Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte Funbo IF Vargspåret 20 mars 2016 VÄLKOMNA !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte Funbo IF Vargspåret 20 mars 2016 VÄLKOMNA !"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte Funbo IF Vargspåret 20 mars 2016 VÄLKOMNA !

2 Årsmöte Funbo IF 2016 1.Årsmötets öppnande 2.Fastställande av röstlängd 3.Val av ordförande och sekreterare för mötet 4.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6.Fastställande av dagordning. Övriga frågor ?

3 Årsmöte Funbo IF 2016 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 8. Styrelsens ekonomiska rapport 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

4 Verksamhetsberättelse 2015 F öreningskänsla Samtliga sektioner inklusive danssektionen samlas under en och samma hemsida. Stärka banden mellan våra lag genom att marknadsföra och stötta vid våra A-lagsmatcher genom att t.ex. låta de yngre vara bollkallar på A-lagets hemmamatcher. Vi återupplivade föreningens Årsfest för medlemmarna. Varumärket stärktes genom att t.ex. ta fram fler profilartiklar De aktiva gavs möjlighet att tycka till om vår träning och träningsmiljö via en enkät ”Tyck till” framtagen av SISU. De anonyma svaren sammanställs på lag- och föreningsnivå som underlag i vårt förbättringsarbete. Vi kommer också att genomföra idrottsaktiviteter på utreseboendet vid Åby för att bidra till att göra de boendes vistelse lite ljusare. Inom projektet ”Spela fotboll längre” har vi börjat med klubbfredagar vid Vargspåret. Mycket uppskattat av våra aktiva !

5 Verksamhetsberättelse 2015 U nderhåll och utveckling Ett nytt arrendeavtal för Vargspåret är på väg att tecknas med markägaren. Upprustningen av föreningslokalen har fotsatt enligt plan – domarrummet och förrådet rustat, värmefläkt installerad, elen omdragen Fortsatt diskussion om avtal med Uppsala kommun rörande skötsel och förvaltning av elljusspåret. Elljusspåret breddat och skrapat för att få nödvändig standard. Lutavallen inte nyttjade alls, planen vid Åby vid enstaka tillfällen. Skotern flyttad till Vargspåret, använd ett par gånger i vinter… Vi har nu två åkgräsklippare som rullar. Nya diskussioner med Uppsala kommun om bl.a. föreningens önskemål kring idrottsanläggningar. Policys mm som togs fram under senare delen av 2014 förankrade med ledarna under våren. Miljö- och klimatpolicy vilar i avvaktan på en nationell (RIF).

6 Verksamhetsberättelse 2015 N olltolerans Implementeringen av Fotbollsförbundets Nolltolerans mot hot, förolämpningar, svordomar, ordningsstörningar och våld genomförd. Gråmunkestipendiater 2015 blev Molly Breitholtz och Adam Fredriksson Utdrag ur belastningregistret har gjort för samtliga ledare under året.

7 Verksamhetsberättelse 2015 B udget i balans Målet att ”Generera ett överskott i verksamheten för att bygga upp en stabil ekonomi, vara skuldfria samt ha en likviditetsreserv nåddes i stort Medlemsantalet har under året ökat från 300 till 320, vilket är i stort enligt plan.

8 Verksamhetsberättelse 2015 O rganisation och struktur En ändamålsenlig organisation med sektioner och andra undergrupperingar, liksom alla roller och tilldelat ansvar (materialansvarig, domaranasvarig, matchläggning-, utbildning-, kiosk-, sponsring-…) Engagemanget i föreningen har breddats, men vi behöver bli ännu fler som involveras i våra aktiviteter.

9 Verksamhetsberättelse 2015 I drotten En Ledarhandledning har tagits fram för att stödja våra tränare. Handledningen är tänkt att användas som introduktion för nya tränare och ett stöd i vardagen för de mer erfarna. Bas 1–utbildning genomfördes vid Vargspåret för ett 10- tal ledare i föreningen. Samarbete med UIF friidrott i rörelseglädje, kroppsuppfattning, styrka och koordination – viktiga men ofta bortglömda komponenter i lagsporter! Domarutbildning genomförd, som gav föreningen en handfull nya domare ! För säsongen 2015 har vi haft åtta serieanmälda fotbollslag (P01, P02, F03, 3 st P04, F04/05, P05) fyra lag anmälda till Knatteligan (2 st P06/07, 2 st F06/07) samt fyra innebandylag (P04, P06/07, P08/09, F08/09). Samtliga lag i serie- och poolspel har nu enhetliga matchställ.

10 Verksamhetsberättelse 2015 60- årsjubileet uppmärksammades i första hand igenom Vargvasan och Årsfesten på Vargspåret den 7 mars. Stort intresse !

11 Räkneskapsår 150101-151231 RESULTATRAPPORT FUNBO IF Kostnader Lagkostnader-140947 Inköp idrottskläder/material-153911 Inköp kiosken-30920 Inköp Klubbrabatten-63360 Inköp BingoLotto-700 Arrangemangkostnader-28764 Sponsringskostnader-1944 Driftkostander Vargspåret-106871 Reparationer-193157 Programvaror-507 Föreningsadministration-31690 Arvoden och ersättningar-67779 Ränteintäkter Räntekostander Avskrivningar -14450 S:a kostnader-835000 Beräknat resultat -34 Intäkter År 2015 Medlemsavgifter60800 Spelaravgifter105125105125 Försäljn idrottskläder28432 Försäljn kiosk64085 Försäljn klubbrabatten138880 Försäljn BingoLotto5157 Arrangemangsintäkter9000 Sponsringsintäkter107500 Bidrag314247 Övriga intäkter 1740 S:a Intäkter834966

12 BALANSRAPPORT FUNBO IF TILLGÅNGAR 2015-01-012015-12-31 Mark 300 000 Inventarier 157801 Kassa 2280281 Bank 335501361013 S:A TILLGÅNGAR 637782719095 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat -468613-637782 Årets resultat -1691690 Skulder -81347 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -637782-719129 BERÄKNAT RESULTAT 0-34

13 Budget 2016 Funbo IF Intäkter Medlemsavgifter 70 000 kr Spelaravgifter 100 000 kr Försäljning idrottskläder 2 000 kr Försäljning kiosk 80 000 kr Försäljning Klubbrabatten 160 000 kr Bidrag 320 000 kr Sponsringsintäkter 50 000 kr Totalt 782 000 kr Kostnader Lagkostnader 160 000 kr Inköp material, utb. tränare 100 000 kr Inköp kiosk 40 000 kr Inköp Klubbrabatten 80 000 kr Driftkostnader 100 000 kr Reparationer, renoveringar 100 000 kr Föreningsadministration 30 000 kr Arvoden och ersättningar 70 000 kr Totalt680 000 kr

14

15 Årsmöte Funbo IF 2016 11. Val av ordförande Tidigare har varit Magnus Johansson. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter I tur att avgå är: Pernilla Johansson, Maria Forsberg och Raymond Wide. 13. Val av revisorer och suppleanter Nuvarande revisorer är Elin Nordmark och Johan Svens 14. Val av valberedningen och suppleanter Nuvarande valberedning: Lottie Freimann, Made Larsson och Henrik Lundin

16 Årsmöte Funbo IF 2016 15. Styrelsens förslag Ändring av medlemsavgift 2016. Förslag: Ändring av medlemsavgift 2016. Förslag: -Aktiva 250 kr -Ledare + styrelsemedlemmar 100 kr -Stödmedlemmar100 kr 16. Inkomna motioner. Inga inkomna motioner Inga inkomna motioner 17. Årsmötets avslutande


Ladda ner ppt "Årsmöte Funbo IF Vargspåret 20 mars 2016 VÄLKOMNA !"

Liknande presentationer


Google-annonser