Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medfinansierings påverkan på planeringssystemet Mattias Lundberg, Roger Pyddoke, Anders Wärmark CTS 28 mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medfinansierings påverkan på planeringssystemet Mattias Lundberg, Roger Pyddoke, Anders Wärmark CTS 28 mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Medfinansierings påverkan på planeringssystemet Mattias Lundberg, Roger Pyddoke, Anders Wärmark CTS 28 mars 2011

2 Uppdrag och utgångspunkter Uppdrag: Hur påverkas nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen av olika former av medfinansiering? Våra utgångspunkter: Precisering av planeringssystemet och medfinansiering Planeringssystemet påverkar aktörernas roller och drivkrafter Syfte med medfinansiering påverkar hur systemet bör utformas Avgränsning: Förslaget är skissartat – vi har försökt tolka Vårt fokus på risker

3 Skillnader mellan förslagen Trafikverksutredningens förslag har transportpolitiska målen och principerna som utgångspunkt och fokus på ekonomisk planering Trafikverkens förslag har rumslig och planhushållningsorienterad utgångspunkt med mer fokus på fysiska planeringens resultat En konsekvens att trafikverkens förslag involverar fler aktörer i planeringen Trafikverkens förslag uttalat mål att underlätta medfinansiering

4 Några konsekvenser (1) Policybeslut : Utmaning ge tydliga riktlinjer om medfinansiering Svårt för Trafikverket att förena sina roller Åtgärdsval: Fyrstegsprincipen blir mer formaliserad Svårt välja förutsättningslöst vid medfinansiering Medfinansiering kan öka fokus på utbyggnadsåtgärder Att ta fram underlag kan också vara medfinansiering Åtgärdsplan: Svårt skapa balans mellan allmän- och särintressen Regionala paketlösningar är sannolika Löften om medfinansiering kan ge bindningar 1. Policybeslut 2. Åtgärdsval 3. Åtgärdsplan för region 4. Planeringsprogram 5. Genomförandeprogram 6. Ekonomiskt plan.utrymme 7. Uppföljning/Utvärdering

5 Några konsekvenser (2) Planerings- och genomförandeprogram : Oklart hur det reella inflytandet fördelas Svårt balansera politiska krav mot krav på kvalitet i beslutsunderlagen Det tar tid att skriva avtal Planeringsutrymme: Oklart vad regeringens beslut ska innehålla Medfinansiering kan ev fylla ut diskrepanser mellan regeringens och regionernas beslut Uppföljning och utvärdering: Viktigt ha kontroll över intecknat anslagsutrymme Viktigt med oberoende 1. Policybeslut 2. Åtgärdsval 3. Åtgärdsplan för region 4. Planeringsprogram 5. Genomförandeprogram 6. Ekonomiskt plan.utrymme 7. Uppföljning/Utvärdering

6 Rekommendationer roller Undvik minskat inflytande för regering och riksdag Viktigt analysera styrmedel i policybeslutet Ökade krav på uppföljning och utvärdering Tydliggör (och begränsa ev) Trafikverkets mandat Underlaget till regeringens policybeslut. Besluta om åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen och bereda dessa beslut. Föreslå åtgärder till regionerna, kvalitetssäkra underlaget, komplettera åtgärdsplanerna nationellt. Föreslå innehåll i planeringsprogrammet. Bereda regeringens beslut om planeringsprogram och genomförandeprogrammet. Med regeringen föreslå ekonomiskt planeringsutrymme. Underlag för uppföljning och utvärdering. Med Trafikanalys dra slutsatser av uppföljningen och utvärderingen. M.m. Organisera Trafikverket så att rollkonflikter kan hanteras

7 Rekommendationer planeringsprocessen Håll isär fysisk och ekonomisk planering Ej medfinansieringsdiskussion redan i fyrstegsanalysen? Krav på gemensamma planeringsförutsättningar? Stärk kalkylens roll – låt särintressen granska? Undvik mer resurskrävande planering och ökade transaktionskostnader Hur? Möjliggör omprövning av projekt Vid revidering mellan åtgärdsplan och planeringsprogram Om kostnader ökar eller nytta minskar Ge regeringen möjlighet göra egna bedömningar Inse att överenskommelser om paket binder upp statsmakterna

8 Rekommendationer spelregler Lägg fast tydliga kriterier för medfinansiering Förtydliga de olika avtalens status Tydliggör vilket mandat Trafikverkets tjänstemän har Skapa arbetsformer som underlättar för Trafikverket att skilja på sina roller Ta fram tydlig tidsplan för tecknandet av skarpa avtal

9 Rekommendationer medfinansiering Kriterier behövs, men först måste syftet klargöras: Öka volymen investeringar? Öka nyttan av statens medel? Utväxling av statens insats Samhällsekonomisk effektivitet (dämpa anspråk) Öka standard i projektutformning? Oavsett syfte: Strikta kriterier ett sätt att värna allmänintresset i mer förhandlingsbaserad planering

10 Tänkbara kriterier

11 Slutsats om påverkan på planeringssystemet Olika syften med medfinansiering kan uppnås Svåröverblickbar påverkan Kombination av medfinansiering med oklart syfte och opreciserat planeringssystem Processen: Oklart vems inflytande som (man vill) ska öka Förslaget ett trendbrott - från rationalistisk till kommunikativ och mer av fysisk planering i den ekonomiska planeringen Mer resurskrävande planering Utfallet: Planeringsramen byter funktion Nog ökat fokus på investeringar

12 Reservbilder

13 Trafikverkens förslag


Ladda ner ppt "Medfinansierings påverkan på planeringssystemet Mattias Lundberg, Roger Pyddoke, Anders Wärmark CTS 28 mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser