Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1. Skillnaden mellan SEK/USD FX-swap implicerad dollarränta och USD liborränta, 3 månader Procent Källa: BloombergDiagram 1:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1. Skillnaden mellan SEK/USD FX-swap implicerad dollarränta och USD liborränta, 3 månader Procent Källa: BloombergDiagram 1:1."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1

2 Skillnaden mellan SEK/USD FX-swap implicerad dollarränta och USD liborränta, 3 månader Procent Källa: BloombergDiagram 1:1

3 Svenskt och internationell stressindex Källa: Reuters EcoWin, Bloomberg och RiksbankenDiagram 1:2

4 Skillnaden mellan räntorna på tioåriga statsobligationer och den tyska statsobligationen med samma löptid Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:3

5 Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent, 10 dagars glidande medelvärde Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:4

6 CDS-premier för europeiska stater och företag Räntepunker Källa: BloombergDiagram 1:5

7 Statliga CDS-premier Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:6

8 Börsutveckling Index, 1 januari 2008 =100 Källor: Reuters EcoWinDiagram 1:7

9 Riskpremien på interbankmarknaden, 3 månader Räntepunker Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:8

10 Centralbankers balansräkningar Procent av BNP Källor: Respective centralbankDiagram 1:9

11 Federal Reserves balansräkning Miljarder USD Källa: Federal ReserveDiagram 1:10

12 Riksbankslånens och garantiprogrammets utestående volym Miljarder kronor Källa: Riksbanken och RiksgäldenDiagram 1:11

13 Budgetsaldo i några utvalda EU- länder Procent av BNP Källa: Reuters EcoWinDiagram R1

14 CDS-premier (5år) i några utvalda EU-länder Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram R2

15 Skillnaden mellan räntan på 5-åriga svenska säkerställda obligationer och statsobligationer Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 1:12

16 Skillnaden mellan den svenska interbankräntan och förväntad styrränta för olika löptider Räntepunker Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:13

17 Indikativ uppdelning av den svenska riskpremien, 3 månader Räntepunkter Källa: RiksbankenDiagram 1:14

18 EUR/SEK cross currency basis spread, fem år Räntepunker Källa: BloombergDiagram 1:15

19 Kreditspreadar för amerikanska företagsobligationer Räntepunker Jälla: Reuters EcoWinDiagram 1:16

20 Kreditspreadar för europeiska företagsobligationer Räntepunker Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:17

21 Kapitel 2

22 De svenska bankkoncernernas utlåning uppdelad på låntagarakategori September 2009, procent av total utlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 2:1

23 De svenska bankkoncernernas utlåning uppdelad på geografiskt område September 2009, procent av total utlåning Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 2:2

24 Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Källa: RiksbankenDiagram 2:3

25 Uppskattning av bostadslån som används för icke- bostadsrelaterade ändamål, andel av disponibel inkomst Procent Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters EcoWin, SCB och RiksbankenDiagram 2:4

26 Priser på småhus Köpeskillingskoefficient Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:5

27 Priser på bostadsrätter, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvadratmeter Källa: www.maklarstatistik.seDiagram 2:6

28 Försäljningstider i riket Antal dagar, median Källor: Hemnet och www.maklarstatistik.seDiagram 2:7

29 Antal påbörjade bostäder Källa: SCBDiagram 2:8

30 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:9

31 Hushållens skuldkvot i olika kommuner och i riket Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:10

32 Fördelning av hushållens nya bostadslån på olika löptider Procent Källa: RiksbankenDiagram 2:11

33 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtionsutgifter och sparande Miljoner kronor Källa: SCBDiagram 2:12

34 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:13

35 Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering Miljarder SEK Källa: RiksbankenDiagram 2:14

36 Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:15

37 Lönsamhet och skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Procent Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:16

38 Företagens lån fördelade på olika räntebindningstider Procent Källa: RiksbankenDiagram 2:17

39 Förväntade konkurssannolikhet (EDF), utfall och prognos Procent Källor: Moody´s KMV och RiksbankenDiagram 2:18

40 Transaktionsvolymer på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden Miljarder kronor Källor: Savills och RiksbankenDiagram 2:19

41 Reala priser på kontorslokaler i citylägen Index, 1981 = 100 Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:20

42 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Newsec och Reuters EcoWinDiagram 2:21

43 Komponenter som bidrar till årlig procentuell prisförändring för kontor i Stockholms cityläge Procent Källor: Newsec, Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:22

44 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Källa: NewsecDiagram 2:23

45 Fastighetsbolagens kreditstruktur Miljoner kronor Källor: Resultatrapp. för de 17 fast.bol. som är not. på NASDAQ OMX Stockholms A-lista, kv 4, 2009 och Riksbanken Diagram 2:24

46 BNP i de nordiska länderna samt Tyskland Kvartalsförändringar i procent Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:25

47 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: ECB och nationella statistikbyråerDiagram 2:26

48 Reala huspriser i Norden och Tyskland Index, mars 2004 = 100 Källor: BIS Databas, Reuters EcoWin, SCB och RiksbankenDiagram 2:27

49 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: ECB och nationella statistikbyråerDiagram 2:28

50 Antal företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde, index, medelvärde år 2007 = 100 Källor: Nationella statistikbyråer och RiksbankenDiagram 2:29

51 Förväntade konkurssannolikheter, EDF, för företag i de nordiska länderna samt i Tyskland Procent Källor: Moody's KMV Credit Edge och RiksbankenDiagram 2:30

52 Förväntade konkurssannolikheter, EDF, för fastighetsbolag i de nordiska länderna samt i Tyskland Procent Källor: Moody's KMV Credit Edge och RiksbankenDiagram 2:31

53 BNP Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:32

54 Nominella löner Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:33

55 Arbetslöshet Procent Källa: EurostatDiagram 2:34

56 Bytesförhållandet Index: mars 2000 = 100 Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:35

57 Bytesbalans Procent av BNP Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:36

58 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:37

59 Reala växelkurser Index, 2000 = 100 Källa: BISDiagram 2:38

60 Skulder till utländska finansiella institut i banker verksamma i de baltiska länderna Nationella valutor; index, december 2008 = 100 Källor: Nationella centralbankerDiagram 2:39

61 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:40

62 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:41

63 Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP Procent Källor: Nationella centralbanker och Reuters EcoWinDiagram 2:42

64 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos BankasDiagram 2:43

65 Bopriser Index, januari 2006 = 100 Källor: Latio, Ober Haus, Arco Real Estate Land Board och Lietuvos BankasDiagram 2:44

66 Kapitel 3

67 De svenska storbankernas tillgångar och skulder uppdelat på valuta, december 2009 Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:1

68 De svenska storbankernas totala tillgångar i Sverige och i utlandet, december 2009 Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:2

69 Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:3

70 Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2010 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:4

71 De svenska storbankernas årliga utlåningstillväxt Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:5

72 Räntenetto i förhållande till räntebärande tillgångar, räntenettomarginalen Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:6

73 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i de svenska storbankerna samt omsättning på Stockholmsbörsen och börsindex Index, kvartal 1 2003 = 100 Källor: Bankernas resultatrapporter, NASDAQ OMX och RiksbankenDiagram 3:7

74 Fördelning av totala tillgångar Procent, december 2009 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:8

75 De svenska storbankernas utlåning i de baltiska länderna Vänster axel miljarder euro och höger axel procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:9

76 Utlåning i de baltiska länderna, marknadsandelar Procent, mars 2010 Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:10

77 Geografisk fördelning av kreditförluster för perioden andra kvartalet 2009 till första kvartalet 2010 Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:11

78 Kreditförluster per kvartal Procent av utlåningen vid respektive kvartals början Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:12

79 Svenska och internationella bankers kapitalrelationer Procent Källa: Standard & Poor'sDiagram 3:13

80 Utlåning i förhållande till inlåning Procent Källor: Bankscope och RiksbankenDiagram 3:14

81 De svenska storbankernas in- och utlåning Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:15

82 De svenska storbankernas finansieringskällor, mars 2010 Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:16

83 De svenska storbankernas värdepappersförfall, mars 2010 Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:17

84 De svenska storbankernas marknadsfinansiering uppdelat på valuta, december 2009 Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:18

85 Kapitel 4

86 Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2010-03-31 Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och RiksbankenDiagram 4:1

87 Fördelning av kreditförluster i huvudscenario per bank och år Miljarder kronor Källa: RiksbankenDiagram 4:2

88 Fördelning av kreditförluster under perioden 2010-2012 per region i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor och procent Källa: RiksbankenDiagram 4:3

89 Den svenska storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Källa: RiksbankenDiagram 4:4

90 Förväntad konkurssannolikhet (EDF) för den svenska företagssektorn i stresstest och huvudscenario Procent Källor: Moody's KMV och RiksbankenDiagram 4:5

91 De svenska storbankernas primär- och kärnprimärkapitalrelation initialt och i stresstestet Procent Källa: RiksbankenDiagram 4:6


Ladda ner ppt "Kapitel 1. Skillnaden mellan SEK/USD FX-swap implicerad dollarränta och USD liborränta, 3 månader Procent Källa: BloombergDiagram 1:1."

Liknande presentationer


Google-annonser