Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på olika styrformer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på olika styrformer"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på olika styrformer
Professionell styrning (vårdprogram mm) Utbud – regler (strukturbeslut, remisstvång) Efterfrågan (information, patientavgifter) Ersättningar (resursfördelning, incitament) Georg Engel, SLL, BKV

2 Syften med ett ersättningssystem
Ekonomiska: Fördela resurser för utförd vård Fördela den ekonomiska risken mellan beställare och producent Uppmuntra kostnadseffektivitet – spara pengar? Incitament/styrning: Stimulera till produktion, effektivitet, kvalitet, samverkan mm. Stötta politiska mål Stödja registrering och användning av vårddata Egenskaper: Enkelt, rättvist och långsiktigt/stabilt Flexibelt, klara den medicinska utvecklingen Inte leda till oönskad påverkan på organisation, utbud eller utförande av vård förändringar Åtnjuta parternas förtroende Georg Engel, SLL, BKV

3 Förväntningar på ett ersättningssystem
Producent Täcka kostnader Rättvist Enkelt Långsiktigt Letar egen vinning – finns äkta ”belöning” Ge vinst? Beställare Betala för utförda tjänster Ge vård av god kvalitet Öka tillgänglighet – produktion Flexibelt - stödja politiska mål Kostnadskontroll Spara pengar? Georg Engel, SLL, BKV

4 Målkonflikter Kostnadskontroll - hög produktion
Hög produktion - hög kvalitet och effektivitet Krav på enkelhet/lättbegriplighet – det stora antal mål som ett komplett ES ersättningssystem skall balansera Kostnadskontroll – spridning av ekonomisk risk Övergång till mer marknadslika villkor – kostnadskontroll Konkurrensneutralitet - mångfald bland vårdgivare, driftsformer och ersättningsvillkor Vårddata registrerade för verksamhetsutveckling – data för beställarstyrning Georg Engel, SLL, BKV

5 Hur skall risken delas? Ekonomisk risk vid olika ersättningsmodeller
Hög Risk Producent Beställare/köpare Låg Ersättningsform Styckepris Per dag DRG Kapitering/Anslag Georg Engel, SLL, BKV

6 Utvecklingsstrategin - Övergripande mål
Att utveckla ersättningssystem som stöttar de hälso- och sjukvårds-politiska målen och som åtnjuter ett ökat förtroende hos vårdens aktörer Georg Engel, SLL, BKV

7 Kärnan i utvecklingsstrategin
Tydligare uppdelning mellan beskrivningssystem och ersättningsmodeller Bättre beskrivningssystem Varje vårdgren skall ha ett fungerande system för enhetlig och heltäckande registrering av vårddata och vårdkostnader. Enhetlig ersättningsmodell Georg Engel, SLL, BKV

8 Ersättningssystem består av två delar
1. Beskrivningssystem (t ex DRG och KPP) 2. Ersättningsmodeller & avtal ( t ex prestationsrelaterad eller kapitering) Georg Engel, SLL, BKV

9 Ersättningssystem består av två delar
Verksamhetsdata: Definition av vårdkontakt Primärklassificering: Ex. ICD 10, KÅVO Sekundär klassificering: DRG Regelverk inom området Kostnadsdata: Självkostnader per produkt Självkostnad per patient KPP. Viktlistor Ersättningsmodeller: Ersättningsformer: tex. prestationsersättning, anslag och kapitation Regelverk för ”debiteringar” Avtal: Vårdavtal mellan vårdgivare och beställare Uppföljning och revision 1. Beskrivningssystem 2. Ersättningsmodeller & avtal Utvecklingsansvar inom SLL Vårdgivare / Producenter Lk-V BKV Beskrivande Styrande Georg Engel, SLL, BKV Ur utvecklingsstrategin, Hansson,Engel, Paulson

10 Förslag till ny ersättningsmodell
Målrelaterad ersättning Produktionsrelaterad ersättning (prestationsrelaterad) Uppdragsrelaterad ersättning Georg Engel, SLL, BKV

11 Principiell ersättningsmodell
Målrelaterad ersättning Betalt för uppnått mål: ”Stimulera på resul tatnivå” Tex.; viss kvalitet; Snabbare måluppfyllelse tex. ökad T medicinskt resultat; effektivitet, samverkan, tillgänglighet o tillgänglighet; Kräver utveckling av kriterier och beskrivningssyst. service eller Kommer successivt att öka t samverkan a Rörlig Produktionsrelaterad ersättning l e Betalt för produktion: ”Stimulera på aktivitetsnivå” Mätt i tex DRG - poäng Stimulera produktion/produktivitet r eller besök. Stimulansgrad beror på andel av s Kräver produktdefinitioner, t otalersättningen och faktisk belöning ä rimligt homogena produkter Stimulera till inrapportering av vårddata t medicinskt och ekonomiskt t Uppdragsrelaterad ersättning n Kan vara anslag som bygger på För komplexa verksamheter i traditionell kostnadsbudget För små verksamheter Fast n Kan också vara ersättning för Då beskrivningssystem brister g specificerat uppdrag nödvändigt med stor andel fast ersättning Olika former av kapitering ”case based budgeting” Georg Engel, SLL, BKV

12 Projekt höjd besöksersättning – 13VC
5% Stimulansersättning Besöksersättning höjs – kapitering sänks. 300kr per läkarbesök 200kr per dsk besök Mer för de >75år Telefonersättning testas på några VC Målrelaterad Patientavgift Kapitering Områdesersättning Justeringsersättning Medicinsk service TEST 2004 2003 Georg Engel, SLL, BKV

13 Akutsjukvårdens ersättningssystem
Totalersättning med tak Andelen fast/rörlig ersättning varierar Kvalitetsersättning Kvalitetsersättning 2% Målrelaterad TAK Prestations- ersättning DRG och KÖKS Produktionsrelaterad Öppen vård Sluten vård Mottagning Dagvård Intagning Uppdragsrelaterad KÖKS DRG* DRG Akut - Dagkirurgi Dagmedicin Specialistvård mottagning med intagning Specialist - mottagning 2003 * DRG ersättningen för dagvård är reducerad i jämförelse med slutenvård Georg Engel, SLL, BKV

14 Beskrivningssystemens roller
Å R D A T Patienter Operationer Förbättringsarbete Besök Styrning Vårdkedjor Diagnoser Jämförelser Åtgärder Utvärdering Planering Ersättningssystem Prioritering Beskrivningssystem DRG Kvalitet Resultat Kostnader KPP Georg Engel, SLL, BKV

15 Patienten Journalen Sekundär patientklassifikation DRG
Primärklassifikation ICD 10 + KSH97 Journalen Patienten Fr. Staffan Bryngelsson Georg Engel, SLL, BKV

16 Kvalitetetsområden Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker vård
Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid Georg Engel, SLL, BKV

17 DRG som prestationsersättningssystem: Kostnadsytterfall
Diskussionsunderlag Kostnadsfördelning inom en DRG-grupp Antal KY 5% Kronor 3-9x Georg Engel, SLL, BKV


Ladda ner ppt "Exempel på olika styrformer"

Liknande presentationer


Google-annonser