Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Situationen i Sverige idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Situationen i Sverige idag?"— Presentationens avskrift:

1 Situationen i Sverige idag?
En missionsutmaning – 2011 EFS 2020

2 Vad har hänt i Sverige c. 1950-2011?

3 1950-talet Sverige var ett ganska traditionellt samhälle
De flesta kvinnor var hemmafruar De flesta barnen döptes, gick i söndagsskolan och konfirmerades EFS var starkt på landsbygden Ingemar Hedenius häftiga kristendomskritik Teologerna hade svårt att värja sig i debatten EFS 2020

4 1960-talet Rekordåren – med snabb välfärdsökning
Den stora reformernas årtionde Kvinnor kom ut i arbetslivet Kristendomsämnet blev religionskunskap Studentrevolutionen 1968 – blev en revolt mot ett hierarkiskt samhälle och traditionell moral (och därmed mot kyrkorna).

5 1970-talet Samhällsengagemangets årtionde
Röd vänster invaderar journalisthögskolan– och därmed får starkt inflytande i radio, tv, tidningar. Religion ses som en privatsak – tystnad om tro Samtidigt Jesusrörelse och karismatiska rörelser

6 1980-talet Individens årtionde - Yuppien
Grön rörelse – de gröna in i riksdagen 1988 Marianne Fredriksson ”Gud är inom dig” Fortfarande mycket tystnad om kristen tro i media

7 1990-talet Generation X – med kritik mot 40-talister
Nyandlighetens genombrott Globaliseringen slår igenom, Internet osv. Men nu börjar också samtal om tro – Göran Skyttes TV-program

8 Terrorhotens årtionde Stora svängningar i världsekonomin

9 Mer tro och icke-tro Allt fler kändisar vågar ”komma ut” med sin tro - tron är inte tabu längre. Samtidigt starka reaktioner från humanisterna.

10 Trender bland unga En ny individualism Maximera möjligheterna
Många tillfälliga identiteter Många kontakter men få riktiga vänner Litar endast på det äkta Teknikberoende men inte teknikintresserade Arbete ska vara kul Konsumtion är självförverkligande Förändrade könsroller Källa: Kairos Future 2005, The MeWeGeneration

11 Psykisk hälsa bland unga: förändringar 1980-2005
Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

12 Ängslan, oro eller ångest hos unga:
Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

13 Orsaker som anförts som förklaringar:
Väldigt många valsituationer Oro över vikt, kärleksliv och prestationer Stress och höga förväntningar Erfarenheter av kränkningar Dåligt självförtroende Dåliga möjligheter att påverka sin situation Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

14 Nio långsiktiga trender:
Som påverkar mission i Sverige

15 1. Urbaniseringen fortsätter
I de fyra storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala bor idag drygt 40 % av Sveriges befolkning. Stockholms län ökade med invånare Stockholms stad ökade med ca invånare

16 Glesbygden avfolkas Speciellt unga kvinnor flyttar till städerna – få bildar familj på landsbygden

17 Tätortsnära landsbygd växer sakta
Vilka som flyttar dit: Familjer som som vill ha hästgård Medelålders som vill bo nära naturen Unga vuxna som vill bo nära golfbanor och motorarenor.

18 2. Sekulariseringen fortsätter
Enligt World Values Survey 2004 är Sverige ett av de mest sekulariserade länderna ett land med högst värden för ”self expression values”

19 Gudstron i Europa – land för land enligt Europabarometern 2005
EFS 2020

20 Phil Zückermans bok Society without God 2008 (om Sverige & Danmark)
Gud och tro ses ofta som ett ”icke-ämne” Välvillig likgiltighet ”Kyrkorna är vackra och fridfulla prästerna trevliga” Kristendom har att göra med sånger, jul och påsk-helger, god mat – men inte så mycket med tron och den religiösa betydelsen av dop, konfirmation osv.

21 En jämförelse: Gudstron i Europa
Andel som anger gudstro Andel som anger icke-gudstro

22 De mest sekulariserade områdena i Europa

23 Andel icke-religiösa globalt

24 Men sekulariseringsteorien ifrågasätts alltmer
Många sociologer ifrågasätter om utvecklingen enbart går mot ökad sekularisering I många länder verkar utvecklingen gå mot ökad religiositet Västeuropa ses snarare som undantaget globalt. Ex. Grace Davie, Europé – the exceptional case. 2002

25 3. Mångfald av familjestrukturer
Allt fler lever i splittrade familjesituationer Allt fler ensamhushåll Mindre släktgemenskap = mer utsatthet

26 4. Vi ”lever” alltmer på Internet
Källa: Nordicom Mediebarometern 2009

27 Vi kommunicerar alltmer över nätet:
Vi hämtar alltmer information Vi handlar allt möjligt Vi bygger personliga nätverk Ofta ”ketchup­effekter” ex Twitter, Facebook. En del har andra identiteter på internet (hybrididentiteter)

28 En fråga vi behöver ställa oss:
Kan internet vara en missionsarena? Vad är bra mission på internet? Vilka kompetenser kan vi behöva?

29 5. Ett allt högre livstempo
Många upplever ständig stress och tidsbrist i sitt vardagsliv Färre ska göra mer på jobbet Informationsstress – vi inte orkar ta in allt Många söker ensamheten, att få vara passiv, inte ha krav utifrån, komma ut i naturen.

30 6. Nyandligheten som en del av det religiösa landskapet
Nyandligheten började komma på 70-talet Innehåller en mix av tro, upplevelser och olika ”tekniker”, oftast från religiös bakgrund i Syd- och Östasien. Finns mest bland medelålders kvinnor

31 7. Lojaliteten till traditionella organisationer minskar
Färre väljer att bli medlemmar Föreningsformen känns för ”fast” – många vill inte binda sig Däremot ökar sakfrågeengagemanget.

32 8. Ökad samhörighet över samfundsgränser
Lättare att se det som förenar än det som skiljer Kristna på mindre orter söker sig till varandra Kristna ungdomar känner ej samfundsgränser Allt fler ekumeniska församlingar

33 Frikyrkoförsamlingar anslutna till flera samfund
Källa: Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige Öyvind Tholvsen, 2011

34 9. Många nya invandrarförsamlingar
Källa: Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige Öyvind Tholvsen, 2011

35 De finns i storstäderna

36 För samtal i små grupper om 3-4 personer:
Finns det fler viktiga trender ni kan se? Vilka trender ser ni som de största missionsutmaningarna?

37 Nio trender Urbaniseringen fortsätter Sekulariseringen fortsätter
Mångfald av familjestrukturer Vi ”lever” alltmer på Internet Ett allt högre livstempo Nyandligheten Lojaliteten till traditionella organisationer minskar Ökad samhörighet över samfundsgränser Många nya invandrarförsamlingar

38 Några slutsatser: Städerna blir allt viktigare
Människor är mer utsatta idag – det finns få ”trygghetsarenor” Mission är möjlig på flera nya arenor (ex internet) Vi lever alltmer i en multikulturell situation Vi behöver samarbeta över samfundsgränser

39 Tron i Sverige idag Några undersökningar

40 Enköpingsstudien – 2008 Guds närmaste stad, red. Kajsa Ahlstrand & Göran Gunner Verbum 2008

41 Fördelning av trosidentiteter

42 Gruppen ”tydliga kristna” – 28%
Har starkare kristen identifikation 3-4 % går i kyrkan varje vecka 10 % besöker en församling varje månad Ca. 17 % kallar sig för ”troende” Ca. 18 % är mindre kyrkligt aktiva men ändå tydligt kristna

43 Observera! ”Missionspotentialen” bara bland kristna
18 % av Sveriges befolkning har en tydlig kristen identitet men kommer sällan i en kristen gemenskap = 1,69 miljoner

44 Gruppen ”milt kristna”
Uttrycker osäkerhet om vad de tror på Tillhör fortfarande Svenska kyrkan – men snarare som ”belonging without believing” För knappast över tro till sina barn & barnbarn

45 Gruppen ”Icke-kristna” – Denna grupp tar avstånd från att kalla sig kristna

46 Situationen för Svenska kyrkan
Svenska kyrkans medlemmar 2011 av Jonas Bromander

47 Svenska kyrkans försvagade ställning

48 De mest utträdesbenägna:
Männen - utgör 60 % Ålderskritiskt utträdesspann ca år De som har vänner som redan utträtt ur kyrkan De med mycket få kontakter med Sv kyrkan Ex. Icke-konfirmerade Utsatta personer som känner att kyrkan ej bryr sig

49 I fler förorter är Svenska kyrkan en minoritetskyrka
Skärholmen, N Botkyrka och Kista församlingar – under 30% är medlemmar i Sv. Kyrkan I Södertälje och Botkyrka sjönk andelen kyrkotillhöriga % åren

50 Den kyrkliga sedens variation i Sverige
Det sekulariserade Svealand expanderar Gudstjänststarka områden försvagas (ex Växjö & Göteborgs stift)

51 Gudstjänstdeltagande

52 Bedömning av Sv Ky i olika åldersgrupper

53 Befolkningsstrukturen i Sverige – och kyrkomedlemsskap (Dec-2007)

54 Andelen konfirmerade (gul linje)

55 Konfirmationens betydelse
Konfirmationen verkar vara en avgörande faktor för socialisering in i kyrkan. En positiv konfirmation & positiva möten med kyrkans företrädare gör hela skillnaden

56 Vilka är de viktigaste utmaningarna för Svenska kyrkan?
Konfirmanderna Goda relationer med utsatta personer Svenska kyrkan som relevant i livet

57 Situationen för frikyrkorna
Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige Öyvind Tholvsen, 2011

58 Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige minskar kraftigt

59 Förändringar i medlemsantal

60 Förändringar i antalet betjänade

61 Ändringar i medlemsantal per län

62 Trender i tillväxt resp. minskning:

63 Antal församlingar med olika storlekar

64 Andel växande/minskande församlingar i olika storlekskategorier

65 Ändringar efter kommuntyper

66 Med svar från 69 % av 390 styrelseordföranden
EFS enkäten 2008 Med svar från 69 % av 390 styrelseordföranden

67 Typ av område där EFS-föreningen finns:

68 Medlemsantalet har de senaste 10 åren:

69 Åldersfördelningen i EFS

70 Åldersfördelning inkl. SALT:

71 Andel ”aktiva” i föreningarna
Andel ”aktiva” av totalt antal medlemmar 65 % Snitt antal medlemmar per förening 37 Snitt deltagare i gudstjänster 34 Snitt antal aktiva icke-medlemmar 13 Snitt antal barn i gudstjänster 5

72 Tillfällen då det kommer extra mycket folk till samlingarna:
Musikgudstjänster, musikcafé, konserter 58 Fester (julfest, Lucia, skördefest, sommarfest) 47 Familjegudstjänster (med barnkör) 33 Missionsaktioner Ekumeniska möten Adventsgudstjänst/julbön 14 * Siffror anger antal träffar

73 Fem orsaker till tillväxt är:
God stämning och gemenskap i föreningen Förändrade gudstjänster (inkl. musik/pred) Alpha-grupper Attraktivt barnarbete Kör/ungdomskör Andra faktorer: Inbjudan till EFS-medlemskap Personliga kontakter Inflyttning

74 Trendbrott i Sverige 2006 – enligt World Values Survey
De som anser att kyrkor och samfund ger adekvata svar på minst två av tre livsfrågor har ökat från 17 till 22 % De som känner förtroende för kyrkor och samfund har ökat från 40 till 50 % De som funderar över olika existentiella frågor har ökat från 20 till 30 % De som ägnar sig åt korta stunder av bön och kontemplation har ökat från 35 till 45 %

75 Thorleif Pettersson (professor i religionssociologi – Uppsala)
”Det finns inget som hindrar att ett mer intensivt utåtriktat arbete bland kyrkor och samfund så småningom ger resultat ”

76 Frågor för samtal: Vilka grupper i vår närhet är vår kallelse?
Finns det steg vi kan ta för att gå över kulturgränser? Hur kan kristna få en missionell vision?

77 Bilder och källor: Bild 2: http://www.dansbanan.se/sverigekarta.jpg
Bild 11-12: Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet Bild 16: Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder, Rapport 2009:10, s Bild 18: Bild 19: Bild 20: Bild 22: Bild 23: . Se även Bild 26: Källa: Nordicom Mediebarometern Bild 33-34: Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige Öyvind Tholvsen, 2011. Bild 41-45: Guds närmaste stad, red. Kajsa Ahlstrand & Göran Gunner, Verbum S Bild 50: Bromander: Svenska kyrkans medlemmar. Verbum 2011, s. 22. Bild 51: Bromander: Svenska kyrkans medlemmar. Verbum 2011, s. 96. Bild 52. Bromander: Svenska kyrkans medlemmar. Verbum 2011, s. 81. Bild 53-54: Bromander, powerpoint visad i Tammerfors ferbuari 2011. Bild 58-65: Bild 57-73: EFS-enkäten 2008 Bild 74-75: Artikel ”Sekularisering” av Thorleif Pettersson, i Religion i Sverige. Dialogos förlag 2008/ Red. Ingvar Svanberg, s


Ladda ner ppt "Situationen i Sverige idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser