Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender inom Energi/Fastigheter För att få en bild av framtiden behöver man titta på det förflutna!  Historik  EnergiRevisorerna  Lagen om energideklaration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender inom Energi/Fastigheter För att få en bild av framtiden behöver man titta på det förflutna!  Historik  EnergiRevisorerna  Lagen om energideklaration."— Presentationens avskrift:

1 Trender inom Energi/Fastigheter För att få en bild av framtiden behöver man titta på det förflutna!  Historik  EnergiRevisorerna  Lagen om energideklaration i byggnader  Syfte och mål  Energideklaration  Oberoende expert  Exempel sparåtgärder  Sammanfattning och slutsats EnergiRevisor

2 Historik EnergiRevisor Vår erfarenhet - Er säkerhet Ventilation Värmeåtervinning Nya byggregler Byggnation Projektering 1989 Årets energi- pris VEAB Växjö Förvaltning OVK Effektivisering Kvalitets Energifrågor Energideklarationer

3 Per Wickman, Växjö Alf Böckert, Västerås Oberoende energiexperter Kvalificerad inkl luftkonditionering EnergiRevisor

4 Lagen om energideklaration Lagen skall tillämpas för byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat. Skyldighet att deklarera Den som äger byggnad skall se till att det finns en energideklaration ej äldre än 10 år samt deklarera nybyggnader inom 2 år. Specialbyggnader typ skolor,vårdbyggnader mm. större än 1000 kvm. Upplåtelse med nyttjanderätt typ flerbostadshus och kontorsbyggnader mm När byggnaden säljs skall den besiktigas och deklareras. Skyldighet att deklarera fodras ej vid upplåtelse - mellan bolag i en koncern. - tillfällig eller liten del av byggnaden. - industrianläggningar och verkstäder. - från konkursbo. - närstående till byggnadens ägare. EnergiRevisor

5 Lagen om energideklaration Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad skall byggnadens ägare se till att byggnader besiktigas om det behövs för att deklaration skall kunna upprättas. Om byggnaden skall innehålla rekommendationer om åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda skall deklarationen föregås av besiktning som gör det möjliga att bedöma åtgärdens påverkan på inomhusmiljön och kostnadseffektivitet EnergiRevisor

6 1.Expert den som är anställd av ett ackrediterad företag 2.Beträffande byggnader som ägs av kontrollorganet eller samma koncern, får energideklarationer och besiktningsprotokoll inte upprättas av den som även ansvarar för service, reparationer och underhåll av samma byggnader Lagen om energideklaration Oberoende expert EnergiRevisor

7 Energideklarationens innehåll •Energiprestanda, ev. OVK-, radonbesiktningar •Förbättringsförslag med kostnader •Referensvärden / typ av verksamhet/installationssystem 4.A-temp/genomsnittliga uteluftmängder Luftkonditioneringssystem 1.Effekt högre än 12 kW. 2.Energieffektivitet i systemet/funktionskontroll 3.Eventuella alternativa förslag. 4.Kylbehovet i förhållande till installationerna 5.I samband med OVK-besiktning Lagen om energideklaration EnergiRevisor

8 Lagen om energideklaration Den som uppför eller äger en byggnad skall se till att det finns en energideklaration. 1.Vid nybyggnation skall byggnader besiktigas och jämföras med bygglovsberäkningar innan den tas i bruk (enl. BBR). inom 2 år( Garantibesiktning). 2.Befintliga specialfastigheter, flerbostadshus och kontorshus med nyttjanderätt deklareras till 31.12.2008 3.Lagen tillämpas från 1 mars 2007 4.Övriga byggnader deklareras efter den 31.12.2008 EnergiRevisor 4,5 §

9 Certifiering Certifiering av oberoende experter •Oberoende experter med teknisk utbildning, erfarenhet inom energi och inomhusmiljö. •Certifierad person anställd hos ackrediterat företag kontrolleras oberoendet av Swedac. •Normal certifiering inte hög installationstäthet •Kvalificerad certifiering hög installationstäthet t.ex sjukhus och anläggningar med komfortkyla. •Luftkonditionering certifiering för att besiktiga luftkonditioneringsanläggningar. •Högskoleutbildning minst 80 poäng med innehåll av energi, installation och bygg •Dokumenterad erfarenhet av praktisk arbete inom bygg-fastighetsförvaltning under minst 5 år varav 2 år med energi och inomhusmiljö EnergiRevisor

10 Certifiering •Kunskapskraven skall vara att personen är insatt i sakfrågor och kan hämta hem dem t.ex: • energieffektivitet • innemiljö • PBL • miljöbalken • energideklarationer • byggnads- och installationsteknik • OVK och radon • dataprogram för byggnadens energibalansberäkningar • nyckeltal • kunskap att lämna förslag till energieffektivitetsåtgärder • lönsamhetsberäkningar • styr och regler för värme, belysning och ventilation • när expertis skall användas EnergiRevisor

11 Dataanalysprogrammet EnergiRevisor

12 Deklarationsblankett EnergiRevisor

13 Husets Energianvändning EnergiRevisor

14 Exempel på sparåtgärder Byggnad och byggnadsskal Tilläggsisolering Byte av fönster Åtgärda otätheter Port och dörrstängare EnergiRevisor

15 Exempel på sparåtgärder Värmesystem Byte av fjärrvärmeväxlare Injustering av vattenflöde Termostatventiler Pumpstopp automatik EnergiRevisor

16 Exempel på sparåtgärder Ventilation Optimera inomhustemperaturen VAV system med minskade flöden Ökad effektivitet reglersystem EnergiRevisor

17 Exempel på sparåtgärder El och belysning Styra belysning via tidur, närvarodetektorer och ljusrelä Kontroll efter mörker-Nattvandring Lågenergilampor och lysrör, armaturer EnergiRevisor

18 Exempel på sparåtgärder Tappvattensystem Vattensnåla armaturer – nya engreppsblandare Självstängande spolautomatik Vattensnåla toaletter EnergiRevisor

19 Exempel på sparåtgärder Eleffektivitet Effektiva motorer till pumpar, fläktar m.m Varvtalsreglering via frekvensstyrning Kylsystem med energisnåla kompressorer Effektiva torktumlare / torksystem EnergiRevisor

20 Utnyttja möjligheterna Om man systematiskt väljer den mest energieffektiva byggnadskomponenten och installations-utrustningen vid varje planerat underhåll, kan energianvändning i befintliga bostäder halveras under byggnadens brukstid. EnergiRevisor

21 Sammanfattning Besiktiga byggnaderna ett måste så att man får en känsla för vad som bör göras vid energisparförslag. För att lämna kostnadseffektiva sparförslag erfordras erfarenhet. Planera energiåtgärder i era underhållsplaner. Informera anställda och hyresgäster om sparmöjlighet. EnergiRevisor

22 Spara minst 20% är lätt att förstå, svårigheten är att tro på det ! EnergiRevisor

23 Tack för oss w w w. e n e r g i r e v i s o r. s e EnergiRevisor ERW AB •Alf Böckert •Per Wickman 070 – 546 50 50 per.wickman@energirevisor.se per.wickman@energirevisor.se


Ladda ner ppt "Trender inom Energi/Fastigheter För att få en bild av framtiden behöver man titta på det förflutna!  Historik  EnergiRevisorerna  Lagen om energideklaration."

Liknande presentationer


Google-annonser