Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2009:1. Finansiella marknader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2009:1. Finansiella marknader."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2009:1

2 Finansiella marknader

3 Centralbankernas balansräkningar Index, januari 2000=100 Källor: Reuters Ecowin och BloombergDiagram 1:1

4 Tre månaders interbankränta relativt förväntad styrränta Räntepunkter Källa: BloombergDiagram 1:2

5 Utestående volym av företagscertifikat utgivna i USA Miljarder dollar Källa: Federal ReserveDiagram 1:3

6 Utestående volym av Euro Commercial Paper Miljarder dollar Källa: EuroclearDiagram 1:4

7 Ränta på tioåriga statsobligationer i olika länder Procent Källa: Reuters EcowinDiagram 1:5

8 Svenska statsobligationsräntor Procent Källa: Reuters EcowinDiagram 1:6

9 Europeiska länders upplåningsbehov 2009 i procent av BNP Procent Källa: FitchRatingsDiagram 1:7

10 Standard & Poor's ned- och uppgraderingar per kvartal Källa: BloombergDiagram 1:8

11 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA och Europa Räntepunkter Källa: Reuters EcowinDiagram 1:9

12 Kreditspreadar för företagsobligationer med hög avkastning i USA och Europa Räntepunkter Källa: Reuters EcowinDiagram 1:10

13 Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag med klassificeringen Ba/BB Källa: Reuters EcowinDiagram 1:11

14 Skillnaden mellan räntorna på en bostadsobligation och en statsobligation med två respektive fem års löptid Räntepunkter Källa: Reuters EcowinDiagram 1:12

15 Premier i CDS-index Räntepunkter Källor: Ecowin Reuters och BloombergDiagram 1:13

16 Börsutveckling Index, 28 december 2007=100 Källa: Reuters EcowinDiagram 1:14

17 Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent Källa: BloombergDiagram 1:15

18 P/E-kvot Källa: Reuters EcowinDiagram 1:16

19 Den monetära basen i Sverige Miljarder kronor Källa: RiksbankenDiagram R1

20 BNP i Östeuropa Årlig procentuell förändring Källor: IMF och RiksbankenDiagram R2

21 BNP 2003-2007 och prognos för 2009 Årlig procentuell förändring Källor: IMF och RiksbankenDiagram R3

22 Växelkurs mot euro Index, september 2008=100 Källa: Reuters EcoWinDiagram R4

23 Exponering mot Östeuropa som andel av hemlandets BNP 2008 Procent Källor: BIS och IMFDiagram R5

24 Hur har din vilja att ta risk förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Källa: RiksbankenDiagram R6

25 Hur har ditt instituts buffert av likvida tillgångar förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Källa: RiksbankenDiagram R7

26 Anser du att den finansiella krisen har nått sin kulmen? Procent Källa: RiksbankenDiagram R8

27 Hushållen

28 Bankernas totala utlåning fördelad på svenska och utländska hushåll och företag, december 2008 Procent Källa: RiksbankenDiagram 2:1

29 Bankernas kreditförluster geografiskt fördelade, kvartal 4 2008 och kvartal 1 2009 Procent av totala kreditförluster Källa: RiksbankenDiagram 2:2

30 Hushållens finansiella nettoförmögenhet i relation till disponibel inkomst Procent Källa: SCBDiagram 2:3

31 Hushållens disponibla inkomster och hushållens sparkvot Årlig procentuell förändring och procent Diagram 2:4Källor: SCB och Riksbanken

32 Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Källa: RiksbankenDiagram 2:5

33 Diagram 2:6. Bolåneränta, interbankränta och reporänta Procent Diagram 2:6Källor: Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

34 Housing equity withdrawal i Sverige, Storbritannien och Australien Procent av disponibel inkomst Diagram 2:7 Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

35 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:8

36 Hushåll under marginal, osäkra krediter och potentiella kreditförluster Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:9

37 Andelen skulder, finansiella tillgångar och reala tillgångar som hålls av skuldsatta hushåll i olika inkomstgrupper Procent Diagram 2:10 Källor: SCB och Riksbanken

38 Huspriser i riket, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö Index 1986=100 Källa: SCBDiagram 2:11

39 Bostadsrättspriser, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvardratmeter Källa: www.maklarstatistik.seDiagram 2:12

40 Försäljningstider för småhus och bostadsrätter i riket Antal dagar, median Källor: Hemnet och www.maklarstatistik.seDiagram 2:13

41 Bostadsinvesteringar i relation till BNP, säsongrensade data Procent Källor: SCB, Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:14

42 Antal påbörjade bostäder i relation till antal invånare Procent Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:15

43 Skuldsatta hushålls skuldkvot och räntekvot fördelade över olika inkomstgrupper Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram R9

44 Företagen

45 Kassalikviditet i svenska börsnoterade företag Procent Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:16

46 Skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:17

47 Lönsamhet i svenska börsnoterade bolag Procent Källa: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:18

48 Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:19

49 Utlåningsränta på nya avtal tecknade av icke-finansiella företag Procent Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:20

50 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:21

51 Konkursutvecklingen under och efter olika kriser i Sverige Index, sista månaden innan krisen inleds = 100 Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:22

52 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källa: RiksbankenDiagram 2:23

53 Förfallostrukturen för företagens utestående obligationer 2009-2011 Miljarder kronor Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:24

54 Förfallostrukturen för företagens certifikat 2009 Miljarder kronor Källor: Euroclear Sweden AB och RiksbankenDiagram 2:25

55 Företagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF), historiska utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Källor: Moody’s KMV Credit Edge och RiksbankenDiagram 2:26

56 Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering i Sverige och utlandet Miljarder kronor Källor: SCB och RiksbankenDiagram R10

57 Totalt emitterade obligationer på den svenska obligationsmarknaden fördelade på emittenter Miljarder kronor Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram R11

58 Fastighets- marknaden

59 Priser på kommersiella fastigheter i Sverige och internationellt Årlig procentuell förändring Källor: IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate och RiksbankenDiagram 2:27

60 Priser på kommersiella fastigheter i Sverige Årlig procentuell förändring Källor: IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate och RiksbankenDiagram 2:28

61 Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:29

62 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Newsec och Reuters EcoWinDiagram 2:30

63 Reala priser och hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Årlig procentuell förändring Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:31

64 Real hyresutveckling för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:32

65 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:33

66 Vakansgrad och nominella hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Procent, kronor per kvadratmeter och år Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:34

67 Börsutveckling för fastighetsaktier Index 1995-12-29=100 Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:35

68 Fastighetsbolagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF) Procent Källa: Moody's KMV CreditEdgeDiagram 2:36

69 Norden utom Sverige samt Tyskland

70 Huspriser i Norden och Tyskland Årlig procentuell förändring Källor: Reuters Ecowin och BISDiagram 2:37

71 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcowinDiagram 2:38

72 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin och ECBDiagram 2:39

73 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent Källa: Moody's KMV Credit EdgeDiagram 2:40

74 Förväntade konkurssannolikheter för transportföretag Procent Källa: Moody's KMV Credit EdgeDiagram 2:41

75 Förväntade konkurssannolikheter för byggbolag Procent Källa: Moody's KMV Credit EdgeDiagram 2:42

76 Kommersiella fastighetspriser Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin, IPD och RiksbankenDiagram 2:43

77 De baltiska länderna

78 BNP Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:44

79 Reala växelkurser för de baltiska länderna Index 2000=100 Källa: BISDiagram 2:45

80 Förändring i export och reala växelkurser för olika länder Procent Källa: BIS och Reuters EcoWinDiagram 2:46

81 Bytesbalans Procent av BNP, summerat över fyra kvartal Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:47

82 Arbetslöshet Procent Källa: EurostatDiagram 2:48

83 Reallöner Årlig procentuell förändring Källor: Reuters Ecowin och RiksbankenDiagram 2:49

84 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:50

85 Konfidensindikator för konsumenter Nettotal, procent Källa: EU-kommissionenDiagram 2:51

86 Hushållens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och RiksbankenDiagram 2:52

87 Företagens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och RiksbankenDiagram 2:53

88 Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP i de baltiska länderna och i Sverige Procent Källor: Nationella centralbankern och Reuters EcowinDiagram 2:54

89 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Källor: Eesti Pank och Financial and Capital Market CommissionDiagram 2:55

90 Ukraina

91 Industriproduktion Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin, State Statistics Committee of Ukraine och RiksbankenDiagram 2:56

92 Växelkurser Hryvnja per dollar respektive euro Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:57

93 Hushållens bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP Källor: Reuters EcoWin, National Bank of Ukraine, IMF och RiksbankenDiagram 2:58

94 Icke-finansiella företags bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP Källor: Reuters EcoWin, National Bank of Ukraine, IMF och RiksbankenDiagram 2:59

95 Bankerna

96 Geografisk fördelning av resultat innan skatt Procent, senaste fyra kvartalen Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:1

97 Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:2

98 Utlåning uppdelad på geografiskt område och låntagarkategori Procent av total utlåning, 2008 Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:3

99 Fördelning av intäkter de senaste tre åren Procent Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:4

100 Räntenettot i förhållande till räntebärande tillgångar Procent Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:5

101 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i storbankerna samt omsättning och börsindex Index: 2003 kvartal 1 = 100 Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:6

102 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:7

103 Fördelning av riskvägda tillgångar Procent, första kvartalet 2009 Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3.8

104 Aktievärdering och CDS-premier det senaste året Källa: Bloomberg, Handelsbanken Capital Markets och RiksbankenDiagram 3:9

105 Marknadsandelar för utlåning i de baltiska länderna Procent, december 2008 Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:10

106 Storbankernas kreditförluster Procent av utlåningen Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:11

107 Storbankernas osäkra fordringar, kreditförluster och reserveringar Procent Källa: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:12

108 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2009-03-31 Källa: Bankernas resultatrapport, SME Direkt och RiksbankenDiagram 3:13

109 Fördelning av kreditförluster per region i Riksbankens huvudscenario Procent Källor: Bankernas resultatrapporterDiagram 3:14

110 Fördelning av kreditförluster under 2009 och 2010 i Riksbankens huvudscenario Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:15

111 Primärkapitalrelationer inklusive nyemissioner Procent Källor: Bankernas resultatrapport och RiksbankenDiagram 3:16

112 Europeiska bankers kärnprimärkapitalrelationer Procent, första kvartalet 2009 Källa: NomuraDiagram 3:17

113 Bankernas finansieringskällor Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:18

114 Bankernas in- och utlåning Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:19

115 Årsvis förändring av bankernas utlåning till andra kreditinstitut Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:20

116 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Källa: RiksbankenDiagram 3:21

117 Bankernas primärkapitalrelationer i stresstestet Procent Källa: RiksbankenDiagram 3:22

118 Regelmässigt kapitalkrav, ekonomiskt kapital och primärkapital I procent av balansomslutning 2008, miljoner kronor Källor: Bankernas årsredovisningar och RiksbankenDiagram R12

119 Artikel: Global recession och finansiell stabilitet

120 BNP tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och RiksbankenDiagram 1

121 Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag Källa: Reuters Ecowin och Moody'sDiagram 2

122 BNP tillväxt under att antal kriser Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcowinDiagram 3

123 BNP under Asienkrisen 1997-1998 Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcowinDiagram 4

124 Andelen problemkrediter och BNP bortfall internationellt vid ett urval av tidigare kriser. Procent Källa: Laeven, Luc och Valencia (2008),”Systemic Banking Crises: A New Database” IMF Working PaperDiagram 5

125 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA Räntepunkter Källa: Reuters EcowinDiagram 6


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2009:1. Finansiella marknader."

Liknande presentationer


Google-annonser