Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt. Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt: Vän eller fiende?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt. Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt: Vän eller fiende?"— Presentationens avskrift:

1 Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

2 Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt: Vän eller fiende?

3 Vad säger dagens rekommendationer? American Heart Association (AHA) och European Society of Cardiology (ESC): Ge syrgas vid akut koronart syndrom: • Klass I, B : För att korrigera syredesaturation (syremättnad < 90%) • Klass IIa, C : ≥ 90% ?? Olika budskap från ESC/AHA/ACC i senaste NSTEMI/STEMI/PCI guidelines Level of evidence C

4 Hypotesen bakom användning av syrgas Ökad leverans av syrgas till ischemiska områden → Minskad infarktstorlek Genom begränsning av infarktstorlek ↓ risken för utveckling av hjärtsvikt och arytmier vilket i sin tur förbättrar prognosen

5 Misstänkta effekter talande för syrgas Mindre djur och humanstudier med hög oxygenflöde (FI O2 0,4- >1) visade: • reducerad infarktstorlek (hund) Maroko PR, Circ 1975;52:360-368 Kelly, Am Heart J 1995; 130:957-965 • Reduktion av prekordiala ST-höjningar (human, 17 pats) Madias et al, cirkulation 1976; 53:I198-200 • Hyperbar oxygen behandling: (human RCT, 112 pats) → inga signifikanta förändringar Stavitsky Y, Cardiology 1998; 90:131-136: HOT MI trial • Reperfusion med hyperoxemisk blod: (human RCT, 269 pats) → inga signifikanta förändringar O’Neill WW, J Am Coll Card 2007; 50:397-405: AMIHOT trial post-hoc analys: ant STEMI med duration <6h bättre RWMS, ST-resolution AMI-HOT 2: human RCT, 301 pat (222 vs 79) → minskad infarktstorlek mätt med SPECT (25%->18,5%)

6 Misstänkta effekter talande emot syrgas Från experimentella studier, djurstudier samt humanstudier vet man att extra syrgasbehandling leder till: Reduktion av Koronara blodflödet (15-30%) Cardiac output Sukumalchantra Y, Am j Cardiol 1969; 24:838-852 Mak S, Chest 2001; 120:467-473 Ökad kärlstelhet Resistensökning/vasokonstriktion med ca 20-40% Sukumalchantra Y, Am j Cardiol 1969; 24:838-852 McNulty PH et al, am J Physiol Heart Circ 2009; 296:H854-861 Ökad mängd fria syreradikaler (ROS) Ökade reperfusionsskador Ökad arytmi risk Zweier JL et al, Cardiovasc Res 2006;70:181-190

7 COCHRANE review 2010/2013

8 COCHRANE-rapport 2010 Conclusion INGEN vet om syrgas gör någon nytta, är utan klinisk relevant effekt eller till och med kan skada patienten med akut hjärtinfarkt och normal syresättning (≥90%) En stor randomiserad studie är nödvändig!

9 DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RRCT Randomized, Registry based Clinical Trial Randomisering och registrering direkt i SWEDEHEART (liknande TASTE studien)

10 Hypotes Superiority-analys: "SYRGAS ÄR BÄTTRE ÄN LUFT" (då aldrig undersökt vilket i princip omöjligtgör non-inferiority eller ekvivalens analys) Two-tailed design för att kunna visa negativa effekter ?? X

11 Inklusionskriterier Patienter kan inkluderas av både: Ambulans Akutmottagning

12 Exklusionskriterier

13 HIA: navet i systemet • Klinik gemensam inloggning, ej personbunden • Randomiseringen sker t ex på HIA i närheten av MOBIMED stationen och/eller på akutmottagningen och/eller PCI labb. Fler stationer möjligt.

