Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundskolans åk 7-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundskolans åk 7-9."— Presentationens avskrift:

1 Grundskolans åk 7-9

2 Åk 7-9 december 2014 779 elever 130 192 243 192 22 Gerestaskolan
Kiörningskolan 779 elever 243 192 Landgrenskolan Murbergsskolan 22 Kastellskolan

3 Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023
ca 780 elever i åk 7-9

4 ”Vad är viktigt för en kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?”
Bakgrund Skolförvaltningens lokalutredning, maj-juli 2013 (inventering av samtliga lokaler) Möten med skol-/föräldraråd, skolledning och personalrepresentanter, årsskiftet : ”Vad är viktigt för en kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?”

5 Viktiga parametrar Elevens lärande

6 En optimal skolstorlek uppskattas vara 400 elever för årskurs 6–9.
SOU 2011:39 En optimal skolstorlek uppskattas vara 400 elever för årskurs 6–9.

7 300-500 elever Erbjuda alla ämnen på skolan Hela tjänster
Utbud av kringresurser Alla vuxna på skolan hela skoldagen Tillräckligt många skolkamrater

8 Fortsatt uppdrag lokalutredningen
Vid skolnämndens sammanträde den 23 januari 2014 beslutade skolnämnden att utifrån lokalutredningen ge förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på en framtida användning av förskole- och skollokaler i Härnösand att fortsätta lokalutredningen med att utreda alternativ till nuvarande fyra 7-9 enheter med 2 eller 3 skolor i framtiden. att till beslutsunderlaget bilägga kommentarer med aktuell forskning. att redovisningen sker vid nästkommande sammanträde.

9 Hösten 2014 I augusti anlitades ett konsultföretag för att färdigställa lokalutredningen för grundskolans åk 7-9-enheter. Inventering gjordes av nuvarande 7-9-enheter Ett antal alternativ togs fram.

10 Konsultutredningen skulle svara på frågeställningarna:
Hur kan skolans lokalanvändning se ut i framtiden? Hur kan respektive skolenhets lokaler förändras i syfte att stödja ett modernt arbetssätt? Vilka lämpliga lokaler finns att tillgå för att uppfylla målen? Vilka investeringsbehov uppkommer för att lösa dessa uppgifter? Gällande hyresavtalstider? Hur påverkas skolvägar och resor?

11 Utredningen har belyst och klarlagt:
demografiska, lokalmässiga, pedagogiska och ekonomiska förutsättningar.

12 Bilaga med GiS-kartor

13 Utredningen pekar på tre utmaningar inför framtiden
Ett vikande underlag som en följd av demografiska förändringar som redan har skett Högre måluppfyllelse Skollokaler som är i behov av underhåll och modernisering

14 Skolnämndens beslut 2014-12-18
Skolnämnden beslutar att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en organisation med 2 eller 3 skolenheter för åk 7-9 i Härnösands kommun som inte innebär nybyggnation. Utredningen ska innehålla Vilka konsekvenser det skulle innebära att lämna befintliga enheter innan befintliga kontrakt går ut. En pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de tre alternativen på Härnön samt en pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de två alternativen på fastlandet. Utredningen ska även innehålla en konsekvensbeskrivning av de olika alternativens effekter för berörda F-6 verksamheter.

15 forts. skolnämndens beslut
att vidare kommunicera uppdraget med elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal, att vidare utreda elevernas skolvägar, att utföra risk- och konsekvensbeskrivningar, att vidare utreda eventuella konsekvenser för skolförvaltningens övriga lokaler, att redovisa ekonomiska beräkningar samt att föra ärendet vidare till kommunens lokalgrupp.

16 Utredningens alternativ med två skolenheter för åk 7-9
Fastlandet ca 480 elever Härnön ca 300 elever Landgrenskolan eller Gerestaskolan F.d. Sjöbefälsskolan Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30 mnkr F.d. Franzénskolan Årshyra: ? Renovering: ca 40 mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr 1 + 1 Årshyra: ? Renovering: ca 15 mnkr

17 Utredningens alternativ med tre skolenheter för åk 7-9
Fastlandet ca 480 elever Härnön ca 300 elever Kiörningskolan och Murbergsskolan Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30mnkr Landgrenskolan eller Gerestaskolan F.d. Sjöbefälsskolan Årshyra: 3,7+ 4,4 mnkr Renovering: ca 60 mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr 2 + 1 Årshyra: ? Renovering: ca 15 mnkr

18

19 Skolnämnd 23/4 Tidsplan KF 22/6

20 Kommunikation Skolvägar (gång- cykel- skolskjutstrafik) Risk- och konsekvensbeskrivningar för respektive alternativ Konsekvenser för förvaltningens övriga lokaler Ekonomiska beräkningar Konsekvenser kontraktstider Kommunens lokalgrupp

21 Eleven i centrum Vi arbetar för en kvalitativ skola med eleven i centrum. Vi gör det med ansvar, delaktighet och eftertanke.


Ladda ner ppt "Grundskolans åk 7-9."

Liknande presentationer


Google-annonser