Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Policy Energi inom strukturfonder / landsbygdsprogrammet Europadagarna 2012 Energilösningar för framtiden 6 november 2012 Maud SKÄRINGER Europeiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Policy Energi inom strukturfonder / landsbygdsprogrammet Europadagarna 2012 Energilösningar för framtiden 6 november 2012 Maud SKÄRINGER Europeiska."— Presentationens avskrift:

1 Regional Policy Energi inom strukturfonder / landsbygdsprogrammet Europadagarna 2012 Energilösningar för framtiden 6 november 2012 Maud SKÄRINGER Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik │ 1

2 Regional Policy 1. Stöd från sammanhållningspolitiken för hållbar energi 2007-2013 │ 2

3 Regional Policy Cohesion Policy 2007-2013 Investment policy supporting Europe 2020: growth, jobs, quality of life and sustainable development Convergence objective. Regions with GDP per capita below 75% of EU average. 82% of funds spent on this objective. Regional competitiveness and employment objective. Total: € 347 billion of EU funds

4 Regional Policy │ 4 Cohesion Policy 07-13 (€ 347 billion) European Regional Development Fund (ERDF) (Europeiska regionala utvecklings- fonden, ERUF) Cohesion Fund (CF) (Sammanhållningsfonden) European Social Fund (ESF) (Europeiska socialfonden, ESF) DG REGIO DG EMPLOYMENT

5 Regional Policy Planerade medel från sammanhållningspolitiken för investeringar inom hållbar energi 2007-2013: EUR 10 miljarder •Energieffektivitet: EUR 5.1 miljarder •Förnybar energi: EUR 4.9 miljarer •Biomassa: EUR 1.8 miljarder •Sol: EUR 1.2 miljarder •Vattenkraft, geotermisk, övrigt: EUR 1.2 miljarder •Vind: EUR 0.6 miljarder

6 Regional Policy │ 6 Allocations to Energy Sector as % of total allocations per MS 2007-2013 (2009 figures)

7 Regional Policy 2. Kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 – Aspekter relaterade till hållbar energi │ 7

8 Regional Policy Sammanhållningspolitiken 2014-2020 •Kommissionens förslag antaget oktober 2011 •Mål: •Minska skillnader mellan Europas regioner genom att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen •Bidra till Europa 2020-strategins prioriteringar för smart, hållbar och allomfattande tillväxt •Behov att förbättra fondernas resultat: •Förhandsvillkor •Tematisk koncentration: 11 tematiska mål knutna till Europa 2020-strategin

9 Regional Policy │ 9 Sammanhållningspolitiken 2014-2020 11 tematiska mål föreslagna:  Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation  Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på Informations- och kommunikationsteknik  Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag  Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer  Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar  Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser  Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur  Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet  Främja social inkludering och bekämpa fattigdom  Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande  Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen

10 Regional Policy │ 10 Mindre utvecklade regioner Utvecklade regioner och övergångsregioner FÖRESLAGET FÖR 2014-2020: MINIMUMANDEL AV ERUF-INVESTERINGAR I - Övergång till en koldioxidsnål ekonomi - Forskning & innovation - Konkurrenskraft hos SMF Baserat på föreslagna totalbelopp: Min. EUR 17 miljarder för koldioxidsnål eknomi 2014-2020 (ERUF) – Stor ökning från 2007-2013 då EUR 10 miljarder planerat för energieffektivitet och förnybar energi Inte längre något tak för investeringar i energi i bostäder (i nuläget max 4% av ERUF) 80 % 20% 50 % 6%6%

11 Regional Policy Gemensam strategisk ram (GSR) för 2014- 2020 för fem fonder  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)  Europeiska socialfonden (ESF)  Sammanhållningsfonden  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)  Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) Dessa fonder har kompletterande politiska mål, och förvaltningen av dem delas mellan medlemsstaterna och kommissionen.

12 Regional Policy Investeringar i hållbar energi – Huvudmål för GSR-fonderna  Överordnat mål för Europa 2020: •Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer (30 % på vissa villkor) •Öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % •Eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 %.  ERUF, Sammanhållningsfonden och EJFLU kan bidra till att påskynda genomförandet av EU-lagstiftning om förnybar energi och energieffektivitet, i synnerhet direktivet om byggnaders energiprestanda, direktivet om energitjänster, direktivet om förnybar energi och den strategiska planen för energiteknik

13 Regional Policy │ 13 Investeringar i hållbar energi 2014-2020 •Kommissionens förslag – 5 investeringsprioriteringar: •Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer genom att a)a) främja produktion och distribution av förnybar energi, b)b) främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag, c)c) stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och inom bostadssektorn (bara ERUF), d)d) utveckla smarta svagströmsnät, e)e) främja koldioxidsnåla strategier för stadsområden

14 Regional Policy Nyckelåtgärder för ERUF och Sammanhållningsfonden •Energieffektivitet och utrustning för värme och kyla som utnyttjar förnybara energikällor i offentliga byggnader, framför allt demonstration av byggnader med nollutsläpp och plusenergihus, samt renovering av befintliga byggnader bortom kostnadsoptimala nivåer •Investeringar i ökad användning av avtal om energiprestanda i sektorerna för offentliga byggnader samt bostäder (ERUF) •Energieffektivitetsåtgärder och användning av förnybar energi i små och medelstora företag •Innovativ teknik för förnybar energi, i synnerhet teknik som nämns i den strategiska planen för energiteknik och i energifärdplanen för 2050, tillsammans med andra och tredje generationens biobränslen •Stöd till havsbaserad produktion av förnybar energi •Integrerade koldioxidsnåla strategier och handlingsplaner för hållbar energi i stadsområden, inklusive gatubelysningssystem och smarta nät

15 Regional Policy Nyckelåtgärder för EJFLU •Effektivare energianvändning inom jordbruk och livsmedelsindustri genom investeringar i energieffektivare byggnader och anläggningar och rådgivning om energieffektivitet •Underlätta användning av förnybara energikällor samt biprodukter, avfall, restprodukter och andra icke-livsmedelsråvaror för att främja bioekonomin genom investeringar i produktion och användning av förnybar energi på jordbruksanläggningar, pilotprojekt för förbättrad användning av biprodukter, investeringar i ny skogsbruksteknik för bearbetning av biomassa samt investeringar i infrastruktur för förnybar energi i landsbygdsområden •Minska utsläppen av kväveoxid och metan från jordbruket genom stöd för minskad användning av kvävegödselmedel, förbättrade metoder för boskapsskötsel och stöd för klimatvänligare växelbruk •Ökad koldioxidbindning och minskade utsläpp inom jordbruk och skogsbruk genom agri-silvo-pastorala brukningssystem, plantering och underhåll av skog, klimatvänlig förvaltning av nya och befintliga skogar, anläggande eller underhåll av frisk gräsmark samt underhåll av torvmark

16 Regional Policy Nyckelåtgärder för EHFF •Stödja utveckling av koldioxidsnål teknik och koldioxidsnåla lösningar och öka energieffektiviteten i samband med fiske och vattenbruk. Här ingår fiskefartyg, hamnar, vattenbruksanläggningar och bearbetning av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

17 Regional Policy Allmänna genomförandeprinciper – Energi •Merparten av investeringarna bör göras av den privata sektorn. Medlemsstaterna och regionerna bör se till att offentlig finansiering kompletterar de privata investeringarna och ger dem största möjliga effekt •Inom energieffektivitetssektorn bör alternativet att skapa värde för energibesparingar genom marknadsmekanismer (energibesparingsskyldigheter, energitjänstföretag…) övervägas före offentlig finansiering •Finansieringsinstrument, bl.a. revolverande fonder och garantisystem, bör stödjas i fall där potentialen för privata intäkter eller kostnadsbesparingar är stora. •Bidrag främst för att •åtgärda marknadsmisslyckanden •stödja innovativ teknik •stödja investeringar som sträcker sig längre än till kostnadsoptimal energieffektivitet

18 Regional Policy What is JESSICA?  J oint E uropean S upport for S ustainable Investment in C ity A reas is an initiative of the European Commission's Directorate General for Regional Policy (DG REGIO) developed jointly with the European Investment Bank (EIB) and in co-operation the Council of Europe Development Bank (CEB) which is aimed at supporting sustainable urban development and regeneration through financial engineering mechanisms. •Promote the use of financial engineering instruments for sustainable urban development in Cohesion Policy •Develop partnerships •Assist Member States in designing and implementing these revolving instruments, in co-operation with regions, cities, national and regional financial institutions and other investors

19 Regional Policy “JESSICA should be targeted at those projects that are just failing to be ‘commercial’ and provide necessary equity, loans or guarantees to encourage other investors to fund projects.” 19 “Scoping the use of JESSICA in London” Final Report - Deloitte - September 2008

20 Regional Policy Forskning och innovation för hållbar tillväxt • Nationella/regionala forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering ("RIS3-strategier") gör att EU:s strukturfonder kan användas effektivare och synergieffekter mellan olika program på EU-nivå, nationell och regional nivå samt offentliga och privata investeringar kan utökas. • Ett förhandsvillkor för att använda ERUF för investeringar inom FoI 2014-2020. • Ett antal medlemsstater / regioner kan väntas komma fram till att FoI inom hållbar energi kommer att prioriteras.

21 Regional Policy Integrerad hållbar stadsutveckling •Integrerade investeringsstrategier med en mer strategisk och holistisk metod: •Som grundprincip bör ERUF stödja hållbar stadsutveckling genom integrerade strategier som tar itu med de ekonomiska, miljö- och klimatmässiga och sociala problemen i stadsområden •Öronmärkta medel för integrerad hållbar stadsutveckling: Minst 5 % av ERUF:s resurser som tilldelas varje medlemsstat ska investeras i integrerade insatser för hållbar stadsutveckling

22 Regional Policy Investments in sustainable energy for socio-economic development through Cohesion Policy (CP) Research & Innovation Regional / National R&I Strategies for Smart Specialisation Specific CP funding on sustainable energy Integrated Sustainable Urban Development

23 Regional Policy │ 23 Common Strategic Framework Partnership Agreement Operational Programmes Projects Regulations Proposed by Commission Annex I to CPR Commission delegated act Prepared by MS in dialogue with Commission, approval if Commission observations taken into account Drawn up by MS in cooperation with partners MS, except major projects, where documentation submitted to Commission, approval needed Increasing MS competence Thematic objectives contribute to EU 2020 Translates objectives and targets of EU 2020 into indicative actions of high EU added value Alignment with EU 2020: evaluation, results expected, indicative allocation by thematic objective Strategy consistent with ESF, thematic objectives, investment priorities, etc.

24 Regional Policy More information │ 24 Cohesion Policy Project Examples: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm Policy Learning Database: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_en.cfm?nmenu=5 Expert Evaluation Network reports on RES and EE in housing: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/index_en.cfm#1 COCOF technical meeting on sustainable energy March 2011: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/energy2011/index_en.cfm Regions for Economic Change Conference May 2010 Energy efficiency workshop (2A): http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4 Commission proposals for Cohesion Policy 2014-2020: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm List of Cohesion Policy funds Managing Authorities: http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation: http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html Smart specialisation platform: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home ICT-specific guide on energy efficiency: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict4ee_wiki/index_en.htm


Ladda ner ppt "Regional Policy Energi inom strukturfonder / landsbygdsprogrammet Europadagarna 2012 Energilösningar för framtiden 6 november 2012 Maud SKÄRINGER Europeiska."

Liknande presentationer


Google-annonser