Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Förutsättningarna för hållbara produktions- och konsumtionsmönster” Kommentarer av Anders Wijkman vid Miljömålsforum 3 maj, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Förutsättningarna för hållbara produktions- och konsumtionsmönster” Kommentarer av Anders Wijkman vid Miljömålsforum 3 maj, 2012."— Presentationens avskrift:

1 ”Förutsättningarna för hållbara produktions- och konsumtionsmönster” Kommentarer av Anders Wijkman vid Miljömålsforum 3 maj, 2012.

2 Debatten om hållbara produktions- och konsumtionsmönster är minst tjugo år gammal och har hittills givit magra resultat. Så länge energi- och materialflödena fortsätter att öka – både i industri- och utvecklingsländer – så är frågan inte i närheten av en lösning. Den enskildes personliga val spelar roll men den stora utmaningen ligger på makroplanet

3 Vi lever över våra tillgångar – i penningekonomin och i naturen • Finans- och ekonomikrisen dominerar själva debatten, men där finns en parallell problematik som är lika farlig - miljö- och resursutrymmet som krymper: - Klimatförändringen - 2/3 av de viktigaste ekosystemen överutnyttjas - Planetens Gränsvillkor - ”Peak oil”, ”Peak fosfor”, ”Peak rare earths” • Så här kan vi inte fortsätta

4 IEA:s senaste rapport World Energy Outlook 2011 • Trenden f n är att utsläppen ökar och resulterar i en uppvärmning på 3-4° grader • Med nuvarande trend i investeringar kommer utrymmet för CO2-utsläpp att vara intecknat – ”locked in” – från 2017 och framåt för att klara 2°- gradersmålet med rimlig säkerhet • Därefter måste alla investeringar i kraftverk, fabriker och byggnader vara av typen 0-utsläpp. Hur sannolikt är det?

5 CO 2 intensity still goes with GDP

6 Davis & Caldeira 2010, PNAS; See also Peters & Hertwich 2008, Environ, Sci & Tech. Fluxes of Emissions Embodied in Trade (Mt CO 2 y -1 ) From dominant net exporting countries (blue) to dominant net importing countries (red). Year 2004

7 Sustainable development means small ecological footprints and a high Human Development Index (HDI) 0 10.8 0.6 0.4 0.2 HDI Ecological footprints (hectares) 2 4 6 8 10 The sustainability rectangle High HDI Small ecol. footprints

8 Only one country currently populates the sustainability rectangle Cuba Source: Global Footprints Network

9 ”Peak oil” hot mot ekonomin • Det kan tyckas som om minskad tillgång på råolja skulle vara en fördel, inte minst från klimatsynpunkt • Men ekonomin starkt beroende av billig olja • Ökad efterfrågan kräver nytt Saudi vart 3:e år. • Att ersätta dagens oljeberoende tar decennier • Vårt moderna samhälle är 100 % beroende av högvärdig energi – HUR fixa? • VARNING: Det rimliga vore en kombination av förnybart och effektivisering. Men alternativet kan mycket väl bli kraftigt ökad utvinning av smutsig olja och bränslen från kol

10 EROI – energy return on investment - avgör framtiden • EROI för råolja fram till 1970 – 50:1 till 100:1 • EROI för tjärsand i Kanada – c:a 5:1 • EROI för etanol från majs – ungefär 1:1 • EROI för vind och sol – > 15:1 • EROI för kärnkraft – ? • Energin kommer att kosta väsentligt mer i framtiden. • Såväl energi- som klimatsäkerhet talar för att snabbt ställa om energisystemet

11 Peak everything? • Resource constraints likely in many areas – fuelled by growth of emerging economies • China´s share of Consumption: Cement 53 %, Iron ore 48 %, Coal 47 %, Aluminium 40 %, Eggs 37 %, Rice 28 %, Soybeans 25 %, Oil 10 %, Cattle 10 % • OECD countries still dominate in terms of per capita consumption • Ethical dilemma. We built our wealth on cheap oil and commdities; Low-income countries will face radically different situation

12 Prices of industrial commodities & energy, in constant dollars Resource prices, conversely, were falling over 200 years, encouraging a wasteful use of resources. 2000- 2004

13 Orsaken till prisökningarna • Kraftigt ökad efterfrågan, inte minst från emerging economies • De rikaste malmerna har redan utnyttjats • Peak oil, dvs oljan svårare att ta fram • Produktiviteten i jordbruket planar ut • Vi ser klart trendbrott • Vilken blir effekten på tillväxten?

14 En värld där resursutrymmet krymper • Nu är alla råvarupriser på väg upp • Ökad konkurrens om mark, vatten, energi och mineraler – på sikt spänningar och krig • Kräver en många gånger effektivare användning av både energi och material • OBS Kinas snabbt ökande investeringar i bl a Afrika är bevis nog på att resursutrymmet krymper

15 Kartan och verkligheten stämmer inte i en värld där miljö- och resursutrymmet krymper • Global Styrning • FoU ej inriktat på systemlösningar – gapet naturvetare/ekonomer stort; få sysslar med ”cirkulära system etc” • Politikens logik är industrisamhällets logik. Man vill inte acceptera ”tillväxtens dilemma” • Globaliseringen har stora brister/ Nonsenshandel! • Ideologiska blockeringar mot att tänka nytt • Framtiden är överlovad • Ekonomins regelverk räcker inte till • Spänningen Nord/Syd är reell och ökande

16 Tillväxtens dilemma • Fortsatt konventionell tillväxt kommer inte att fungera av av miljö, klimat- och resursskäl • Nerväxt är inte möjlig av ekonomiska och sociala skäl - systemet bygger på tillväxt • Dessutom: Innovationer och risktagande förutsätter dynamik • Att blunda för dilemmat är djupt oansvarigt • Frågan är: Kan konflikten lösas inom ramen för dagens ekonomiska modell eller ? • En bra start måste rimligen vara att försöka göra allvar av idén om ”decoupling”

17 Illusionen om ”green growth” • CO2-intensiteten i världsekonomin har gått ned från 1 kg /dollar ouput år 1980 till 770 gram år 2008 • För att klara 2-gradersmålet till 2050 – givet en tillväxt på i snitt 2 % och en befolkning på 9 miljarder – skulle kräva att intensiteten går ned till 36 gram! • Om vi därtill antar att u-ländernas befolkning skulle uppnå samma standard som genomsnittseuropén har idag skulle intensiteten behöva gå ned till 6 gram/dollar output • Är detta rimligt? • Källa U Hoffman (UNCTAD Discussion Paper 2012)

18 ”Decoupling – en utmaning” • Att bryta kopplingen mellan tillväxt och resursförbrukning har varit målet alltsedan Bruntlandrapporten • Relativ ”decoupling” har skett, men vinsterna äts snabbt upp när tillväxten ökar • ”Som att jaga sin egen svans”, enligt Christer Sanne • Rekyleffekten är reell! • Om ”decoupling” skall fungera behövs starka styrmedel

19 •Effektiviteten i energianvändningen har fördubblats på 56 år: Men ökningen i energianvändningen har ökat nära dubbelt så snabbt - på 37 år. •Global carbon intensity minskat fr 1 kg CO2 per US dollar output år 1980 till 770 g år 2006 • Men CO2 har ökat 80% sedan 1970 och 40% sedan 1990

20

21 •I länder som tex England, Japan och Holland har materialkonsumtionen i egen produktion planat ut sedan 1980; •Dock: Om vi tar hänsyn till att en ökande andel av varukonsumtionen sker via import fortsätter materialanvändningen att öka

22

23 Hur mycket är lagom? • Ytterst är klimat, miljö och resurskrisen en Nord/Syd- fråga • En primär orsak till svårigheterna inom klimatförhandlingarna är USA:s motstånd samt att industriländerna i stort inte gör mer • ”China will do what the west does, not what the west tells her to do” • Resurserna starkt ojämnt fördelade - 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna • Miljö- och resursutrymmet borde i första hand utnyttjas av den fattiga delen av befolkningen • Vad är välfärd? Vad är livskvalitet?

24 Vad göra? • Värdediskussion • Andra välfärdsmått – som mäter värde o kvalitet; ej volym • Ge ekosystemtjänster ett värde • Mångdubbla investeringen i förnybart och effektivisering • Styr mot cirkulär ekonomi: höjda krav på energi- och resurseffektivitet; skattereform • Kompensera rekyleffekten - höj skatten successivt • Forskningen riktas in mot sustainable design • Nya affärsmodeller – så länge företagen bara säljer volym…. • Smarta produkter hjälper konsumenten förstå sin påverkan • Reformera finansiella systemet • Offentlig Upphandling som styrmedel

25 The challenge: create a „Kuznets Curve“ „rich and carbon free“

26 Transformativa lösningar ett måste • Fokus nu på Stegvisa förbättringar, ofta inom befintlig teknik • Räcker ej – Tekniksprång och Beteendeförändringar ett måste • Allt som byggs o produceras skall klara en värld med 9 miljarder • Funktionsförsäljning – gå från att sälja produkt till leasing • Cirkulär ekonomi skulle snabbt minska energi- och materialanvändningen med c:a 50 % eller mer • Förutsätter Nya Affärsmodeller • Infrastruktur huvudfråga • Utnyttja ICT:s möjligheter • Använd offentlig upphandling proaktivt

27 Utmaningar för offentlig sektor • Energi- och resurseffektivitet högsta prio • Infrastrukturen särskilt viktig/ Offentliga = 50 % • Nybyggnation, tuffa normer; Bygga i trä • Miljonprogrammets renovering • Kraftnätet – supergrids o smart grids • Spårtrafik vs Väg vs Bredband • Från produkter till tjänster • Upphandlingens regelverk ses över – FOKUS på större strategisk blick, ökat utrymme för förhandling, bättre uppföljning, höjd kompetens, applicera livscykelperspektiv, upphandla funktion,

28 Resursproduktivitet via • Funktionsförsäljning • From cradle to cradle – cirkulära materialflöden • Förlänga livslängden; stimulera återbruk, recycling och rekonditionering • Lära av naturen • Resurseffektivitetsnormer + Skattereform

29 Ex på funktionsförsäljning • Rolls Royce hyr ut jetmotorer • Xerox offererar kopieringstjänster • Michelin hyr ut bildäck • Interface hyr ut heltäckningsmattor I samtliga dessa fall har användningen av energi, CO2 o material reducerats kraftigt • Nu har turen kommit till B2C – datorer, mobiler, bilar, hushållsmaskiner, textilier

30 Ytterst en fråga om hur vi ser på produktiviteten Old : 20 fold increase of labour productivity New: 5 fold increase of resource productivity


Ladda ner ppt "”Förutsättningarna för hållbara produktions- och konsumtionsmönster” Kommentarer av Anders Wijkman vid Miljömålsforum 3 maj, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser