Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till årsmötet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till årsmötet"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till årsmötet 2015-02-12
Årsmötesagendan!

2 Kvällens agenda kl.19.00:  Upplands Väsby kommun: gatuchef Jörgen Wihlner, och fastighetschef Britt Lexander, informerar om aktuell status i Odenslunda-området samt Åsen/Glädjens arbetsområde och Baldersgården. ca kl.19.30: Årsmötet inleds med dagordning enligt kallelsen. ca kl.21.00: Årsmötet avslutas.

3 Kvällens agenda kl.19.00:  Upplands Väsby kommun: gatuchef Jörgen Wihlner, och fastighetschef Britt Lexander, informerar om aktuell status i Odenslunda-området samt Åsen/Glädjens arbetsområde och Baldersgården. ca kl.19.30: Årsmötet inleds med dagordning enligt kallelsen. ca kl.21.00: Årsmötet avslutas.

4 Årsmötesagendan

5 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

6 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

7 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

8 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2014
Styrelse: Styrelsen har haft följande ledamöter: Ordförande: Christer Sjörin Kassör: Jonas Lögdberg Ledamöter: Mie Göransson Hervor Jämterud Jenny Gröhn Birgit Tollkühn Revisorer: Bertil Lundström, ordinarie Hans Bredberg, ordinarie Jeanette Wiksten, suppleant Frank Engqvist, suppleant Valberedning: Bengt Lundberg Planering: Styrelsens arbete har baserat sig på årsmötets direktiv och i enlighet med budgeten samt för övrigt enligt medlemmarnas intressen. Medlemsinformation: Informationsutbyte mellan föreningens styrelse och medlemmar har skett på årsmötet, genom extra medlemsmöten när så erfordras, genom hemsidan, personliga kontakter och via e-post för de som registrerat e-postadress till föreningen. Årsmöte: Årsmöte hölls den 19 februari 2014 kl i Odenslunda skola och inleddes av föreningens ordförande med att hälsa alla välkomna. Därefter informerade Stadsbyggnadskontoret; Agnes Hustad, Britt Alexandersson och Carl Bachman om aktuell status i Åsen/Glädjens arbetsområde samt Baldersgården. Årsmötet besöktes av ca 40 fastighetsägare/medlemmar. Därefter bjöds det på smörgåstårta och dryck i vanlig ordning. Under mötet bestämdes att föreningen håller sig på dagens verksamhetsnivå och fokuserar när så behövs på byggprojekt i Upplands Väsby. Extra föreningsmöte: under verksamhetsåret hölls inget extra föreningsmöte. Vad har hänt under 2014: I dagsläget har styrelsen engagerat sig i de pågående planerna inom Odenslunda. Styrelsen har fokuserat upp följande aktiviteter: Baldersgården/planen: Styrelsen har tagit del av kommunens plan gällande och har haft synpunkter på byggnadshöjden i kommunens förslag. Arbetet med byggnationen har på börjats och är under slutförande. Odenslunda skola: Styrelsen har framför synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för området. Vid ett möte före semestern med boende i närheten av Odenslunda skola så framkom att antalet våningar på hyreslägenhetshusen skulle minskas samt att längorna med radhus vid fotbollsplanen skulle tas bort för att öka skolbarnens yta för utebruk. Det framtogs 3 förslag fram till alternativa lösningar av gator samt framfördes synpunkterna på bygghöjd och förtätning. Man tänker sig att ersätta de gamla tillfälliga barackerna med en ny skolbyggnad. Åsen/Glädjens arbetsområde: På kommunens hemsida finns nu ett förslag att bebygga den tomt där den stora branden ägde rum för flera år sedan. I detaljplanen är bygghöjden 7,6 m vilket är avsevärt lägre än det förslag som nu presenteras – 96 m. Samrådstiden är mellan den 15 december 2014 och den 16 februari Alla synpunkter ska lämnas skriftligt till Byggnads-nämnden, Upplands Väsby kommun, Upplands Väsby, eller med e-post till senast den 16 februari 2015. Hastighetsdämpande åtgärder: Vi har framfört förslag till hastighetsdämpande åtgärder på Sandavägen, Tolanvägen, Torsvägen, Eddavägen, Frejavägen och Vatthagsvägen till kommunens gatuavdelning men har ännu inte fått svar. Hastighetskontroll på Sandavägen: Trafikpolisen har tillskrivits med förslag till ökade insatser på Sandavägen, särskilt vid övergångsstället vid Lindas Pizzeria. Detta har framförts till trafikplaneringsgruppen som hanterar planering av resurser för hastighetskontroller. Tung trafik på Sandavägen: Kommunen och polisens trafikavdelning har tillskrivits om den tunga trafiken på Sandavägen. En styrelsemedlem har noterat hur många och vilka företag som under en vecka använder Sandavägen för genomfart. Styrelsen har i skrivande stund ej erhållit några reaktioner på skrivelsen. Fibernätet inom Odenslunda Villaområde tillkom under 2012 vilket innebär att det under 2015 är dags att förnya avtalet för internetanslutningen. Styrelsen förordar att en gemensam förhandling förs för samtliga medlemmar i föreningen precis som vid förhandlingen med Svensk Infrastruktur 2011/12. Verksamhet: Styrelsen har under verksamhetsåret 2014: Haft 7 protokollförda styrelse/arbetsmöten och skickat ca 100 e-postbrev i ett 10-tal olika ärenden. Medlemmar: Föreningen hade per , 279 st betalande medlemmar. Motioner: Inga motioner har under året inkommit från medlemmarna. Ekonomi: Framgår av bokslutsredovisningen samt revisionsberättelsen. Se  Vi vill som vanligt uppmana samtliga boende i Odenslunda villaområde att föregå med gott exempel och hålla max 30km/h. Det gäller såväl Sandavägen som Eddavägen, Valhallavägen, Odenvägen, Tolanvägen, Heimdalsvägen, Lokevägen, Vatthagsvägen etc. Detta får till följd att övrig trafik kommer att tvingas och lära sig att hålla hastighetsbegränsningen. Hemsidan Villaföreningen uppdaterat hemsidan kontinuerligt med information och nyheter till boende inom Odenslunda villaområde inklusive kallelser, protokoll och annan information. UPPLANDS VÄSBY För styrelsen för Odenslunda Villaägareförening Christer Sjörin Jonas Lögdberg Ordförande Kassör

9 Medlemsantal de senaste åren

10 Resultat- och Balansräkning per 2014-12-31

11 Revisionsberättelse 2014 Skall uppdateras

12 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

13 Styrelsens förslag till Budget för 2015
Beräknat på 300 medlemmar 2015 Budgeten kalkylerad utifrån: Att medlemsavgiften är oförändrad, 70 kr, för 2015. Att styrelsearvoden är oförändrade för 2015. Att verksamhetsplanen är oförändrad för 2015.

14 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet. Styrelsen föreslår: Att budget för 2015 fastställs som presenterats tidigare Att medlemsavgiften är oförändrad, 70 kr Att styrelsearvoden är oförändrade för 2015

15 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet. Från årsmötet 2014 valdes På 1 år: Ordförande Christer Sjörin På 2 år: Ledamot Hervor Jämterud Ledamot Jenny Gröhn Valdes på årsmötet 2013 på 2 år: Ledamot Birgit Tollkühn Ledamot Mie Göransson Valberedningen har mottagit namnförslag på följande poster: På 2 år: Ordförande Jonas Lögdberg På 1 år: Kassör Birgit Tollkühn Ledamot Christer Sjörin Ledamot Vakant

16 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet. Valberedningen/styrelsen föreslår: Revisorer, för en tid av 1 år: Hans Bredberg och Bengt Lundberg, Revisorsuppleanter för en tid av 1 år: Frank Engqvist Vakant.

17 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet. Förslag: Årsmötet utser ny valberedning med en utsedd sammankallande

18 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

19 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

20 Verksamhetsplan 2015 Planering: Styrelsens arbete baseras sig på årsmötets direktiv och i enlighet med budgeten samt för övrigt enligt medlemmarnas intressen. Medlemsinformation: Informationsutbyte mellan föreningens styrelse och medlemmar kommer i huvudsak att ske genom föreningens hemsida, personliga kontakter och via e-post för de som registrerat e-post adress till föreningen. Årsmöte Årsmöte planeras den onsdagen 17 februari 2016 kl i Odenslunda skolas matsal. Aktuella talare enligt medlemmarnas önskemål Verksamhet Styrelsen planerar under verksamhetsåret 2015: Bevaka plan/byggprocessen för: Odenslunda skola Åsen/Glädjens arbetsområde Baldersgården/planen Ny sträckning av Vallentunavägen/Almungevägen Vara remissinstans för kommunens planprogram och informerat medlemmar angående detta via e-post och hemsida. Bevaka medlemmarnas intresse i trafik- och vägfrågor som i framtiden kommer att påverka trafiken inom Odenslunda villaområde såsom att bevaka och ev föreslå åtgärder för att trafikanter skall hålla max 30km/h specifikt Eddavägen, Valhallavägen, Odenvägen, Tolanvägen, Heimdalsvägen, Lokevägen, Frejavägen och Vatthagsvägen. Driva förslag som förbättrar säkerheten på våra vägar i vårt lokala villaområde gentemot ansvariga inom kommunen. Bevaka förändringar i SLs busstrafik och turlistor. Bevaka utvecklingen av Odenslunda park- och lekplatser. Öka andelen registrerade e-postdresser. Anordna extra medlemsmöten när så erfordras och på begäran av medlemmar. Genomföra 5 protokollförda styrelse/arbetsmöten. Ekonomi Styrelsen planerar under verksamhetsåret 2015 att hålla föreningens ekonomi i balans i syfte att ha en stabil grund inför framtida remisser i planprocessen. Styrelsen för Odenslunda Villaägareförening

21 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

22 Årsmötesagenda Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. Val av ordförande, kassör och 2 styrelseledamöter . Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. Val av valberedning. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och eventuellt vilande ärenden. Styrelsens information till medlemmarna. Behandling/diskussion av övriga frågor väckta under årsmötet. Avslutning av årsmötet.

23 Avslutning av årsmötet
Tack för ett givande årsmöte!

24 Kvällens agenda kl.19.00:  Upplands Väsby kommun: Planarkitekt Agnes Hustad, teknisk chef Carl Bachman, och fastighetschef Britt Lexander, informerar om aktuell status i Odenslunda-området samt Åsen/Glädjens arbetsområde och Baldersgården. ca kl.19.30: Årsmötet inleds med dagordning enligt kallelsen. ca kl.21.00: Årsmötet avslutas.

25 Tack för ett trevligt möte!
Avslutning av mötet Tack för ett trevligt möte!


Ladda ner ppt "Välkomna till årsmötet"

Liknande presentationer


Google-annonser