Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§ 1Mötet öppnas. § 2Fastställande av röstlängd för mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§ 1Mötet öppnas. § 2Fastställande av röstlängd för mötet."— Presentationens avskrift:

1 § 1Mötet öppnas

2 § 2Fastställande av röstlängd för mötet

3 § 3Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4 På klubbens hemsida fr o m 9 maj 2010

5 § 4Fastställande av föredragningslista

6 § 5Val av ordförande och sekreterare för mötet

7 § 6 Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare för mötet

8 § 7a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2010-2011.

10 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Anders Bråmå Sekreterare: Magnus Bäck Kassör: Thomas Fehrm Vice Ordförande: Henrik Johnsson Ledamot: Håkan Jansson

11 Medlemsantalet säsongen 10/11 var (125) varav (17) är nya medlemmar. (27) har lämnat klubben. (Medlem som inte betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen). Styrelsen har haft 6 st. styrelsemöten, planeringsmöte samt årsmöte.

12 HERRKOMMITTÉN Klubben har haft ett A-lag i division 4, som fick dra sig ur pga spelarbrist. Tränare: Magnus bäck och Andreas Spång Kommittén har haft följande sammansättning: Magnus Bäck, Leif Johansson och Marcus Helmersson.

13 DAMKOMMITTÉN Kommittén har varit vilande under säsongen 09/10.

14 BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN Vi har haft ett div 3, ett div 5 och ett div 7-lag i seriespel. Kommittén har haft följande sammansättning: Henrik Johnsson, Jan Neby, Anders Eriksson och Håkan Jansson. Vi har medverkat i Lek- & Idrottsskolan under hösten 2010. Div 7 laget hade avslutning på Badhuset och div 5 på Mimes. Div 3 laget har inte haft avslutning ännu. Ledare: Div 3: Thomas Ferhm och Urban Lagerberg. Div 5: Henrik Johnsson och Jan Neby. Div 7: Daniel Olsson, Anders Eriksson och Jan Neby

15 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

16 § 8Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets, räkenskapsåret

17 § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

18 § 10Fastställande av medlemsavgifter

19 Styrelsens förslag till medlemsavgift säsongen 2010/2011 100 kr

20 § 11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets, räkenskapsåret

21 VERKSAMHETSPLAN FÖR MIBK SÄSONGEN 2010/2011.

22 STYRELSEN Delta i Dalarnas Innebandyförbunds möten. Förbättra och utveckla kommittéerna. Arbetsgruppen som arbetar fram en gemensam spelidé för föreningen fortsätter. Genomföra ledarträffar samt jobba aktivt med ledarvård. Anordna årsmöte med medlemsfest. Arrangera avslutningsmiddag med prisutdelning för damer, herrar, veteraner samt ledare. Levandehålla arbetet med visioner, mål och handlingsplaner.

23 DAMKOMMITTÉN Fortsatt vilande

24 HERRKOMMITTÉN Deltaga med ett A-lag i div 5. Fortsätta motionsinnebandyn.

25 BARN- & UNGDOMSKOMMITTÉN Deltaga med 3 lag; klass 2 (97), klass 4 (99) och klass 7 (02) i seriespel. Aktiv spelarrekrytering. Föräldramöten bör anordnas inför säsongens början. Prisutdelning med fika för klubbens ungdomslag kommer att hållas. Delta i Lek- & Idrottsskolan under fyra veckor i klass F och 1.

26 UTBILDNING- & UTVECKLINGSKOMMITTÉN Kommittén skall löpande hålla sig informerad kring vilka utbildningar som erbjuds. BUL 1 och BUL 2 samt Domarutbildning erbjuds de som är intresserade av det. Alla i styrelsen som inte har styrelsefunktionärsutbildning skall erbjudas att gå utbildningen. Ledare erbjuds att deltaga vid Viking Line´s Sport Kick-Off.

27 BUDGET FÖR MIBK SÄSONGEN 2010/2011.

28 ………………………… Anders Bråmå, ordförande ………………………… Henrik Johnsson, vice ordf ………………………… Thomas Ferhm, kassör ………………………… Magnus Bäck, sekreterare ………………………… Håkan Jansson, ledamot

29 § 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

30 § 13 Val

31 Valberedningen 2010/2011: Helena Eriksson Leif Isaksson, ordförande

32 a) Ordförande för en tid av 1 år

33 Valberedningen föreslår: Anders Bråmå

34 b) 2 st. ledamöter för en tid av 2 år. - Henrik Johnsson - Jan Neby

35 c) 2 st. revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år

36 Valberedningen föreslår: Bengt ErikssonRune Söderström

37 d) 3 st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande: Håkan Jansson (ordf), Urban Lagerberg och Anders Eriksson.

38 § 14Övriga frågor

39 § 15Mötet avslutas


Ladda ner ppt "§ 1Mötet öppnas. § 2Fastställande av röstlängd för mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser