Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år Administreras av Försäkringskassan Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år Administreras av Försäkringskassan Barn- och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Modifierat efter Göran Friman 20131

2 Högkostnadsskydd Allmänt tandvårdsbidrag ATB Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och Ungdomstand- vård Käkkirurgi Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling Tandvård för personer med grava funk- tionsnedsätt- ningar Modifierat efter Göran Friman 2013 2

3 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan Inom tandvården råder fri prissättning. Folktandvårdens taxor beslutas av landstingsfullmäktige. Vid vuxentandvård finns ett högkostnads- skydd baserat på en statligt fastlagd referensprislista Högkostnadsskyddet börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3000 kr Efter detta får man ersättning för 50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kr 85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kr Högkostnadsskydd Modifierat efter Göran Friman 2013 3

4 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan Allmänt tandvårdsbidrag, ATB utgår till alla vuxna varje år. Bidragets storlek beror på åldern: 150 kr per år till personer 30-74 år 300 kr per år till personer 20-29 år och >75 år Bidraget kan sparas i högst två år och man väljer själv när man vill använda bidraget. När man använder sitt ATB gör tandläkaren eller tandhygienisten avdrag från räkningen Allmänt tandvårdsbidrag Modifierat efter Göran Friman 2013 4

5 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa Bidraget är 2x600 kr per år och gäller enbart för förebyggande vård eller undersökning. Kan ej sparas. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget uppvisas för tandläkaren eller tandhygienisten som ibland måste ta ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag Modifierat efter Göran Friman 2013 5

6 Kriterier för rätt till STB 1.Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling 2.Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen 3.Sjögrens syndrom (primärt) 4.Sjögrens syndrom (sekundärt) 5.KOL, med ordinerad syrgas eller näringsdryck 6.Cystisk fibros 7.Ulcerös kolit 8.Crohns sjukdom 9.Tarmsvikt 10.Frätskador på tänderna och anorexi eller bulimi 11.Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom 12.Svårinställd diabetes 13.Dialysbehandling 14.Immunosuppression 15.Organtransplantation Modifierat efter Göran Friman 2013 6

7 Landstingets tandvårdsstöd Barn- och ungdomstandvård Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 19 år Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt Man kan välja vårdgivare fritt inom allmäntandvården, Folktandvård eller privat tandläkare Modifierat efter Göran Friman 2013 7

8 Landstingets tandvårdsstöd Käkkirurgi För viss tandvård vid käkkirurgisk klinik är avgifterna desamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Exempel på detta är vård orsakad av tumörer, käkfrakturer och operation av svåra missbildningar För annan tandvård gäller Folktandvårdens tandvårds- taxa, bland annat borttagande av visdomständer Modifierat efter Göran Friman 2013 8

9 Landstingets tandvårdsstöd Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov N1Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (särskilt boende) N2Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) N3Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Modifierat efter Göran Friman 2013 9

10 Landstingets tandvårdsstöd Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov N4Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg eller service som personer som omfattas av punkterna 1-3 Personer med psykossjukdom eller psykisk störning som varat längre än ett år och medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård Modifierat efter Göran Friman 2013 10

11 Landstingets tandvårdsstöd Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov För att få rätt till N-tandvård krävs ett underlag av någon som kan intyga omvårdnadsbehovet, vanligtvis en biståndshandläggare eller sjuksköterska. När underlaget godkänts av landstinget får man ett tandvårdsstödsintyg Modifierat efter Göran Friman 2013 11

12 Landstingets tandvårdsstöd Uppsökande verksamhet Denna består av munhälsobedömning och utbildning av omvårdnadspersonal. Den uppsökande verksamheten upphandlas av landstinget Munhälsobedömningen är avgiftsfri och utförs av en tandhygienist. Syftet är att ge individuella munvårdsråd med vårdpersonal närvarande och bedöma om det finns behov av tandvård. Modifierat efter Göran Friman 2013 12

13 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård All N-tandvård sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar Modifierat efter Göran Friman 2013 13

14 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling Det finns olika tillstånd/grupper då man kan få S- tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet Vilken tandvård som kan ingå är olika inom de olika grupperna Modifierat efter Göran Friman 2013 14

15 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S1… till följd av medfödd missbildning S2... till följd av defekt som orsakats av sjukdom S3... till följd av tandskada vid epileptiskt anfall S4... på patienter som skall genomgå ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav S5... på patienter som pga. sjukdom mm. fått förändringar i munslemhinnan Modifierat efter Göran Friman 2013 15

16 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S6... på patienter som genomgår utredning om odonto- logiskt samband med patientens grundsjukdom S7… på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen S8... på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen S9...på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné Modifierat efter Göran Friman 2013 16

17 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S10... för extremt tandvårdsrädda personer S11… till patienter som får fyllningar utbytta pga avvikande reaktioner mot dentala material S12... till patienter som får fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering S15... till patienter som fått frätskador på tänderna pga. anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom Modifierat efter öran Friman 2013 17

18 Muntorrhet Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling... till patienter med Sjögrens syndrom... till patienter som är muntorra efter strålbehandling Särskilt tandvårdsbidrag Modifierat efter Göran Friman 2013 18

19 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F- tandvård sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Fast protetik ingår ej Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar Modifierat efter Göran Friman 2013 19

20 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F1svår psykisk funktionsnedsättning F2Parkinsons sjukdom, F3multipel skleros, MS F4 cerebral pares, CP F5 reumatoid artrit, RA F6 systemisk lupus erythematosus, SLE Modifierat efter Göran Friman 2013 20

21 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F7sklerodermi, F8amyotrofisk lateral skleros, ALS F9orofacial funktionsnedsättning F10 symtom som kvarstår sex månader efter stroke F11sällsynt diagnos Modifierat efter Göran Friman 2013 21

22 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar Personerna ska − ha stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning Modifierat efter Göran Friman 2013 22

23 Lycka till! Jag hjälper gärna till – svarar snabbast på mail: inger.wardh@ki.se Modifierat efter Göran Friman 2013 23


Ladda ner ppt "Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Sveriges Tandvårdsstöd 2013 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser