Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS resultat 2013 Sidhänvisningarna är till årsredovisningen som är som en handling i årsmötet, och som även finns på hemsidan att läsa. När det står not.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS resultat 2013 Sidhänvisningarna är till årsredovisningen som är som en handling i årsmötet, och som även finns på hemsidan att läsa. När det står not."— Presentationens avskrift:

1 EFS resultat 2013 Sidhänvisningarna är till årsredovisningen som är som en handling i årsmötet, och som även finns på hemsidan att läsa. När det står not hänvisar det också till årsredovisningen och noterna där.

2 Matematiklektion 1: Avrundning
32 463 32 15 15 481 12 11 839 59 59 783 60 Varför kan en rad i balans- och resultaträkning sluta på 60, och i noterna på 59?? En repetition av de matematiska reglerna kring avrundning.

3 Företagsekonomi lektion 1: Resultat och balans

4 Resultaträkning - balansräkning
Alla företag och organisationer måste göra bokslut en gång per år. Det vanligaste är att man gör det per den 31/12, men man kan välja en annan tidpunkt också. Resultaträkningen beskriver vad som hänt i företaget eller organisationen under en viss period, och för EFS del är det under ett år, ett kalenderår. Från 1 januari till 31 december. Där tar man med intäkter man har haft under perioden och kostnader som hör till den här perioden. Skillnaden är resultatet. Vinst eller förlust beror på vad som är störst, intäkter eller kostnader. När vi gör en budget så är det här! Vi budgeterar vad vi tror vi kommer att få i intäkter och kostnader för nästa år, och så jämför vi utfallet med budget hela vägen… Balansräkningen är en ögonblicksbild. Den berättar hur det ser ut precis just nu, en viss dag. För EFS är det hur det ser ut den 31/12. Precis just den dagen. Skulle vi göra en balansräkning en vecka senare, skulle den se annorlunda ut. Inte så stora skillnader kanske, men det är inte samma balansräkning. I balansräkningen ställer vi upp alla tillgångar. Mark, fastigheter, maskiner, utrustning, lager, pengar på banken, kundfordringar (det som kunderna är skyldiga oss och vi kommer att få betalt) och det ställs mot våra skulder. Olika typer av lån och skulder vi har, leverantörsskulder etc. Skillnaden mellan det vi äger och det vi är skyldig är vårt eget. DVS vad vi har kvar om vi skulle sälja alla våra tillgångar, ta pengarna och betala alla våra lån och skulder. Vad har vi då över? Det är vårt eget. Det egna kapitalet.

5 Johannelunds teologiska högskola
EFS kostnader EFS Internationella avdelning Johannelunds teologiska högskola EFS Sverigeavdelning

6 Johannelunds teologiska högskola EFS Internationella avd
EFS kostnader EFS Kommunikation & insamling EFS Styrelse och MF EFS Administration & IT EFS Sverigeavdelning Johannelunds teologiska högskola EFS Internationella avd Vi har fortfarande själva kärnverksamheten som är Johannelund, missionsarbetet i Sverige och internationellt. Men vi har – av flera orsaker – valt att dela upp verksamheten i mindre delar som hänger ihop logiskt. Ledning – Styret som bestämmer riktningen, både för EFS Sverigearbete och det internationella arbetet, och till viss del även Johannelund. Här finns kostnader för ledningsgrupp, styrelse, årsmöte, distriktsföreståndare och missionsföreståndaren, som alla representerar EFS och alla de verksamheter som finns i EFS. Administrativa avdelningen & IT – Det är karossen, stommen. Här finns infrastruktur i form av IT-system som hanterar information som epost, dokument, telefoner osv, ekonomisystem som hanterar betalningsflöden in och ut, håller reda på kostnader, intäkter och budget, lönesystem som håller reda på all personal, närvaro, frånvaro, semesterdagar osv. Både för Johannelunds personal, personalen på riks samt för missionärer. Det är arbetsmiljöfrågor, pensionsfrågor, medlemsregister, arkivering av dokument både från missionsarbetet och Budbäraren och allt däremellan. Komin – Kommunikation och insamling – det kan liknas vid bromsvajer, bränsleslangar, elkablar, kedja och allt det som får de olika delarna att kommunicera med varandra och fungera tillsammans. Här har vi både intern och extern kommunikation, websida, mailutskick, informationsmaterial, trycksaker och medlemstidningen och även insamlingsarbetet med allt vad det innebär med redovisning, testamentsfrågor, projektpresentationer, insamlingsupprop, annorlunda julklappar osv. All kommunikation och allt insamlingsarbete sker på uppdrag av verksamheten i Sverige och internationellt. Om vi inte hade EFS arbete, skulle vi inte behöva samla in pengar, eller göra bokslut. Komin och Administrativa avd är stöd och service-funktioner till verksamheten, men av praktiska skäl organiserade i olika avdelning

7 Resultaträkningen (sid 12)
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Intäkter * 50 501 48 462 47 949 Kostnader * Resultat före bokslutsdispositioner 3 893 1 132 4 851 Dispositioner, finansiellt netto -2 508 -602 -3 390 Årets resultat 1 385 530 1 461 Sidhänvisning till årsredovisningen 2013 * = förklaras vidare på kommande bilder När vi tittar på den officiella, externa årsredovisningen så är alla siffror totalsiffror för hela den juridiska personen, hela organsiationen, hela trehjulingen alltså. Sidhänvisningarna är till årsredovisningen som är som en handling i årsmötet, och som även finns på hemsidan att läsa. När det står not hänvisar det också till årsredovisningen och noterna där. Alla belopp är i tusentals kronor. Det jag tänker ta upp är en sammanfattning, en översikt, och i årsredovisningen finns mer detaljer. I år har jag även tagit med en kolumn för budget 2013 när det gäller resulaträkningen och har inga kolumner för förändringen, där får ni själva tänka när ni jämför siffrorna. Intäkterna 2013 är större än förra året ca 2,6 msek, och också större än budget: 3,4 msek. På nästa bild kan vi se vad skillnade består i. Kostnaderna 2013 är något större än budget 0,7 msek och 3,5 msek större än föregående år. Det kommer också en bild på vilka kostnader som har ökat och varför. Detta gör att resultatet före bokslutsdispositioner 2013 är nästan 1 msek sämre än föregående år, men bättre än budget. Men sedan har vi Dispositioner och finansiellt netto – och vad är det då? Det finansiella nettot är ränteintäkter och räntekostnader och i årsredovisningen sid 12 kan man se att nettot av dessa kostnader och intäkter är +164 ksek Den stora delen är avsättning till ändamålsdestinerade medel, och vad är det? Av de intäkter vi får i form av gåvor och testamenten bland annat, så vill ju en del givare att gåvan ska gå till ett specifikt ändamål: Något av våra projekt i Sverige eller i andra länder. Varje år så används de insamlade medlen också för de olika projekten, men när EFS får in mer gåvor till ett speciellt projekt än vad som vi har åtagit oss att betala ut under året, så kan vi inte använda dessa pengar till att t ex betala hyran med, eller till portokostnader mm, utan istället så stoppar vi de pengarna i sockerburken, för att ta fram dem nästa år och använda då har vi behövt avsätta nästan 2,7 msek till kommande år. Det är mindre än förra året, vilket betyder att vi inte fortsätter samla på hög i samma takt som förra året, men det en nettoavsättning här betyder ändå att vi har behövt sätta undan mer än vi förbrukat. Vi återkommer till det här också när vi tittar på utvecklingen av det egna kapitalet längre fram.

8 Intäkter (sid 17) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Gåvor * 26 028
26 000 25 384 Föreningsavgift 1 416 1 500 Testamenten 6 184 4 000 6 380 Bidrag 8 877 8 870 7 405 Försäljning 4 561 4 645 5 851 Medlemsavgifter 42 30 17 Hyra och övrigt 3 393 3 417 2 912 Totala intäkter 50 501 48 462 47 949 FÖRSÄLJNING (mot fg år) Prenumerationer Kurser&deltagaravgifter Föreläsningar Annonser Budbäraren Ny 2013!! Här finns även de gåvor som getts till Salt och som EFS vidarebefordrat under året medräknade. GÅVOR Det ”verkliga” gåvoresultatet till EFS är tkr. BIDRAG Kammarkollegiet 3,3 mkr till JTH Svenska kyrkan 2,5 mkr Anslag från stiftelser och institut till JTH och internationella projekt.

9 Gåvor Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Mission där det bäst behövs
13 489 14 482 Internationell mission 8 728 8 172 BIAL - Barn i alla länder 2 026 1 636 Sverige 922 206 Totala gåvomedel 25 165 26 000 24 497 Johannelund 662 510 747

10

11 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

12 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

13 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

14 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

15 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

16 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450 Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194 Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179 Revisions- och konsultkostnader 295 290 231 Inhyrd personal 647 677 488 Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989 EFS anslag 1 809 633 1 291 Personalkostnader 27 099 30 769 25 512 Avskrivningar 926 898 897 Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867 Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

17 Driftskostnader (netto)
JTH Sverige Internationella Styrelse MF Adm & IT Komin Utfall Budget 2013 2012 Ledning -3 834 -4 479 -3 801 Internationella Sverige -1 416 -2 623 -1 610 Komin -4 192 -5 126 -3 347 Administration -4 137 -4 991 -4 406 Johannelund 20 -1 Fastigheten Löten 9:1 -129 Övriga kostnader: Kostnader för förtorendevalda, företagsförsäkring, licenskostnader, deltagaravgifter i branschorganisationer mm. Här är personbilskostnader för missionärerna (över budget).

18 Resultaträkning - balansräkning
Alla företag och organisationer måste göra bokslut en gång per år. Det vanligaste är att man gör det per den 31/12, men man kan välja en annan tidpunkt också. Då gör man en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkningen beskriver vad som hänt i företaget eller organisationen under en viss period, och för EFS del är det under ett år, ett kalenderår. Från 1 januari till 31 december. Där tar man med intäkter man har haft under perioden och kostnader som hör till den här perioden. Skillnaden är resultatet. Vinst eller förlust beror på vad som är störst, intäkter eller kostnader. Balansräkningen är en ögonblicksbild. Den berättar hur det ser ut precis just nu, en viss dag. För EFS är det hur det ser ut den 31/12. Precis just den dagen. Skulle vi göra en balansräkning en vecka senare, skulle den se annorlunda ut. Inte så stora skillnader kanske, men det är inte samma balansräkning. I balansräkningen ställer vi upp alla tillgångar. Mark, fastigheter, maskiner, utrustning, lager, pengar på banken, kundfordringar (det som kunderna är skyldiga oss och vi kommer att få betalt) och det ställs mot våra skulder. Olika typer av lån och skulder vi har, leverantörsskulder etc. Skillnaden mellan det vi äger och det vi är skyldig är vårt eget. DVS vad vi har kvar om vi skulle sälja alla våra tillgångar, ta pengarna och betala alla våra lån och skulder. Vad har vi då över? Det är vårt eget. Det egna kapitalet.

19 Balansräkning - Tillgångar (sid 13)

20 Skulder & eget kapital (sid 14)

21 Eget kapital (sid 19) Fritt eget kapital (+1 385) 3 545 4 170
Dispositionsfond testamenten (+314) 18 206 10 491 Ändamålsbestämda medel (+2 393)

22 Ändamålsbestämda medel (sid 20)
Förändringar Testamente Indien Utbildning Nakamte - 221 Avsatt Pionjärfonden + 252 Ungdomsledarutbildn i Etiopien -165 Osv… 1 Januari 2013 Etiopien Indien Afrikas Horn Johannelund 1 760 Nödlidande barn 1 732 Pionjärfonden Reparationsfond Övrigt Summa 18 206 10 491

23 ”Verkligt” eget kapital
2013 2012 2011 Dispositionsfond 4 170 3 856 4 223 Fritt eget kapital 3 545 2 160 799 7 715 6 016 5 022 Lötenkyrkan -7 760 -7 840 -7 920 "Verkligt" eget kapital -45 -1 824 -2 898

24 Likviditet LIKVIDITET lik¹vidite⁴t l. li¹. l. ⁰¹-~, r.; best. -en. (förr äv. skrivet -qv-) Ett företags betalningsförmåga; förmåga att snabbt skaffa fram medel för betalning av skulder. Likviditet är ett mått på hur snabbt ett företag kan få fram pengar att betala av skulderna, det är skillnaden mellan omsättningstillgångar, dvs sådana tillgångar som antingen är pengar (kassa) eller kan bli pengar snabbt. T ex värdepapper. Om läget blir kritiskt och vi behöver kontanter, likvida medel för att betala löner, hyra eller leverantörskulder t ex, så kan vi sälja värdepapperna direkt. Därför är dessa medräknade i likviditeten.

25 Likviditet 2013 2012 Kassaflöde (sid 15) tkr 1 250 1 247
2013 2012 Kassaflöde (sid 15) tkr 1 250 1 247 Kassalikviditet 1,6 1,5 Kassalikviditet (tkr) 12 377 9 013 Justerat för värdepapper, ändamålsbestämda medel och föreningsinlåningen.

26 Utfall 2014 Januari - april Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013
Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Gåvomedel 7 750 7 180 5 722 Testamenten 1 835 1 333 1 147 Föreningsavgift 1 391 1 500 1 422

27


Ladda ner ppt "EFS resultat 2013 Sidhänvisningarna är till årsredovisningen som är som en handling i årsmötet, och som även finns på hemsidan att läsa. När det står not."

Liknande presentationer


Google-annonser