Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandling för ett hållbart samhälle” - kommentarer av Anders Wijkman vid konferensen Hållbar Upphandling i Stockholm 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandling för ett hållbart samhälle” - kommentarer av Anders Wijkman vid konferensen Hållbar Upphandling i Stockholm 21."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandling för ett hållbart samhälle” - kommentarer av Anders Wijkman vid konferensen Hållbar Upphandling i Stockholm 21 mars, 2012. På jakt efter den goda affären!

2 Upphandlingsutredningen 2010 Stor och bred översyn •Göra upphandlingen mer strategisk •Förenkla och mera flexibel •Förhandling och dialog •Fokus på kvalitet och uppföljning •Stärka upphandlingsstödet •Stärka kompetensen •Stärka små aktörer •Förbättra statistiken •Reducera problemen vid överprövningar

3 Upphandlingsutredningen 2010 Miljö- och Sociala hänsyn - nuläge •Vi saknar bra evidensmaterial, därför svårt säga vad miljö- resp sociala krav resulterat i; •Många ifrågasätter ”bör-regeln”; Vill ha generella styrmedel – men HUR få till dem? •Slarviga utredningar, typ Riksrevisionen om miljöbilar •Flera oklara frågor i dagens regelverk: - får man gå längre i sina krav än EUs lagstiftning? - hur verifiera ställda krav? - får man beakta livscykeln? – EU föreslår att LCC/LCA skall beaktas – dock oklart betr metodiken •Handlingsplanen för Grön Upphandling ej förnyats •Teknikupphandling historiskt har fungerat bra •I och med att utrymmet för förhandling begränsat så är innovativa, gröna lösningar svåra få till

4 Upphandlingsutredningen 2010 Bigger Picture •Miljö- och Resursutrymmet krymper enl många studier; senast OECD Envi Outlook •Vi lånar av framtiden – i penningekonomin likaväl som i naturen - Klimatförändringen - Många viktiga ekosystem överutnyttjas - Peak Oil, Peak Rare Earths mm - Tipping Points troliga • Det miljö- och resursutrymme som finns borde utnyttjas främst av u-länderna

5 Upphandlingsutredningen 2010 IEA:s senaste rapport World Energy Outlook 2011 •Trenden f n är att utsläppen ökar och resulterar i en uppvärmning på 3-4° grader •Med nuvarande trend i investeringar kommer utrymmet för CO2-utsläpp att vara intecknat – ”locked in” – från 2017 och framåt för att klara 2°- gradersmålet med rimlig säkerhet •Därefter måste alla investeringar i kraftverk, fabriker och byggnader vara av typen 0-utsläpp. Hur sannolikt är det?

6 Upphandlingsutredningen 2010 ”Peak oil” hot mot ekonomin •Den billiga oljan är en stor del förklaringen till den snabba standardökning vi upplevt; •Ökad efterfrågan kräver nytt Saudi vart 3:e år. Få tror detta är möjligt. Även IEA spår växande gap mellan efterfrågan och utbud på råolja •Allvarliga konsekvenser för världsekonomin – inte minst transporter och jordbruk •Att ersätta dagens oljeberoende tar decennier •Liten diskussion om detta; dock många varningar från militära tankesmedjor – dom tänker långsiktigt

7 Upphandlingsutredningen 2010 Peak everything? •Resource constraints likely in many areas – fuelled by growth of emerging economies •China´s share of World Commodity Consumption: Cement 53 %, Iron ore 48 %, Coal 47 %, Aluminium 40 %, Eggs 37 %, Rice 28 %, Soybeans 25 %, Oil 10 %, Cattle 10 % •India to follow •BUT: OECD countries still dominate in terms of per capita consumption

8 Upphandlingsutredningen 2010 Real commodity prices, 1980-2011* Note: 2011 is Jan-Feb average

9 Upphandlingsutredningen 2010 Tillväxtens dilemma •Fortsatt konventionell tillväxt kommer att stöta på allt större problem av miljö, klimat- och resursskäl •Nerväxt är inte möjlig av ekonomiska och sociala skäl - systemet bygger på expansion •Att blunda för dilemmat är djupt oansvarigt •Men ökad tillväxt inte automatiskt = ökad välfärd •Utmaningen är HUR skapa en modell där i första hand välfärden ökar?

10 Upphandlingsutredningen 2010 Stor omställning förestår •Inte bara klimat och energi •Resursanvändningen i stort •Industriproduktionen •Affärsmodeller •Livsstil och konsumtionsvanor OBS Snabb och positiv teknikutveckling på gång på många områden – inte minst alternativ energi; Ingen utopi att el från sol kan svara för 15-20 % av Sveriges elbehov om 20 år

11 Upphandlingsutredningen 2010 Transformativa lösningar behövs •Just nu är fokus på Stegvisa förbättringar, oftast inom ramen för befintlig teknik •Räcker ej – Tekniksprång och Beteendeförändringar behövs •Allt som byggs och produceras skall klara en värld med 9 miljarder människor •Cirkulär ekonomi skulle minska energi- och materialanvändningen med c:a 50 % eller mer •Förutsätter Nya Affärsmodeller •Marknaden kortsiktig; Därför måste samhället gå in med lagstiftning, styrmedel och upphandling

12 Upphandlingsutredningen 2010 Utmaningar för offentlig sektor •Energi- och resurseffektivitet högsta prio •Samhällsplaneringen i stort •Transformativa lösningar; både teknik o organisation •Infrastrukturen särskilt viktig/ Offentliga = 50 % •Nybyggnation, tuffa normer – Vad gör Boverket? •Bygga i trä •Miljonprogrammets renovering – stora möjligheter •Kraftnätet – supergrids o smart grids •Spårtrafik vs Väg vs Bredband

13 Upphandlingsutredningen 2010 Utmaningar för Offentlig Sektor II •Mot en cirkulär ekonomi /”From cradle to cradle” • Från att köpa produkter till att hyra funktion •Systemlösningar – världen skriker efter sådana •Klart att Offentlig Upphandling har en roll •Upphandlingens regelverk ses över – FOKUS på större strategisk blick, ökat utrymme för förhandling, bättre uppföljning, höjd kompetens, applicera livscykelperspektiv, upphandla funktion, hjälp till med innovativa och transformativa lösningar

14 Upphandlingsutredningen 2010 Utredningens arbesläge •Delbetänkande november 2011 och remissvaren bereds nu •Rader av specialstudier på gång •Nära kontakt med processen runt EU- direktiven •Fortsatt stor öppenhet •Slutbetänkande 1/12 2012

15 Upphandlingsutredningen 2010 För att sammanfatta: •Starkt behov att tvinga fram många gånger större produktivitet i energi- och resursanvändningen •Detta förutsätter förändrade spelregler och nya affärsmodeller •Offentlig Upphandling bör kunna spela en mera pådrivande roll genom att allmänt vässa arbetet med miljöhänsyn samt att ge fokus på transformativa lösningar samt funktionsupphandling

16 Upphandlingsutredningen 2010 Jakten på den goda affären fortsätter! www.upphandlingsutredningen.se anders.wijkman@social.ministry.se


Ladda ner ppt "Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandling för ett hållbart samhälle” - kommentarer av Anders Wijkman vid konferensen Hållbar Upphandling i Stockholm 21."

Liknande presentationer


Google-annonser