Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Tillväxtens dilemma” Kommentarer av Anders Wijkman vid seminarium i serien ”Den reflekterande ingenjören” i Linköping 28 mars, 2012 i Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Tillväxtens dilemma” Kommentarer av Anders Wijkman vid seminarium i serien ”Den reflekterande ingenjören” i Linköping 28 mars, 2012 i Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 ”Tillväxtens dilemma” Kommentarer av Anders Wijkman vid seminarium i serien ”Den reflekterande ingenjören” i Linköping 28 mars, 2012 i Göteborg

2 Vi står inför många utmaningar • Makroekonomiska obalanser • Finanssystemet alltmer skilt fr reala ekonomin • Hög arbetslöshet, inte minst bland unga • Ökande inkomstskillnader och polarisering • Halva befolkningen lever på upp till 2 US/dag • Fortsatt folkökning • WMD och terrorism • Energi och råvaror allt dyrare o knappare • Mat, vatten och energi stor fråga – med koppling till klimatförändringen • Governance hänger inte med • Fokus är på konventionell ekonomi – klimat, miljö och resurser fortsatt hanterade som sektorsfrågor

3 Vi lever över våra tillgångar – i penningekonomin och i naturen • Inga generationer har lånat så mycket av framtiden: både stater och enskilda hushåll • Akuta krisen dominerar, men där finns en parallell problematik som är lika farlig - miljö- och resursutrymmet som krymper: - Klimatförändringen - 2/3 av viktigaste ekosystemen överutnyttjas - Planetens Gränsvillkor - ”Peak oil”, ”Peak fosfor”, ”Peak rare earths”

4 The Great Acceleration From: Steffen et al. 2004 ” the great acceleration of the human entreprise”, Professor Will Steffen 1900 1950 2000 CO 2, N 2 O, CH 4 concentrations Overfishing Land degradation Loss Biodiversity ….. 2010-2020

5 Climate Change < 350 ppm CO 2 < 1W m 2 (350 – 500 ppm CO 2 ; 1-1.5 W m 2 ) Ocean acidification Aragonite saturation ratio > 80 % above pre- industrial levels (> 80% - > 70 %) Ozone depletion < 5 % of Pre-Industrial 290 DU (5 - 10%) Global Freshwater Use <4000 km 3 /yr (4000 – 6000 km 3 /yr) Rate of Biodiversity Loss < 10 E/MSY (< 10 - < 1000 E/MSY) Biogeochemical loading: Global N & P Cycles Limit industrial fixation of N 2 to 35 Tg N yr -1 (25 % of natural fixation) (25%-35%) P < 10× natural weathering inflow to Oceans (10× – 100×) Atmospheric Aerosol Loading To be determined Land System Change ≤15 % of land under crops (15-20%) Chemical Pollution Plastics, Endocrine Desruptors, Nuclear Waste Emitted globally To be determined Planetary Boundaries

6 ”Peak oil” hot mot ekonomin • Den billiga oljan är en stor del förklaringen till den snabba standardökning vi upplevt; • Ökad efterfrågan kräver nytt Saudi vart 3:e år. Få tror detta är möjligt. Även IEA spår växande gap mellan efterfrågan och utbud på råolja • Allvarliga konsekvenser för världsekonomin – inte minst transporter och jordbruk • Att ersätta dagens oljeberoende tar decennier • Liten diskussion om detta; dock många varningar från militära tankesmedjor – dom tänker långsiktigt

7

8 Peak everything? • Resource constraints likely in many areas – fuelled by growth of emerging economies • China´s share of Consumption: Cement 53 %, Iron ore 48 %, Coal 47 %, Aluminium 40 %, Eggs 37 %, Rice 28 %, Soybeans 25 %, Oil 10 %, Cattle 10 % • OECD countries still dominate in terms of per capita consumption • Ethical dilemma. We built our wealth on cheap oil and commdities; Low-income countries will face radically different situation

9 Real commodity prices, 1980-2011* Note: 2011 is Jan-Feb average

10 In a resource-constrained world • Competition for water, land, energy and materials will be fierce • Investments in resource-efficient infrastructure and renewables must have top priority • Recycling and reuse will be KEY • R&D must be aiming at sustainable innovation