14 Akutmottagningen -> HIA • Vid inklusion på akutmottagningen finns DETO₂X mappar på läkarexpeditionen. • Läkare/SSK på akutmottagningen tar kontakt med HIA för randomisering • CRF fylls i och medföljer patienten, behandlingen påbörjas direkt • Om akutmottagningen inte har Oxymasker® tillhandahölls de separat för studien

15 CRF

16 Randomisering 1

17 Randomisering 2 Förklarande text till alla rubriker

18 Randomisering 3 1.Inklusionskriteriarna måste vara uppfyllda (EKG och/eller Troponin) 2.Exklusionskriteriarna får ej föreligga 3.Randomisering

19 Randomisering 4

20 Randomisering • Efter randomisering finns patienten automatiskt i klinkens SWEDEHEART lista (startsida skapas) OBS vid STEMI på angiolab! • Sedvanlig registrering hos alla AMI patienter • På icke-AMI patienter önskas komplett registrering men reducerad (”minimi”) registrering är möjligt • SWEDEHEARTS regionmonitorer är behjälpliga vid problem

21 Behandling: Interventionsgrupp • 12 timmars (- minst 6h) behandling på Oxymask®. Kontroller utförs. • Syremättnad mäts med pulsoximetri och värden avläses initialt vid studiestart och vid ett (1) tillfälle vid studieavslut (timme 6-12). • I övrigt får patienterna all sedvanlig behandling enligt Svenska och internationella riktlinjer för behandling av akut koronart syndrom.

22 Behandling: Kontrollgrupp • Ingen syrgasbehandling • Undersökningen genomförs som en öppen randomiserad studie • Saturation mäts och följs enligt klinikens rutiner • Vid försämring / symtomförändring skall syremättnad ånyo mätas. Är syremättnaden vid upprepade mätningar ≤ 90% tillförs syrgas enligt klinisk rutin. Cross-over rapporteras på CRF, pat fortsätter i studien • I övrigt får patienterna all sedvanlig behandling enligt svenska och internationella riktlinjer för behandling av akuta koronara syndrom

23 Registrering • DETO2X markerade på startsidan • En tärning markerar DETO2X patienter på klinikens ”worklist” i RIKS-HIA • Kontrollfråga:

24 Resultat pilotstudie SöS • Drygt 130 patienter inkluderade i ambulans och på AKM • 67% fick AMI diagnosen (53% NSTEMI, 47% STEMI) • >90% övriga inkluderade pats fick akut hjärtdiagnos: Angina, myokardit, typ 2 myokardskada pga klaffsjuka, hjärtsvikt, kardiomyopati, förmaksflimmer • 3 fall av crossover pga hypoxi (stora infarkter sent i förloppet) → hög risk patienter med betydande morbiditet och mortalitet identifieras och kan enkelt följas i SWEDEHEART • inga större logistiska problem

25 Primär endpoint Intention to treat Total 1-års mortalitet

26 Deltagande center • Ansluten till SWEDEHEART för vård av AMI patienter UCR ordnar inloggningar • Sjukhus med och utan PCI verksamhet • Hjälp med uppstart, ffa ambulans delen, kan erbjudas • All undervisningsmaterial, fick-kort, affischer bl a tillhandahålls • Ersättning 500kr/inkluderad patient

27 Stöd • • Stiftelse för Strategisk Forskning • Vetenskapsrådet • SWEDEHEART

28 Patientantal & Powerkalkyl Beräknad på: 20% relativ skillnad och 1-årsmortalitet med aktuell behandling (O2) = 10% Ca 3300 patienter med misstänkt AMI/grupp Total patientantal: 3300x2=6600

29 Påminnelse: ”Inklusionen & Randomisering” ALLA patienter med Sat ≥ 90% där du misstänkter AKS (= insätter AKS-behandling) kan tillfrågas! Inklusionskriterier: Symtom tydande på AKS inom senaste 6 tim + EKG-förändringar tydande på ischemi eller trop läckage! Randomiseringen kan utföras på akuten (datorn vid disken bredvid kard ssk) eller på HIA med hjälp av HIA personal → I övrigt sedvanlig handläggning

30 För mer information www.deto2x.se www.deto2x.se • EKG utbildning • Informations och föreläsningsmaterial • Alla dokument, blanketter, FAQ • Kontakt med studieledningen: http://deto2x.se/kontakt/

31


Ladda ner ppt "Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt. Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt: Vän eller fiende?"

Liknande presentationer


Google-annonser