Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandlingsutredningen – Quo Vadis?” - kommentarer av Anders Wijkman vid Upphandlingsdagarna 2012 På jakt efter den goda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandlingsutredningen – Quo Vadis?” - kommentarer av Anders Wijkman vid Upphandlingsdagarna 2012 På jakt efter den goda."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandlingsutredningen – Quo Vadis?” - kommentarer av Anders Wijkman vid Upphandlingsdagarna 2012 På jakt efter den goda affären!

2 Upphandlingsutredningen 2010 Utredningens fortsatta arbete •Delbetänkande november 2011 •Remissvaren lämnades 27/1 2012 •Beredning av remissvar •Rader av specialstudier på gång •Nära kontakt med processen runt EU- direktiven •Fortsatt stor öppenhet •Slutbetänkande 1/12 2012

3 Upphandlingsutredningen 2010 Prioriterade frågor •Hur göra upphandlingen till strategisk fråga? - helt centralt; särskild analys på gång •Hur stärka kompetensen hos dem som har ansvaret för upphandlingen? - olika alternativ övervägs •Hur stärka upphandlingsstödet? - särskild utredning pågår om HUR organisera - vi sysslar med frågan HUR stärka verksamheten •Är gränserna för direktupphandling optimalt satta? - Här får remissvaren stor betydelse •Mer förhandling och dialog - Huvudfråga för oss! Här får EU-processen stor betydelse; viss rörelse på gång

4 Upphandlingsutredningen 2010 Prioriterade frågor II •Elektronisk upphandling - Angelägen utveckling; EU föreslår obligatorium senast 2 år efter direktivet •Ramavtal – hur utveckla? - Dagens begränsning om 2 leverantörer slopas i direktivet •Uppföljning och utvärdering - helt centrala frågor; EU-kommissionen berör inte •Små företagens roll - EU vill dela upp kontrakt samt mildra kraven på minsta omsättning; PP Passport införs •Små myndigheternas situation - Viktig fråga! EU berör ej. Stärkt samverkan enda vägen – jfr Inköp Gävleborg

5 Upphandlingsutredningen 2010 Prioriterade frågor III •Kvalitetsfrågorna - hur väga kvalitet mot pris? - hur utveckla kvalitetstänkandet; bl a LCK •Större valfrihet för brukaren - vårt förslag om ökad valfrihet centralt – viktigt övertyga EU •Hur tackla överprövningarna? - många av våra förslag bör leda till minskat antal - huvudmål: korta handläggningstiderna + myndigheterna ej lamslås i verksamheten •Förbättra statistiken – olika förslag studeras, bl a det system som finns i Skottland

6 Upphandlingsutredningen 2010 Prioriterade frågor IV •Miljö- och Sociala Hänsyn - vi saknar bra evidensmaterial, därför oklart vad miljökrav inom upphandlingen resulterat i - flera oklara frågor, typ ”får man gå längre i sina krav än EUs lagstiftning?”, ”hur verifiera ställda krav?” - EU föreslår att LCA skall tillämpas – Bra! - dock oklart med metodiken - sociala företag – HUR öka deras möjligheter? - bidrag vs upphandling - reserverade kontrakt - fackliga krav •Upphandling för ett hållbart samhälle –Transformativa lösningar; förutsätter flexiblare regler; funktionsupphandling; innovativa lösningar

7 Upphandlingsutredningen 2010 Varför fokus på Transformativa lösningar? •Miljö- och Resursutrymmet krymper •Vi lånar av framtiden – i penningekonomin likaväl som i naturen - Klimatföränringen - Många viktiga ekosystem överutnyttjas - Planetens gränser - Peak oil, Peak Rare Earths mm

8 Upphandlingsutredningen 2010 IEA:s senaste rapport World Energy Outlook 2011 •Trenden f n är att utsläppen ökar och resulterar i en uppvärmning på 3-4° grader •Med nuvarande trend i investeringar kommer utrymmet för CO2-utsläpp att vara intecknat – ”locked in” – från 2017 och framåt för att klara 2°- gradersmålet med rimlig säkerhet •Därefter måste alla investeringar i kraftverk, fabriker och byggnader vara av typen 0-utsläpp. Hur sannolikt är det?

9 Upphandlingsutredningen 2010 The Great Acceleration From: Steffen et al. 2004 ” the great acceleration of the human entreprise”, Professor Will Steffen 1900 1950 2000 CO 2, N 2 O, CH 4 concentrations Overfishing Land degradation Loss Biodiversity ….. 2010-2020

10 Upphandlingsutredningen 2010 ”Peak oil” hot mot ekonomin •Den billiga oljan är en stor del förklaringen till den snabba standardökning vi upplevt; •Ökad efterfrågan kräver nytt Saudi vart 3:e år. Få tror detta är möjligt. Även IEA spår växande gap mellan efterfrågan och utbud på råolja •Allvarliga konsekvenser för världsekonomin – inte minst transporter och jordbruk •Att ersätta dagens oljeberoende tar decennier •Liten diskussion om detta; dock många varningar från militära tankesmedjor – dom tänker långsiktigt

11 Upphandlingsutredningen 2010 Peak everything? •Resource constraints likely in many areas – fuelled by growth of emerging economies •China´s share of World Commodity Consumption: Cement 53 %, Iron ore 48 %, Coal 47 %, Aluminium 40 %, Eggs 37 %, Rice 28 %, Soybeans 25 %, Oil 10 %, Cattle 10 % •India to follow •BUT: OECD countries still dominate in terms of per capita consumption

12 Upphandlingsutredningen 2010 Real commodity prices, 1980-2011* Note: 2011 is Jan-Feb average

13 Upphandlingsutredningen 2010 ”Can the planet support more Americas?” (op-ed IHT 7/6 2011) •If the Chinese and Indians were to use as much energy per capita as Americans do, their total power consumption would eventually be 14 times bigger than that of the US •If car use would be the same in developing countries as in the Western World, the number of cars would easily quadruple – reaching more than 3 Billion a few decades from now. •Conclusion: ”Do more with less”.

14 Upphandlingsutredningen 2010 Tillväxtens dilemma •Fortsatt konventionell tillväxt inte möjlig av miljö, klimat- och resursskäl •Nerväxt är inte möjlig av ekonomiska och sociala skäl - systemet bygger på tillväxt •Att blunda för dilemmat är djupt oansvarigt. •Frågan är: Kan konflikten lösas inom ramen för dagens ekonomiska modell eller ?

15 Upphandlingsutredningen 2010 Stor omställning förestår •Inte bara klimat •Resursanvändningen i stort •Industriproduktionen •Affärsmodeller •Livsstil och konsumtionsvanor •OBS Mycket snabb och positiv teknikutveckling på gång på många områden – inte minst alternativ energi •Ingen utopi att el från sol kan svara för 15-20 % av Sveriges elbehov om 20-30 år

16 Upphandlingsutredningen 2010 Transformativa lösningar behövs •Just nu är fokus på Stegvisa förbättringar, oftast inom ramen för befintlig teknik •Räcker ej – Tekniksprång och Beteendeförändringar behövs •Prismat bör vara: Allt som byggs och produceras skall klara en värld med 9 miljarder människor •Cirkulär ekonomi skulle minska energi- och materialanvändningen med c:a 50 % eller mer •Förutsätter Nya Affärsmodeller •Markanvändningen i fokus – både skogs- och jordbruk •Byggandet – bygg i trä •Utnyttja ICT:s möjligheter fullt ut

17 Upphandlingsutredningen 2010 Nyckelområden i arbetet för hållbar utveckling •Energi •Byggande o Infrastruktur •Transporter •Informationsteknologin •Nano- och Bioteknik – dock säkerhetsaspekter! •Livsmedel •Skog •Textilier •Kemikalier •Slit-och Slängkulturen

18 Upphandlingsutredningen 2010 Utmaningar för offentlig sektor •Energi- och resurseffektivitet högsta prio •Ramverket i stort – ekonomiska incitament •Samhällsplaneringen i stort •Infrastrukturen – det offentliga stor aktör; söka nya former av samarbete •Nybyggnation, tuffa normer, bygga i trä •Miljonprogrammet renoveras •Kraftnätet – supergrids o smart grids •Spårtrafik vs Väg vs Bredband

19 Upphandlingsutredningen 2010 Utmaningar för Offentlig Sektor II •Transformativa lösningar – tekniksprång samt nya sätt att organisera verksamheten • Från att köpa produkter till att hyra funktion •”From cradle to cradle” •All ny infrastruktur skall möta kraven 2050 •Systemlösningar – världen skriker efter sådana •Upphandlingens regelverk – ökat utrymme för förhandling och dialog, större strategisk blick, höjd kompetens, livscykelperspektiv

20 Upphandlingsutredningen 2010 För att sammanfatta: •Starkt behov att tvinga fram många gånger större produktivitet i energi- och resursanvändningen •Detta kan bara ske genom förändrade spelregler och nya affärsmodeller •Offentlig Upphandling bör kunna spela pådrivande roll genom att efterfråga transformativa lösningar samt ett fokus på funktionsupphandling

21 Upphandlingsutredningen 2010 Jakten på den goda affären fortsätter! www.upphandlingsutredningen.se anders.wijkman@social.ministry.se


Ladda ner ppt "Upphandlingsutredningen 2010 ”Upphandlingsutredningen – Quo Vadis?” - kommentarer av Anders Wijkman vid Upphandlingsdagarna 2012 På jakt efter den goda."

Liknande presentationer


Google-annonser