11

12 543210543210

13 Humanity most likely committed to 2 Degrees Masking by air pollution Warming of oceans Ecosystem sink

14 14 Uncertain uncertainty 3 ºC 6 ºC Climate Sensitivity

15 Adapted from Canadell et al., 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resilience of the Earth system Gt Carbon/yr land ocean atmosphere Interactions among Planetary Boundaries

16

17 Photo: CC Jason Auch / Azote

18 Photo: S Zeff / Azote

19 IEA:s senaste rapport World Energy Outlook 2011 • Trenden f n är att utsläppen ökar och resulterar i en uppvärmning på 3-4° grader • Med nuvarande trend i investeringar kommer utrymmet för CO2-utsläpp att vara intecknat – ”locked in” – från 2017 och framåt för att klara 2°- gradersmålet med rimlig säkerhet • Därefter måste alla investeringar i kraftverk, fabriker och byggnader vara av typen 0-utsläpp. Hur sannolikt är det? • Byggandets roll CENTRAL!

20 Kartan och verkligheten stämmer inte • ”We can´t have a global economy without a global society”(Soros 1998) • Forskning och utbildning alltför litet inriktade på att beskriva helhet och systemlösningar • Politikens logik är industrisamhällets logik • Framtiden är överlovad • Starka ideologiska blockeringar att tänka nytt • Alltför mycket stuprör i beslutsfattandet • Ekonomins regelverk räcker inte till • Finanssystemet negligerar långsiktig risk

21 Brister i den konventionella ekonomin: • Naturkapitalet och ekosystemens tjänster har inget värde – Vi kör planeten utan balansräkning! • BNP-tillväxt likställs med ökad välfärd • Föreställningen att olika resurser utbytbara • Ingen signal i tid från ekonomin om peak oil • Finanssystemet för tankarna till ett Pyramidspel • Internalisera de externa kostnaderna del av lösningen; men räcker inte • Vi befinner oss vid en mättnadspunkt; då räcker inte relativa förändringar i utsläpp och påverkan

22 ”Decoupling – en utmaning” • Att bryta kopplingen mellan tillväxt och resursförbrukning har varit målet alltsedan Bruntlandrapporten • Relativ ”decoupling” har skett, men vinsterna äts snabbt upp när tillväxten ökar • Prognoser om ”Green Growth” innebär att carbon intensity måste gå från 770g CO2/US dollar output till 6 g CO2 till 2050 för att klara tvågradersmålet! • ”Som att jaga sin egen svans”, enligt Christer Sanne • Om ”decoupling” skall fungera behövs starka styrmedel

23 Tillväxtens dilemma • Fortsatt konventionell tillväxt inte möjlig av miljö, klimat- och resursskäl • Nerväxt är inte möjlig av ekonomiska och sociala skäl - systemet bygger på tillväxt • Innovationer och risktagande förutsätter dynamik • Att blunda för dilemmat – som i politiken idag - är djupt oansvarigt • Frågan är: Kan konflikten lösas inom ramen för dagens ekonomiska modell eller ?

24 Hur mycket är lagom? • Ytterst är klimat, miljö och resurskrisen en Nord/Syd-fråga • Orsaken till svårigheterna inom klimatförhandlingarna beror dels på USA:s motstånd, dels på många u-länders reaktion mot att i-länderna inte gör mer • ”China will do what the west does, not what the west tells her to do” • Resurserna starkt ojämnt fördelade - 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna • Miljö- och resursutrymmet borde i första hand utnyttjas av den fattiga delen av befolkningen • Vad är välfärd? Vad är livskvalitet? • Många exempel på alternativ till BNP – ISEW, Bhutan´s Happiness Index, Max Neef m m

25 Lovande tecken • Världen kan klara sig på sol, vatten och vind • Kostnaderna för solenergi faller drastiskt • Investeringarna i förnybar el > fossilbaserad el år 2010 • Fastprissystem levererar • Energieffektivisering sker på många områden • USA stängde ned 48 kolkraftverk under 2010 • Nagoya 2010 om skydd för biol mångfald • CO2-skatt fungerar • Men det räcker inte. Vi behöver transformativa förändringar!

26 2626 Learning curves: *Costs shown are global weighted averages across geographies Source:McKinsey Solar Knowledge Effort; McKinsey Global GHG Abatement Cost Curve v2.0 GW installed Abatement cost*, €/tonne Geotherma l On- shore wind Coal CCS new build Solar PV*

27 Source: H.J. Schellnhuber

28

29 LED replacing incandescent bulbs: a factor of 10

30 Solar „passive houses“ save 90% of heating costs

31 Infrastructure investments will take place in the South • 80 % of all new energy till 2030 • Roads, rails, housing etc the same • China will erect 20 billion m2 for new apartments until 2020 • Number of cars sold in China in 1978 was 7.000. Estimate for 2020: 40 million

32 Vad göra? • Utbildning av människor HUR allting hänger ihop • Bred diskussion i samhället om välfärd och välbefinnande • Överge BNP som mål till förmån för konkreta välfärdsmål • Ge naturkapital och ekosystemtjänster ett värde • Inför strikta normer för energi- och resurseffektivitet • Minskad skatt på arbete; Ökad skatt på resursuttag • Mångdubbling av forskningen på energi- och resursområde • Mångdubbling av investeringen i förnybart och effektivisering • Flexibla arbetstider • Nya affärsmodeller • Reformera finansiella systemet • Stärk global governance – börja med EU+Asien? USA ansluta

33 Finanssektorns speciella problem: • Bara shareholder value räknas • Skuldbergen – hur betala tillbaka när oljan och energipriset rusar? • Korta sikten – kvartalsbokslut, short term cash flows, kompensationssystemen, CEO:s i OECD-området från 10 till 6 år i snitt, aktier behölls tidigare i snitt 7 år – idag 7 månader • Stor utlåning till fossilenergi när investeringarna borde gå till förnybart och effektivisering • Stora brister i värderingen av klimat-och miljörisker • EX Carbon Tracker: Värderingen av fossilföretagen på världens börser inkluderar mycket mer reserver än vad 2°- gradersmålet tillåter

34 Transformativa lösningar ett måste • Nu är fokus på förbättringar inom ramen för dagens teknik • Räcker ej – Tekniksprång och Beteendeförändringar behövs • Prismat bör vara: Allt som byggs och produceras skall klara en värld med 9 miljarder människor • Ej bara klimatutsläpp berörs – Hela produktionskedjan • Cirkulär ekonomi skulle minska energi- och materialanvändningen med 50 % eller mer • Nya energisystem • Transporter och mobilitet • Infrastruktur och Byggande – bygg i trä, samt återanvänd material • Markanvändningen – både skogs- och jordbruk • Förutsätter Nya Affärsmodeller • Utnyttja offentlig upphandling

35 Transformativa lösningar – Ex: • Bredbandsutbyggnad som hjälper till ersätta fysiska möten och resor, transporter och underlättar arbete från hemmet • Dematerialisering – läsa böcker på nätet mm • e-Health, e-Education, e-Governance • Smarta elnät • Smarta hus • Bygg om Miljonprogrammet Radikalt – OBS stuprör i beslutsfattandet idag! • Ändrade matvanor – gör vegetariskt till huvudalternativ • Investera i järnväg + elektrifiering av långtradarkorridorer Cirkulär ekonomi – från produktförsäljning till funktionsförsäljning

36 Resursproduktivitet via • Funktionsförsäljning • Förlänga livslängden; stimulera återbruk, recycling och rekonditionering • Lära av naturen • From cradle to cradle – cirkulära materialflöden • Bioraffinaderier, Energilagring • Skattereform

37 Ex på funktionsförsäljning • Rolls Royce hyr ut jetmotorer • Xerox offererar kopieringstjänster • Michelin hyr ut bildäck • Interface hyr ut heltäckningsmattor I samtliga dessa fall har användningen av energi, CO2 o material reducerats kraftigt • Nu har turen kommit till B2C – datorer, mobiler, bilar, hushållsmaskiner, textilier

38 Labour productivity has increased twentyfold since 1850. It is not utopian to think of resource productivity increasing tenfold in 100 years and fivefold in 50 years! For that to happen, policy frameworks must change and Business Models undergo significant change, giving real priority to alternative energy as well as energy and resource efficicency


Ladda ner ppt "”Tillväxtens dilemma” Kommentarer av Anders Wijkman vid seminarium i serien ”Den reflekterande ingenjören” i Linköping 28 mars, 2012 i Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser