Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1. Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWinoch RiksbankenDiagram 1:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1. Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWinoch RiksbankenDiagram 1:1."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1

2 Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWinoch RiksbankenDiagram 1:1.

3 Priser på bostadsrätter och villor Index, januari 2008 = 100 Källor: Mäklarstatistik och ValueguardDiagram 1:2.

4 Kreditgap i Sverige Procent Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 1:3.

5 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 1:4.

6 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 2011, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 1:5.

7 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III initialt och i Riksbankens stresstest Mars 2012, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 1:6.

8 Svenska och utländska bankers publicerade nivåer på Liquidity Coverage Ratio (LCR) Procent, december 2011 Källor: Bankernas resultatrapporter och LiquidatumDiagram 1:7.

9 Banktillgångar i förhållande till BNP december 2010 Procent Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och RiksbankenDiagram 3:1.

10 Kärnprimärkapitalrelationer Basel III Procent Källa: RiksbankenDiagram 1:9.

11 Riskvikter på bolån enligt Basel II Procent Källor: Nationella centralbanker och RiksbankenDiagram 1:10.

12 Kontracykliska kapitalbuffertar Procent Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 1:11.

13 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 1:12.

14 Publicerade nivåer på LCR Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 1:13.

15 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR Procent Källor: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 1:14.

16 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i euro Mars 2012, procent Källor: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 1:15.

17 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i amerikanska dollar Mars 2012, procent Källor: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 1:16.

18 De svenska storbankernas genomsnittliga NSFR Procent Källor: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 1:17.

19 Kapitel 2

20 ECB:s utlåning till europeiska banker Miljarder euro Källa: ECBDiagram 2:1.

21 Nettoutlåningen i ECB:s treårslån och euroområdets bankobligationsförfall Miljarder euro Källor: Dealogic och RiksbankenDiagram 2:2.

22 Upplåning från ECB före och efter treårslånen i december och februari Procent av samlade banktillgångar Källor: Bloomberg, nationella centralbanker och RiksbankenDiagram 2:3.

23 Förändring i bankers innehav av statsobligationer i euro och i lån från ECB Miljarder euro Källor: ECB och BloombergDiagram 2:4.

24 Räntor på 10-åriga statsobligationer Procent Källa: Reuters EcowinDiagram 2:5.

25 Utvecklingen på olika börser Index, juli 2011=100 Källa: BloombergDiagram 2:6.

26 Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:7.

27 Statsskuld Procent av BNP Källor: Reuters Ecowin och RiksbankenDiagram 2:8.

28 Underskott i offentliga finanser Procent av BNP Källa: Reuters EcowinDiagram 2:9.

29 Europeiska bankers emissionsvolymer Miljarder euro Källor: Dealogic och RiksbankenDiagram 2:10.

30 Löptid på bankers utgivna icke säkerställda skuld År Källa: DealogicDiagram 2:11.

31 Finansieringskostnad över 3-månader Stibor för säkerställda obligationer Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:12.

32 Femåriga CDS-premier för banker Räntepunkter Källa: BloombergDiagram 2:13.

33 Femåriga CDS-premier för svenska banker Räntepunkter Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:14.

34 Riskpremien på interbankmarknaden Räntepunkter Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:15.

35 Indikativ uppdelning av riskpremien i euroområdet Räntepunkter Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:16.

36 Kostnaden för att låna i euro i tre månader och omvandla lånet till amerikanska dollar Räntepunkter Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:17.

37 Omsättning på den svenska repomarknaden per månad Miljarder kronor Källa: RiksbankenDiagram 2:18.

38 Europeiska företags emissionsvolymer, oberoende av valuta Miljarder euro Källa: DealogicDiagram 2.19

39 Jämförelse mellan räntor på företags- obligationer och bankobligationer i Europa Räntepunkter Källa: Barclays Live/IboxxDiagram 2:20.

40 Svenska företags emissionsvolymer, oberoende av valuta Miljarder euro Källa: DealogicDiagram 2:21.

41 Riskpremien på interbankmarknaden Räntepunkter Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram R2:1.

42 Kapitel 3

43 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori, mars 2012 Procent av total utlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:1.

44 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på geografiskt område, mars 2012 Procent av total utlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:2.

45 Hushållens upplåning Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:3.

46 Genomsnittlig utlåningsränta och fastighetspriser Procent, index 1980 = 100 Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:4.

47 Omsättning och förändringen i huspriser Antal permanentbostäder i tusental, procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:5.

48 Andelen blancokrediter av total upplåning Årlig procentuell förändring Källa: SCBDiagram 3:6.

49 Priser på småhus och bostadsrätter Index, = 100 Källor: Mäklarstatistik och ValueguardDiagram 3:7.

50 Antal påbörjade bostäder Tusental Källa: SCBDiagram 3:8.

51 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:9

52 Hushållens skulder, tillgångar och sparande Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:10.

53 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenDiagram 3:11.

54 Utlåningsräntor till icke-finansiella företag för nya lån samt 3-månaders Stibor Procent Källor: SCB och Reuters EcoWin Diagram 3:12.

55 Konkursgrad för svenska företag Procent Källa: RiksbankenDiagram 3:13.

56 Direktavkastningskrav på kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Pangea och Reuters EcoWinDiagram 3:14.

57 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 3:15.

58 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 3:16.

59 Reala huspriser Index, kvartal = 100 Källor: Reuters EcoWin, Bank for International Settlements och RiksbankenDiagram 3:17.

60 BNP Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 3:18.

61 Reala växelkurser Index, januari 2009 = 100 Källa: Bank for International SettlementsDiagram 3:19.

62 Hushållens och företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 3:20.

63 Betalningförseningar Procent av total utlåning Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos BankasDiagram 3:21.

64 Andelen av totala lån och bostadslån som är tagna i utländsk valuta i Polen Procent Källa: Narodowy Bank PolskiDiagram 3:22.

65 Kredittillväxt till icke-finansiell privat sektor Procent Källa: IMFDiagram R3:1

66 Utlåning till svenska hushåll och företag från kreditinstitut Miljarder kronor Källa: SCBDiagram R3:2

67 Svenska bankers utlåning till hushåll och företag i de baltiska länderna Miljarder euro Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram R3:3.

68 Kapitel 4

69 Banktillgångar i förhållande till BNP december 2010 Procent Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och RiksbankenDiagram 4:1.

70 Totala tillgångar December 2011, miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:2.

71 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:3.

72 De svenska storbankernas intäkter Rullande fyra kvartal, miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:4.

73 De svenska storbankernas avkastning på eget kapital Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:5.

74 De svenska storbankernas avkastning på totala tillgångar Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:6.

75 De svenska bankernas kostnader i förhållande till intäkter (K/I-tal) Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:7.

76 Uppdelning av ränta på nyutgivna rörliga bolån Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:8

77 Bruttomarginal på svenska nyutgivna bolån med tre månaders löptid Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:9.

78 De svenska storbankernas volymer och intjäning på bolån December 2011, procent Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och RiksbankenDiagram 4:10.

79 De svenska storbankernas utlåning till allmänheten i de baltiska länderna Miljarder euro och årlig procentuell förändring Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:11.

80 Utlåning i de baltiska länderna, marknadsandelar Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:12.

81 De svenska storbankernas kreditförluster Procent av utlåning vid respektive kvartals början Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:13.

82 De svenska storbankernas kreditförluster Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:14.

83 Kreditförluster i svenska bostadsinstitut och i de fyra storbankerna Kreditförluster i förhållande till utlåning till allmänheten, procent Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och RiksbankenDiagram 4:15.

84 Osäkra fordringar Procent av bruttoutlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:16.

85 Svenska och utländska bankers kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 2011, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:17.

86 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:18.

87 Kärnprimärkapital enligt Basel II i förhållande till totala tillgångar Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:19.

88 Riskvikter på bolån enligt Basel II Procent Källor: Nationella centralbanker och RiksbankenDiagram 4:20.

89 Riksbankens strukturella likviditetsmått för de svenska storbankerna Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 4:21.

90 De svenska storbankernas finansiering, mars 2012 Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:22.

91 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 4:23.

92 Amerikanska penningmarknads- fonders exponeringar Miljarder dollar Källor: Fitch och RiksbankenDiagram 4:24.

93 Investerare i svenska säkerställda obligationer December 2011, procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 4:25.

94 Kapitel 5

95 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 5:1.

96 Kreditförlustnivå i huvudscenariot Procent Källa: RiksbankenDiagram 5:2.

97 Fördelning av storbankernas kreditförluster per region under perioden 2012–2014 i huvudscenariot Miljarder kronor Källa: RiksbankenDiagram 5:3.

98 Den svenska storbank som har lägst primärkapital- relation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Källa: RiksbankenDiagram 5:4.

99 Förväntad konkurssannolikhet (EDF) för svenska icke-finansiella företag i stresstest samt i huvudscenario Procent Källor: Moody's KMV och RiksbankenDiagram 5:5.

100 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III initialt och i stresstestet Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 5:6.

101 Faktorer som bidrar till förändringen i storbankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III i stresstestet Procent Källa: RiksbankenDiagram 5:7.

102 Riksbankens kortfristiga likviditetsmått Överlevnadsperiod, antal dagar Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 5:8.

103 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 5:9

104 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR Procent Källor: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 5:10.

105 Riksbankens kortfristiga likviditetsmått Överlevnadsperiod, antal dagar Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 5:11.

106 Riksbankens strukturella likviditetsmått Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 5:12.

107 Storbankernas genomsnittliga NSFR Procent Källa: Finansinspektionen och RiksbankenDiagram 5:13.

108 Förfall och emissioner av obligationer 2011 Miljarder kronor Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 5:14.

109 Förhållande mellan utlåning och inlåning Procent Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 5:15.

110 Riksbankens strukturella likviditetsmått Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Källor: Liquidatum och RiksbankenDiagram 5.16.


Ladda ner ppt "Kapitel 1. Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWinoch RiksbankenDiagram 1:1."

Liknande presentationer


Google-annonser