Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA LÅNGVARIGA SJUKDOMAR ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA LÅNGVARIGA SJUKDOMAR ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR."— Presentationens avskrift:

1 TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA LÅNGVARIGA SJUKDOMAR ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

2 Tandvårdsreform 2008-07-01 Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 – 74 år =150 kr/år 20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år Steg två: Införande av ett högkostnadsskydd vid kostnader över 3 000 kr räknat på referenspris

3 NYTT TANDVÅRDSSTÖD - TREDJE STEGET 1 JANUARI 2013 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG 1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling 2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- el. halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation 1) Svår psykisk funktionsnedsättning 2) Parkinsons sjukdom 3) Multipel skleros 4) Cerebral pares 5) Reumatoid artrit 6) Systemisk lupus erythematosus 7) Sklerodermi 8) Amyotrofisk lateralskleros 9) Orofacial funktionsnedsättning 10) Symtom som kvarstår sex månader efter att personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom. TANDVÅRD TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVGIFT

4 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ Förebyggande insatser till personer med sjukdom eller funktionsersättning, som medför risk för försämrad tandhälsa.  600 kronor/halvår som elektronisk check  används till undersökande och förebyggande åtgärder  kan inte sparas – men kan delas upp  baseras på läkarintyg SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB) 4

5 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB) •Crohns sjukdom •Frätskador på tänder pga. ätstörning eller refluxsjukdom •Svårinställd diabetes •Genomgår dialysbehandling •Nedsatt immunförsvar av läkemedel •Genomgått organtransplantation Erbjuds personer med/som är: •Muntorra efter långvarig läkemedelsbehandling •Strålbehandlade huvud/hals •Sjögrens syndrom •KOL + syrgas el. näringsdryck •Cystisk fibros •Tarmsvikt •Ulcerös colit För kursiva diagnoser behöver läkarintygen ej förnyas

6 6

7 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  Intyget/bedömningen lämnas till patienten  Patienten uppvisar intyget för legitimerad tandvårdspersonal  Intyget journalförs av tandvården Var skickas intyget för STB? 7

8 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  För patienter som är muntorra på grund av läkemedelsbehandling gäller även utdrag ur läkemedelsförteckningen (de senaste 15 månaderna) som verifikation. Salivprov krävs!  Vid särskilda skäl kan, om patienten sedan länge är känd av vårdgivaren och uppgift finns sedan länge om kronisk sjukdom i hälsodeklarationen, detta räcka som verifikation TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB UTGÅR Bedömning av rätt till STB

9 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  Begäran om ersättning skickas via journalsystemet. Grund för STB ska anges  FK kan inte kräva tillbaka pengar om vårdgivare haft skälig anledning att tro att patienten var berättigad till STB  Möjlighet för patient och/eller tandläkare att FHP till FK om rätt till STB TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB UTGÅR Forts - Bedömning av rätt till STB

10 Patienten kan erhålla STB för förebyggande tandvård, om diagnosen är ställd, även om inte frätskador har hunnit uppstå Frätskador p.g.a anorexi, bulemi, refluxsjukdom

11 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning TANDVÅRD TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTAVGIFT 11

12 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ ADMINISTRERAS AV LANDSTINGET Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgifter Innehåll •Bastandvård och avtagbar protetik (ej åtgärd 825) - ej krona, bro eller implantat •Inlemmas i högkostnadsskyddet •Utesluter statligt tandvårdsstöd när det utförts till besöksavgift •Dessa patienter kan bliaktuella för ex. nödvändig tandvård istället

13 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  Svårt psykiskt funktionshinder  Parkinsons sjukdom  Multipel skleros (MS)  Cerebral pares (CP)  Reumatoid artrit (RA)  SLE  Sklerodermi  ALS  Ett orofacialt funktionshinder  Bestående men efter infarkt/stroke  Sällsynt diagnos utan/med orofaciala symptom (två grupper) ERBJUDS TILL PERSONER MED: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

14 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG  Kraftig inskränkt gapförmåga <=25mm  Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak.  Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador  Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer  Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar  Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t ex trauma PERSONER SOM INGÅR I DENNA GRUPP KAN HA FÖLJANDE FUNKTIONSHINDER: Orofaciala funktionshinder

15 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG Där patienten bedöms ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling SÄLLSYNTA DIAGNOSER MED OROFACIALA SYMTOM Definitionen på orofaciala symtom beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd, t ex tal- ät- svälj-svårigheter SÄLLSYNTA DIAGNOSER UTAN OROFACIALA SYMTOM Sällsynta diagnoser – 1pers/10.000 inv

16  Personer som i hälsodeklarationen uppger att de har någon av de diagnoser som ingår i F- tandvård, ska hänvisas till sin läkare som bekräftar diagnosen och bedömer personens funktionsnedsättning.  All tandvård som utförs, innan patienten erhållit sitt läkarintyg, debiteras enligt normal tandvårdstaxa F-tandvård regelverk

17 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET HS-AVG  Bedömning ska göras av läkare utifrån fastställda kriterier.  Bedömning avser diagnos och funktions- nedsättning (ICF-kod)  Utlåtande lämnas genom fastställt intyg Hur få ta del av stödet? 17

18 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG LANDSTINGET Läkarintyg 18  Angivna diagnoser ska styrkas av läkarintyget  Läkarintyget utfärdas på särskild blankett, där även bedömning av funktionstillstånd ska dokumenteras  För diagnos ALS behövs ingen funktionsbedömning

19 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG Bedömningen av funktionsnedsättningen sker enligt  ICF klassifikation  Syfte att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som hänger samman med hälsoförhållanden  ICF används som kliniskt verktyg – vid bedömning av t.ex. behov, arbetsbedömning, rehabilitering Bedömning (ICF-kodning) 19

20 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG  Om personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning på grund av sin sjukdom  har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling Läkaren bedömer inte  Om och hur personen sköter sin munhygien!!!! Vad bedömer läkaren

21 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’  Läkarintyget/bedömningen skickas till Bedömningstandvård, Landstinget Västernorrland ID handling utfärdas av Bedömningstandvård - skickas till patienten Var skickas läkarintyget för F-tandvård? 21

22 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG HSA  ID-kort med blå lay-outfärg (nationellt)  Unikt löpnummer på kortet – anges vid kommunikation  Diagnosgrupp anges i 11 kategorier (F1-11)  Giltighetstid anges för respektive grupp Identifiering av berättigade personer 22

23 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG Vid tandvårdsbesök 23  Patient tar med utfärdat ID-kort för identifiering  Bastandvård och avtagbar protetik ingår (ej fast protetik)  För bastandvård över 10.000 kr skall tandläkare/tandhygienist inkomma med förhandsbedömning till landstinget  Hälso- och sjukvårdsavgift gäller

24 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ HS-AVG H Administration 24  Samma garantiregler för de tillkommande grupperna F1-11 som för nödvändig tandvård  Ersättning utgår enligt gällande prislista för folktandvården i Västernorrland. Enbart åtgärder från denna prislista accepteras  Om annan terapi än den av landstinget godkändutförs utgår ingen ersättning till den valda terapin i form av ”delbetalning” Betalas då enligt statliga tandvårdsstödets regler.

25 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’ Gruppernas storlek  STB 310 000 personer varav < 8000 i Lvn  Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 56 000 personer varav < 1400 i Lvn Statlig finansiering och gruppernas storlek EEkonomi  STB =drygt 300 milj kr  HoS-taxa 202 milj kr (för Lvn 4.9milj. kr )  Finansieringsprincipen gäller landstingen kompenseras av staten

26 NY GRUPP I TANDVÅRD SOM ETT LED I SJUKDOMSBEHANDLING  patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom. Bettrehabilitering erhålls efter att patienten är medicinskt färdigbehandlad. Vad ingår??? FRÄTSKADOR Tandvårdsstödet S 15

27 NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’I JANUARI 2013  Alla åtgärder registreras som utförs inom  N - nödvändig tandvård  F - personer med stora behov pga funktionsnedsättning  Skickas via journalsystemet med –Åtgärdskod –Tillståndskod –Grupptillhörighet inom F 1-11 och N 1-4 Socialstyrelsens tandhälsoregister


Ladda ner ppt "TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA LÅNGVARIGA SJUKDOMAR ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser