placeras på SiS varje år Genomsnittlig vårdtid: 145 dagar (LVU) och 142 dagar (LVM) Avgiftningar, utredningar, akutplaceringar, program-verksamhet, möten med socialtjänst, skola, fritidsaktiviteter, hälso- och sjukvård mm

6 SiS – en myndighet under socialdepartementet
Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse Myndigheten ska särskilt svara för planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, anvisning av platser till hemmen, ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete.

7 SiS som myndighet - regleringsbrev
Uppdrag Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars SiS ska årligen och senast den 1 oktober under perioden inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30). Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

8 Ibland dyker det upp nya saker…..

9 eller.. INTERPELLATIONER I RIKSDAGEN

10 Pressmeddelande 25 juni 2009 Socialdepartementet
Uppdrag till SIS om översyn av avskiljning mm. - Regeringen ger Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen. SiS ska inkomma till regeringen med en redovisning av eventuella identifierade brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att åtgärda dessa brister. Om SiS vid översynen uppmärksammar behov av förändringar i bestämmelserna om avskiljning, eller angränsade områden, ska myndigheten inkomma med förslag till ändringar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av ett regeringsbeslut. Regeringen uppdrar åt SiS att inkomma till regeringen med en redovisning av vilka åtgärder myndigheten vidtagit och avser vidta för att säkerställa en adekvat dokumentation av avskiljningar. SiS ska inkomma med en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september Delredovisningen ska innehålla identifierade brister i dokumentationen, vidtagna och planerade åtgärder samt eventuella förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning. Övriga delar ska slutredovisas den 15 december 2009.

11 Människovårdarens vokabulär
behandlingsplan utredning delaktighet bedömning kartläggning diagnostisering behandlingsmål överlämning screening brukarinflytande dialog RCT kliniskt motivering etik professionalitet kompetens dokumentation journal akt vårdplanering bemötande manualbaserad BBIC JO psykodynamisk terapi veckoschema nattvakt omsorg familjeinriktning nätverk socialpsykologi socialt arbete avdelning multifunc arbetslag KBT socionom frivillig akutplacering barnperspektiv mänskliga rättigheter vårdkedja allians praktik anamnes behandlingsforskning

12 Kunskap i en människovårdande organisation
Vetenskap, aktuell forskning Professionell expertis och människovårdande erfarenhet Brukarna (klientens egna skattningar, bedömningar) (Evidensbaserad praktik)

13 Arenor/verktyg för kunskapsinhämtning
Forskningskonferenser: - neuropsykiatriska störningar hos unga med antisocialt beteende Tidskrifter: - Socionomen, Psykologtidningen, Addiction, NAT Böcker/kunskapssammanställningar: - Tore Andreassen: Institutionsbehandling av ungdomar Utbildningar/kurser: - motiverande samtal, beroendelära, familjeterapi, konflikthantering Screening-/kartläggningsinstrument: - DOK, AUDIT, SCID Nationella riktlinjer, metodguider: - Socialstyrelsen, SBU, IMS Utvecklingsprojekt - uppföljning av klienter, utvärdering av nytt aktivitetsschema, brukarforum

14 Myndighetens vokabulär
regleringsbrev återrapportering planering tvångsvård resultatredovisning uppföljning inventering målstyrning nyckeltal budget verksamhetsplanering kontrakt administrativ rättssäkerhet remiss årscykel ärende jämställdhetsplan policydokument sekretess förordning departement regionkontor handlingsplan diarium enhet utbildning nattvakt offentlighet kommitté profession disciplin huvudman finansiering incitament samverkan vårdavgift befogenhet index strategi tillsyn uppdrag

15 Kunskap i en myndighetsorganisation
Sakområdeskunskap Kompetens inom juridik, personal, ekonomi (arbetsrätt, offentlig upphandling, fastighetsförvaltning mm) Utrednings- och utvärderingsmetodik Byråkratisk hantverkskunnande Omvärldsanalys, mediekunskap

16 Arenor/verktyg för kunskapsinhämtning
Egna register och uppföljningssystem - KiA, DOK, Agresso, Palasso, socialtjänstenkäter Offentlig statistik och sammanställningar - missbruksregistret, statistikdatabaser, forskningsrapporter, utredningar Tidskrifter - Riksdag & Departement, Skandinavisk sjukvårdsinformation Seminarier - Sveriges kommuner och landsting om samverkan kring psykisk ohälsa

17 Kunskap i praktiken.. … men även praktik i kunskapen…
Månniskovårdare/myndigheter är inte bara kunskapskonsumenter utan också kunskapsproducenter Levererar underlag till statistikdatabaser, sammanställningar, utredningar Egna kartläggningar Förmedling; rapporter, hemsidor, nyhetsblad Ett studieobjekt för forskning

18 Dok – ett verktyg för såväl människovårdaren och myndigheten
Underlag för behandlingsplanering Underlag för sammanställningar Målgruppsbeskrivningar, gravida missbrukare etc Underlag för klinisk uppföljning Förändringar i psykisk mående mellan inskrivning och utskrivning? Underlag för återrapportering av t ex regeringsuppdrag Prostitution och människohandel, Ett kontrakt för livet Underlag för forskning Femårsuppföljning av kvinnor vid Lunden

19 .. Och som sådant en arena för att bygga allianser med klienterna
ett verktyg för att visa måluppfyllelse ett legitimeringsverktyg valuta på kunskapens marknad och ett verktyg för lärande

20 Om inte allt redan är känd, vill säga…


Ladda ner ppt "IKM-DOK Växjö 6 november 2009 Therese Reitan Forskningsledare"

Liknande presentationer


Google-annonser