Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Prisdialogen Vad är Prisdialogen? Syftet med Prisdialogen Hur fungerar Prisdialogen? Kriterier för att beviljas inträde •Samrådsprocessen år 1 •Prisändringsmodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Prisdialogen Vad är Prisdialogen? Syftet med Prisdialogen Hur fungerar Prisdialogen? Kriterier för att beviljas inträde •Samrådsprocessen år 1 •Prisändringsmodellen."— Presentationens avskrift:

1 Om Prisdialogen Vad är Prisdialogen? Syftet med Prisdialogen Hur fungerar Prisdialogen? Kriterier för att beviljas inträde •Samrådsprocessen år 1 •Prisändringsmodellen •Samrådsprotokollet Prisdialogens organisation Styrelsens roll och uppgifter Prisdialogens hemsida Kontaktuppgifter

2 Vad är Prisdialogen? En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen. Prisdialogen är en ideell förening. Fjärrvärmeleverantörer kan bli medlemmar i Prisdialogen. För att kunna beviljas inträde i Prisdialogen ska fjärrvärmeleverantören genomföra en samrådsprocess med sina kunder. Samrådsprocessen i Prisdialogen ska stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

3 1.Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid 2.Transparens i prissättning och prisutveckling 3.Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete 4.Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar 5.Skydd för kunden från kraftiga prisökningar 6.Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner 7.Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv Syftet med Prisdialogen Prisdialogen ska stärka kundens ställning genom att åstadkomma:

4 ”Förtroendet för prissättning på fjärrvärme är lågt, vilket påverkar kundernas uppfattning om både produkten och oss som värmeleverantör. Genom Prisdialogen vill vi istället göra dialogen runt prissättningen till en av fjärrvärmens styrkor. Vi skapar förutsägbarhet kring prisutvecklingen, vilket är en konkurrensfördel för fjärrvärmen. Prisdialogen ökar dessutom vår kunskap, insikt och insyn i hur våra kunder arbetar och deras framtida utmaningar”. Anders Östlund, VD Öresundskraft Erfarenheter kring Prisdialogen - Öresundskraft Öresundskraft är ett av pionjärföretagen i Prisdialogen. Företaget startade en lokal prisdialog med sina stora kunder i början av 2012 vilket resulterade i en prisutfästelse för tre år framåt och ökat förtroende mellan företaget och kunderna.

5 1.Inträdesprocessen startar: Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under våren. Samrådsprocessen genomförs. 2.Kansliet granskar: Leverantören skickar in samrådsprotokollet samt den slutliga prisändringsmodellen tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen och hämtar kompletterande information vid behov. 3.Styrelsen beslutar: När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Prisdialogen, senast 31 oktober. 4.Medlemskap beviljas: När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed den eventuella prisförändringen godtagits. Ska prisändringen träda i kraft 1 januari ska kunderna få besked senast 1 november. Hur fungerar Prisdialogen?

6 Kriterier för att beviljas inträde i Prisdialogen Samrådsprocess för inträde i Prisdialogen Efter att samrådsprocessen är slutförd på orten kan fjärrvärmeleverantören lämna in en ansökan till kansliet för Prisdialogen. Ansökan ska utöver ansökningsblanketten innehålla följande bilagor: •Den framtagna prisändringsmodellen •Samrådsprotokoll som är justerat av en kundrepresentant Kansliet för Prisdialogen går genom inkommande ansökan och kontrollerar att ansökan är komplett ifylld och innehåller alla dokument. Kvarstår inga synpunkter efter samrådsförfarandet beviljas leverantören inträde i Prisdialogen. Beslutet om inträde i Prisdialogen tas av styrelsen. Beslut om medlemskap Inlämning av inträdesansökan till Prisdialogens kansli Fjärrvärmeleverantören tar fram en prisändringsmodell i samråd med sina kunder. Samrådsprocessen dokumenteras i ett justerat samrådsprotokoll.

7 Samrådsprocessen år 1 Huvudsyftet med samrådsprocessen Fjärrvärmeleverantören ska bjuda in ett representativt urval av sina kunder till samrådsprocessen. Det betyder att de största enskilda kunderna och personer som företräder ett större antal kunder, till exempel företrädare för Riksbyggens, HSB:s och Fastighetsägarnas medlemmar, ska ges möjlighet att delta i samrådet. Även kunder som anmäler särskilt intresse eller rekommenderas av andra kunder bör bjudas in. •Samrådsprotokoll som dokumenterar kundernas eventuella synpunkter på prisändringsmodellen och samrådsprocessen. •Prisändringsmodell som beskriver fjärrvärmeleverantörens prisändring i normalprislistan för näringsidkare Samrådet ska mynna ut i två dokument: Vilka kunder ges möjlighet att delta i samrådet? Samrådet ska stärka kundens ställning genom att kunden ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar. Samrådet syftar vidare till att kunder och fjärrvärmeleverantörer får ökat förtroende för varandra och för Prisdialogen.

8 Samrådsprocessen år 1 (forts.) MöteSyfte Inledande möteLägger grunden till en fortsatt konstruktiv dialog. Parterna går gemensamt genom hur Prisdialogen fungerar och enas om den lokala processen. IntroduktionsmöteGer kunderna kunskap om fjärrvärmeleverantörens prissättning och att ge fjärrvärmeleverantören kunskap om kundernas verksamhet. SamrådsmöteGer kunderna möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell. Extra samrådsmöte – vid behov Ger fler kunder möjlighet att lämna synpunkter och förslag till prisändringsmodellen så att processen får en bredare förankring i kundkollektivet. Avslutande samrådsmöteGer kunderna möjlighet att lämna synpunkter på fjärrvärmeleverantörens omarbetade förslag på prisändringsmodell.

9 Samrådsprotokollet Samrådsprotokollet redovisar att samrådsprocessen är genomförd och dokumenterad. Protokollet ska justeras av en fjärrvärmerepresentant och en kundrepresentant. •Möten i samrådsprocessen (namn på mötet, tid och plats) •Summering av diskussionen, synpunkter och bemötande av synpunkter i respektive samrådsmöte •Eventuella kvarstående synpunkter från kunder och fjärrvärmeleverantörer Samrådsprotokollet redogör för:

10 Prisändringsmodellen 1.Prispolicy: Detta förklarar bl.a. den huvudsakliga prissättningsprincipen, hur leverantören arbetar med effektivisering av sin verksamhet samt hur företaget anser att priset kommer att utvecklas under de kommande åren 2.Prisändring och prisprognos: En angivelse av nästa års prisändring (t+1), och en indikation på prisändringarna för de därpå två följande åren (t+2, t+3) 3.Prisstruktur: Prisändringsmodellen beskriver hur normalprislistans prisstruktur är uppbyggd. 4.Beskrivning av prisändring: Prisändringsmodellen motiverar och kvantifierar prisändringen 5.Miljövärdering (frivilligt stycke): Prisändringsmodellen kan även redovisa fjärrvärmens miljövärden 6.Kunddialog / redogörelse för samrådsprocessen: Prisändringsmodellen redogör för de lokala samråden där förslag till prisändringar presenterades samt agenda för respektive möte 7.Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenät: Prisändringsmodellen beskriver hur kostnaderna för nyanslutning hanteras 8.Bilagor: Ordlista, beräkningsexempel osv. Strukturen för prisändringsmodellen innefattar åtta delar:

11 Prisdialogens organisation Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Kansliet är oberoende av huvudmännens organisationer och har för uppgift att administrera Prisdialogens verksamhet. Kansliet tillsätts av styrelsen och rapporterar till styrelsen. Kansliet: Styrelsen består av ledamöter från huvudmännen organisationer. Styrelsen tar beslut och ansvarar för systemet och dess utveckling. Styrelsen:

12 Prisdialogens organisation (forts.) Styrelsen består av ledamöter från huvudmännens organisationer. Styrelsen ska bestå av lika många kundrepresentanter som leverantörsrepresentanter. Kurt Eliasson, VD SABO E-post: kurt.eliasson@sabo.se Ordförande 2013, SABO Leif Linde, VD Riksbyggen E-post: leif.linde@riksbyggen.se Ledamot, Riksbyggen Anders Östlund, Styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme, VD Öresundskraft E-post: anders.ostlund@oresundskraft.se Ledamot, Svensk Fjärrvärme Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme E-post: ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se Ledamot, Svensk Fjärrvärme

13 Styrelsens roll och uppgifter Styrelsen fattar alla beslut i Prisdialogen och ansvarar för föreningens verksamhet och utveckling. •Styrelsen beslutar om: 1.Fastställande av för systemet relevanta dokument 2.Fjärrvärmeleverantörers inträde i och uteslutning ur systemet 3.Godtagande eller avvisande av de årliga reviderade prisändringsmodellerna, dvs. om huruvida leverantören agerar i enlighet med prisändringsmodellen 4.Huruvida en föreslagen revidering av en prisändringsmodell anses vara väsentlig 5.Förändring av systemet •Styrelsen tillsätter även kanslichef och beslutar om kansliets uppgifter. •Styrelsen fattar beslut på grundval av underlag från kansliet och i förekommande fall egna undersökningar. •Styrelsen fattar beslut i enhällighet och meddelar beslut utan motivering eller rekommendation till de lokala parter som deltagit i samrådet genom att tillställa dessa ett justerat styrelseprotokoll.

14 Prisdialogens hemsida www.prisdialogen.se •Så fungerar det •Varför Prisdialogen? •Information riktad till kunder •Information riktad till fjärrvärmeleverantörer •Dokument, såsom beskrivning av samrådsprocessen, tidtabellen, kriterier för beviljat inträde m.m. •Mallar för t.ex. samrådsprotokoll, prisändringsmodell, ansökan om inträde m.m. •Om Prisdialogen På hemsidan:

15 Prisdialogens kontaktuppgifter Saara Hollmén, Kanslichef E-post: kansliet@prisdialogen.se Tel. 073-785 75 78 (mån-tors kl 9-11) Prisdialogens kansli Kjell Berndtsson, Energichef E-post: kjell.berndtsson@riksbyggen.se Tel. 0771-860 860 Företrädare, Riksbyggen Per Holm, Ansvarig för Prisdialogen E-post: per.holm@sabo.se Tel. 070-648 01 08 Företrädare, SABO Sonya Trad, Områdesansvarig E-post: sonya.trad@svenskfjarrvarme.se Tel. 08-677 27 09 Företrädare, Svensk Fjärrvärme Patrik Holmström, Områdesansvarig E-post: patrik.holmstrom@svenskfjarrvarme.se Tel. 08-677 27 06. Företrädare, Svensk Fjärrvärme


Ladda ner ppt "Om Prisdialogen Vad är Prisdialogen? Syftet med Prisdialogen Hur fungerar Prisdialogen? Kriterier för att beviljas inträde •Samrådsprocessen år 1 •Prisändringsmodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser