Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet - ”Nyanländas lärande” Uppdragets olika delar: - kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet - ”Nyanländas lärande” Uppdragets olika delar: - kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet - ”Nyanländas lärande” Uppdragets olika delar: - kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5 mnkr 2013, 46,5 mnkr kompetensutvecklingsinsatser 11,9 mnkr 2013, 42,9 mnkr informationsmaterial om det fria skolvalet 2 mnkr 2013, 6 mnkr

2 Kartläggningsmaterial
Syftar i huvudsak till att: utgöra underlag för bedömning av i vilken årskurs en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, eller om eleven bör placeras i gymnasieskolan. ge information om vilket stöd en elev behöver för att nå kunskapskraven.

3 Bedömningsmaterial i svenska
Detta material ska ge lärare stöd i bedömningen av elevers språkutveckling. Materialet ska också fungera som ett stöd i kommunikationen med elever och föräldrar om hur långt eleven kommit i sin språkutveckling

4 Kompetensutvecklingsinsatser
Kompetensutvecklingen ska erbjudas rektorer och lärare och ska framförallt stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever eller elever med annat modersmål än svenska.

5 Informationsmaterial
Ta fram och sprida ett informationsmaterial om det fria skolvalet till elever och föräldrar på olika språk. Materialet ska ge en god överblick över vilka skolor och utbildningsvägar som finns i det svenska utbildningssystemet.

6 Andra insatser Riktat statsbidrag för en försöksverksamhet med utökad undervisningstid för nyanlända elever 15 mnkr 2013, 30 mnkr Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för höjd kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning av utbildningen

7 Forts andra insatser Handledning för lärande – stöd till 10 skolor i utanförskapsområden 20 mnkr Stödmaterial om flerspråkighet i förskolan Stödmaterial för språkintroduktion som synliggör betydelsen av språket i alla ämnen

8 Forts andra insatser Stödmaterial för vuxenutbildningens tre skolformer med syfte att stärka samverkan mellan dessa och gymnasieskolan Tema modersmål en webbresurs för modersmålslärare och studiehandledare

9 Utbildning för nyanlända elever
Departementsskrivelse med förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras. Författningsförändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt föreslås. Ds 2013:6 utbildning för nyanlända – mottagande och skolgång

10 Reformpaket för nyanlända
Förlängd skolplikt Ett år i förberedelseklass Prioriterad timplan för mer svenska Satsning på fler lektioner i svenska

11 Definition av nyanländ
Nyanlända elever är elever som har kommit till Sverige efter sju års ålder, och gått högst fyra år i svensk skola

12 Förlängd skolplikt Skolplikten förlängs till 18 års ålder
Skolplikten upphör dock när målen i svenska för årskurs 9 är uppnådda Skolplikten kan fullföljas i grundskolan eller i gymnasiets språkintroduktion

13 Förberedelseklass Särskild undervisning i de ämnen där det behövs, som en introduktion Kommunen och rektorn bestämmer utifrån varje elevs behov Högst ett år i förberedelseklass, sedan ordinarie undervisning. Vid synnerliga skäl finns möjlighet till förlängning upp till max två år

14 Prioriterad timplan Tid för andra ämnen ska kunna flyttas till ämnet svenska – ”prioriterad timplan” Högst ett år med prioriterad timplan Tydlig information om framsteg i svenskämnet till elever och föräldrar

15 Fler lektioner i svenska
Tre timmar mer svenska i veckan för elever i årskurs 6-9 som är nyanlända Varje elev kan få fler lektioner i fyra terminer 30 miljoner kronor per år i statsbidrag


Ladda ner ppt "Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet - ”Nyanländas lärande” Uppdragets olika delar: - kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5."

Liknande presentationer


Google-annonser