Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisa och betygsätta i ämnet musik på grundskolans högstadium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisa och betygsätta i ämnet musik på grundskolans högstadium"— Presentationens avskrift:

1 Undervisa och betygsätta i ämnet musik på grundskolans högstadium
Ett försök till att förklara vart man kan gå och varför

2 Audacity 1.3.4

3 Orsaker till den industriella revolutionen
Effektivare jordbruk Gott om arbetskraft Naturtillgångar som kol och järn Ångan som kraftkälla Nya maskiner Gynnsamt klimat Goda transportmöjligheter Svagt skråväsende God tillgång på kapital

4 Mål att sträva mot i musikundervisningen
Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse, utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad kunskap, använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga, blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker, utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors musikpreferenser, blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse, utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap för skapande i olika former.

5 Ämnets syfte o roll i utbildningen
”Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt”

6 Ämnets karaktär o uppbyggnad
”Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna”

7 Vilken betydelse har musikämnet
Vilken betydelse har musikämnet? Blir fler intresserade av musik tack vare skolan? Musikintresserade föräldrar ger intresserade elever Icke spelade föräldrar ger icke spelande elever Vad är användbara kunskaper? Vad skall de kunna göra med sina kunskaper när de slutat skolan?

8 Mina förutsättningar:
Studiemotiverade elever Musiksal med flera grupprum Halvklass i åk 9 Många instrument Stöd från skolledning och skolförening

9 Detta ger följande möjligheter:
Pröva sånt som kanske inte fungerar på vissa andra skolor Pröva att se hur långt man kan gå

10 Mina mål som musiklärare är att ge eleverna
ett intresse för eget musicerande och skapande praktiska och teoretiska kunskaper i musik samma möjligheter att öva rätt att utvecklas efter sina förutsättningar samma möjlighet att få MVG

11 Grundidéer – varför musik i skolan
Träna elever i allsång ”vid lägerelden” Integrera körrepertoaren i ordinarie undervisning Utveckla individuellt förhållningssätt till spel på ackordinstrument – olika svårighetsgrader Ge elever en djupare känsla för gruppspel Ge elever en grundläggande kunskap i musikteori, ”musik och samhälle” samt olika musikinstrument Ge elever möjlighet till individuell utveckling

12 ”Allsång vid lägerelden”
Elever i åk 9 väljer ut repertoar av ”evergreens” Låtarna har text och ackord i lämplig tonart Låthäftet distribueras via Internet Sittande och sjungande i ring runt ”lägerelden” ger vana

13 Integrera körrepertoar
Elever hamnar i flerstämmig miljö Sången låter bättre Total integration av sång, stämmor och musikinstrument Kören lär sig att kompa sina egna låtar

14 Utveckla spel på ackordinstrument
Alla skall kunna spela en låt på piano/synt eller gitarr Alla skall kunna tyda en notbild och form Alla skall ha möjlighet att lära sig att analysera en låt i en sångbok och spela den hjälpligt Individuell träning i olika svårighetsgrader Alla bör få insikten av nyttan och glädjen med att sjunga och spela tillsammans

15 Ge elever ett djupare förhållningssätt till gruppspel
Elever får välja mellan fyra olika ”elinstrument” Elever får en månads fördjupning på sitt instrument Olika svårighetsgrader ger olika färdighet Uppspel, inspelning och betygsättning Alla elever tränas i att arrangera låtar för synt, elgitarr och elbas

16 Musikteori, mm Musikteori, musikhistoria och instrumentkunskap leder fram till prov och betygsättning

17 Elevens individuella utveckling
Alla skall kunna få MVG i musik Alla har samma rätt att få tid och möjlighet att öva Flera svårighetsgrader vid uppspel Alla erbjuds minst 2 uppspelningstillfällen 50% av eleverna vill fortsätta utveckla sitt spelande efter första uppspelet

18 Förutsättningar för betyg
Alla skall ha samma chans att öva Alla skall ha samma möjlighet att få MVG Betyg sätts främst på moment i den egna undervisningen, och bonus ges till fiolspel, mm även om det inte ingår i den normala undervisningen Sång betygsätts inte, då sångundervisning bör bedrivas individuellt (brummare…) Förståelse och förtrogenhet bedöms högre än ren fingerfärdighet

19 Mina tre huvuddelar vid betygssättning i åk 9:
Uppspel på gitarr eller piano/keyboard – olika svårighetsgrader ger olika betyg, beroende på praktiska och teoretiska färdigheter Uppspel i elgrupp – olika svårighetsgrader Teoriprov om musikteori, instrumentkunskap och musikhistoria

20 Mina betygskriterier G – Eleven har basala kunskaper och färdigheter och har varit aktiv på lektionen VG – Eleven har större kunskaper och färdigheter än baskraven, reflekterar, ställer frågor och söker mer kunskap, MVG – Eleven kan utan hjälp utöva, tolka och skapa musik, kan även leda och instruera sina kamrater och har mycket goda kunskaper i teori, musik o samhälle samt om olika instrument

21 Eftersmak Elever är tränade att umgås praktiskt med musik
Elever får en praktisk och teoretisk kunskapsgrund Eleverna får en vana i att öva De driver och hjälper varandra framåt Vissa elever har gjort ett medvetet val att driva sig själva längre tack vare olika svårighetsgrader Elever har förhoppningsvis fått ett ökat intresse för praktisk spel i grupp/individuellt

22 Epost: lasse@lcstudio.se
Min hemsida: Musselasses hemsida: Epost:

23 Frågor?


Ladda ner ppt "Undervisa och betygsätta i ämnet musik på grundskolans högstadium"

Liknande presentationer


Google-annonser