Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20071 Räkna enligt BBR 2006 och EN 12354 med BASTIAN ® -program och databas Exempel på verifiering av • luft-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20071 Räkna enligt BBR 2006 och EN 12354 med BASTIAN ® -program och databas Exempel på verifiering av • luft-"— Presentationens avskrift:

1 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20071 Räkna enligt BBR 2006 och EN 12354 med BASTIAN ® -program och databas Exempel på verifiering av • luft- och stegljudsisolering i väggar och bjälklag • trafikbullerisolering i yttervägg, fönster och uteluftsdon

2 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20072 Presentationer 1.BASTIAN, exempel •horisontell isolering mot steg- och luftljud •vertikal isolering mot steg- och luftljud •trafikbullerisolering 2.Indata, hur byggs databasen upp ? 3.Kan man lita på beräkningar ? 4.Bakgrund till BASTIAN, Europastandarden EN 12354

3 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20073 Skärmbild i BASTIAN vid start: 1. Räkna horisontell eller vertikal ljudisolering, mot trafikbuller ? Välj här! 2. Rumsmått, klicka och skriv !

4 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20074 Ange först hur väggar och bjälklag är infästa i varandra, sk. knutpunkter (junctions): 3. Dubbelklicka och välj typ av knutpunkt !

5 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20075 Välj sedan väggar och bjälklag ur databasen: 4. Dubbelklicka och välj byggelement ! 5. Mottagarrummet kopieras från sändarrummet, kan ändras vid behov

6 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20076 Välj golvbeläggning, väggisolering eller undertak: 6. Dubbelklicka och välj i listan !

7 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20077 Klart ! Läs av vägd ljudisolering: • R’w (luftljud) • L’ n,w eller L’ nT,w (stegljud) • Se frekvenskurvor för direktljud och flanker, %-bidrag per transmissionsväg • Se vägda tal med alla anpassningstermer (olika spektrum) 7. Läs av resultaten !

8 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20078 Vertikal ljudisolering •Räkna stora rum – dimensionerande för luftljud, räkna små rum med flera tunga väggar, dimens. stegljud •Granska ritade knutpunkter, dynamisk samverkan, typ-nr •Prova olika bjälklag, tjocklek på avjämning och typ av golvbeläggning i samverkan –Det kan vara effektivare att byta avjämning och/eller bjälklags- profil och/eller antal bärande väggar än att bygga upp övergolv – eller kanske är det tvärtom! Räkna! På några minuter har man provat ett antal möjliga kombinationer, och fått fram lösningar som klarar kraven •Se på andel direktljud/flank, åtgärda största transmissionsvägarna först

9 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20079

10 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200710 Beräkna ljudnivån inomhus från trafik mm Välj typ av yttervägg, fönster, fönsterdörr och uteluftsintag Välj ljudkälla från ett brett urval. Typspektrum för fordon enl. SS25267 bil D och nya Nordiska trafik- bullermodellen NORD2005 finns i databasen. Man ser %-transmission för varje fönster, uteluftsdon, väggparti samt utomhus och inomhus ljudnivåer – beräknade i tredjedels oktavband. Optimalt produktval, utan krångel med olika vägda tal och anpassningstermer! Man ser A-vägda ljudnivåer direkt!

11 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200711 Lyssna på hur det låter inomhus från trafik eller andra ljudkällor Datorn dämpar ”originalljudet” utomhus efter beräknad ljuddämpning i varje tredjedels oktavband, och lägger sedan till rumsklang mm. För att få ett korrekt lyssningsintryck skall man ”auralisera” på en ljudnivå som ligger något över bakgrundsljudet i lyssningsrummet. • Välj typ av ljudkälla • Välj aktuellt Worksheet (vägg, fönster mm) • Välj typ av rum • A/B-test mellan två Worksheet möjlig, t.ex. före/efter fönsterbyte

12 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200712 Tillverkare kan enkelt annonsera sina produkters ljudisolering i databasen, på basis av provningar (lab. eller i fält) eller teoretiska beräkningar Hur byggs BASTIAN- databasen upp? Databasen distribueras kvartalsvis till användare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, med uppdaterade värden och nya produkter inlagda I samarbete med DB Akustik och SINTEF Byggforsk Ljudisolering för äldre byggnader finns inlagda (med stöd av SBUF, projekt 11254)

13 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200713 Steg 1 – Beställning & produktdata •Tillverkaren: 1.Välj ut vilka produkter som skall ingå i databasen, ibland med stöd av akustikkonsult eller provningslaboratorium 2.Bestäm produkternas benämningar i databasen (namn, nr etc) 3.Ta fram ljuddata för produkterna, i provningsprotokoll eller med stöd av teoretiska beräkningar, som visar luftljuds- och/eller stegljudsisolering (-förbättring). Vi ställer vissa krav på dokumentationen av ljuddata, se www.bastian.nu, /advertise.www.bastian.nu 4.Ta fram en bildfil på konstruktionen (550x550 pixlar, 256 färger) 5.Ta fram en kort informationstext (1-2 rader) om produkten, web- länk till produktblad eller liknande för utförligare information •Tillverkaren sänder in uppgifterna för granskning och inmatning. •Nya databasfiler distribueras ca kvartalsvis till >100 abonnenter över hela Norden. Vi koordinerar databasfilerna med DB/Sintef.

14 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200714 Steg 2 – inmatning i databasen •Så här skrivs värdena in: –Kategori/Produkttyp –Benämning på produkten –Bildnamn (.JPG) –Reduktionstal, dB –Norm. stegljudsnivå, dB –Ytvikt, kg/m 2 –Kritisk frekvens f c, Hz –Byggmått, m •Tillverkarna ansvarar för sina produktvärden (vi granskar) •Om det finns fel i uppgifterna sänds en ny databasfil ut •Alla databasversioner sparas

15 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200715 Steg 3 – utseende i databasväljaren •Såhär kan prod- ukten se ut när användaren skall välja i listorna: •Databasen har produkter från flera länder. Landsfilter. •”Typkonstruktioner” läggs in för att möjliggöra beräk- ningar i gamla hus, t.ex. SAU (oss), Nordtest, SBUF, NBI eller branschorgan

16 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200716 Steg 4 – hur beräkningarna görs •Användarna d-klickar på ytorna. Valbara konstruktioner presenteras i listan •Programmet beräknar sammanlagd ljudiso- lering och ljudtrycksnivå i mottagarrummet med hänsyn till ljudkällans spektrum och ljudnivå, produkternas area, flanktrans- mission och samverkan mellan byggdelarna •Tillverkarna behöver inte presentera förvän- tad ljudklass, med diverse förbehåll om ans- lutande konstruktioner – produktens egen- skaper i aktuell byggnad hanteras korrekt! •Alla beräkningar görs enl. SS-EN 12354, råd i SS 25267 och BBR 2006

17 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200717 Kan man lita på beräkningar? •Jämförelser med >100 fältmätningar  aktuellt råd: - håll minst 1 dB marginal mot krav i SS 25267 - håll minst 3 dB marginal mot äldre krav, 4-5 dB för lätta bjälklag (värdet beror på typ av bärande stomme) •Använd bara produkter med väl underbyggda indata •Kvaliteten i produkter och monteringsarbete avgörande – fel och brister är inte inräknade i marginalerna ovan •Läs mer på www.byggamedprefab.se, avsnitt Akustikhandboken och Akustikguidenwww.byggamedprefab.se •Se även FAQ, svar på vanliga frågor och ”problem” i akustikguiden och på www.bastian.nuwww.bastian.nu

18 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200718 BASTIAN version 2.2-2.3 – fler funktioner, lättare att använda •implementerar SS-EN 12354 standarden (del 1-3), som har revolutionerat det byggakustiska planeringsarbetet •lägger till modell för dubbla tunga väggar, sandwich-/tegel väggar •gör det lätt att följa BBR och tillämpa standarden •databasen innehåller många kvalificerade produkter som klarar kraven på plats i byggnad, vilket underlättar byte till ”tekniskt likvärdigt alt.” och stimulerar konkurrensen •medger uppskattningar av direkt ljudtransmission och flanktrans- mission, med hänsyn till alla medverkande byggdelar •Siffror och diagram i all ära…Använd auraliseringen – lyssna på hur det låter i praktiken inne i huset ! •Nu med nätverksaccess och databaser från flera länder Bastian Bastian ® :

19 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200719 EN-standarderna i BBR avsnitt 7 •SS-EN 12354 Byggakustik – Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement –Del 1: Luftljudsisolering mellan rum –Del 2: Stegljudsisolering mellan rum –Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud •Indata är laboratorievärden eller fältvärden för enskilda byggdelar, bestämda med ISO standardiserade mätmetoder, eller med teoretiska beräkningar. Vi granskar indata före publicering. •Beräkningsmodellen utnyttjar väl beprövade statistiska modeller, motsv. ”värmeledning”. Ger viss osäkerhet, särskilt i låga frekvenser. Rimlig precision, jämförelser görs fortlöpande mot fältmätningar •Beräkningsresultat är samma vägda sammanfattnings-värden som anges i BBR / SS 25267 (R´ w, L´ n,w, C x -termer)

20 2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 200720 Mera information •Om BASTIAN och databaserna –www.bastian.nuwww.bastian.nu •Ladda hem programdemo: –www.datakustik.dewww.datakustik.de •Läsa artiklar: –www.simmons.se, länk Böcker&Artiklarwww.simmons.se •Kontakta oss: –mailto:info@simmons.semailto:info@simmons.se (20)


Ladda ner ppt "2007-08-20(c) Simmons akustik & utveckling ab 20071 Räkna enligt BBR 2006 och EN 12354 med BASTIAN ® -program och databas Exempel på verifiering av • luft-"

Liknande presentationer


Google-annonser