Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fristående grundskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fristående grundskolor"— Presentationens avskrift:

1 Fristående grundskolor
Stadshuset Gunnar Leche kl 14-16 Utbildningsförvaltningen 15 september 2016

2 Innehåll Förändringar utifrån nämndbeslut
Handlingsplan våldsbejakande extremism Nuläge Mål och budget 2017 Nuläge nyanlända Skolskjuts Information elevhälsan och konsultativt stöd Tilläggsbelopp och intyg Övriga frågor

3 Förändringar utifrån nämndbeslut
Ny ersättningsmodell nyanlända Modellen för förskola och gymnasieskola bibehålls som idag. För grundskolan föreslås att utbetalningstiden ändras från tre år till fyra år vilket är en anpassning till skollagens nya definition av nyanländ. Beloppet för grundskola sänks till 70 procent av det totalbelopp som utbetalas idag. Förändring av reglerna för plats i fritidshem Beslutet innebär en begränsad rätt till plats för elever med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga. Förändringen gäller från 1 augusti 2017 Ungdomsteamet Beslutet innebär att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen utarbeta rutiner för tydlig arbetsgång vid misstanke om missbruk hos elever samt att inte teckna förnyat avtal med socialnämnden avseende Ungdomsteamet när nuvarande avtal upphör den 31 december Skoldatateket och LxCoach Beslutet innebär att avsluta verksamheterna 31 december 2016 Legocenter samarbete om fortsättning diskuteras

4 Våldsbejakande extermism
Kontaktperson: Carina Börjesdotter

5 Nuläge Mål och budget 2017 1 september förslag gått ut på remiss till alla nämnder Nämnder ger remissvar i slutet av september Ersättningar tas i utbildningsnämnden i oktober (2 nov) Preliminärt besked till verksamheter i början av november Definitivt beslut i KF i december

6 Nuläge nyanlända En minskning beräknas i mottagande av nyanlända med anledning av statens åtstramningar. Just nu kommer familjer som flyttar hit på eget initiativ från andra kommuner eller från migrationsverkets anläggningsboenden (EBO). Alla elever får skolplats inom en månad. Fullt i de flesta FBK. Svårigheter med parallell plats i ordinarie klass.

7 Enheten för flerspråkighet
Väldigt många fler grupper i modersmål i många språk vilket kräver fler lokaler. För elever i fristående skolor behöver vi skollokaler i dessa skolor. Kom överens sinsemellan om vilken skola som ska vara aktuell. Datorer och kameror för fjärrundervisning är skolornas ansvar att tillhandahålla.

8 Antagningsenheten Skolskjuts:
Elever ges busskort så fort de finns inskrivna på en skola i systemet Extrens. Detta sker i de fall elever flyttar till kommunen, byter skola inom kommunen eller byter adress. Det tar några dagar för eleven att få kortet då processen är följande: vi läser inte barnen från extens, sedan gör vi en mätning manuellt, sedan fattar vi beslut som i sin tur går till UL. Sedan ska UL skicka kortet. Dvs. några dagar. Det har varit svårt att komma fram på telefonen emellanåt, prova att mejla då. Som vanligt: är det några frågor eller funderingar: kontakta oss och vi jobbar på så fort vi kan. Grundskola Handläggarna håller kontakten med er ang. elever som tillkommer och byter. Har ni frågor, mejla.

9 Elevhälsans centrala enhet (ECE)
Nytt för i år är vaccination i årskurs 8; stelkramp, difteri och kikhosta HPV ska erbjudas alla flickor som inte har tagit vaccinationen. Gäller upp till 18 års ålder. Om avtal med ECE: - Ny skolläkare Eva Edvinsson. Information om skolläkarfördelning har mejlats ut. - om du har nyanställd skolsköterska. Kontakta verksamhetschef Christina Stenhammar/samordnande skolsköterska Christina Hemgård för erbjudande om introduktion.

10 Konsultativt stöd (KONST)
Avtal 2017: Vi skickar ut förslag och man får höra av sig med frågor. Pedagogisk överlämning åk 9-gymn. Det saknas på många elever. Tex behöver man överlämna att en elev har dyslexi så att bemötandet på gymn blir bra även om det fungerat utan problem i grundskolan. Öppet hus 22 sept

11 Underlag för tilläggsbelopp
Åtgärdsprogram och uppföljande åtgärdsprogram gällande särskilt stöd eftersom dessa insatser måste påvisas vara otillräckliga för att extraordinära stödinsatser ska vara aktuella (undantag fysiska funktionshinder). Intyg/bedömning/utlåtande av adaptiv förmåga och diagnos (något föräldrar redan har). Eventuellt ett allmänt vårdintyg om det skulle innehålla kompletterande uppgifter till diagnos.

12 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Fristående grundskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser