Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka."— Presentationens avskrift:

1 Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här” Social- och omsorgs- nämndens styrkort 2006 Medarbetare/ ledare Mål: ”Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare Ekonomi Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generations- perspektiv” Brukare/ kunder Mål: ”Brukarna/ kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta” Processer Mål: ”Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättrings-arbete” Vision: ”Gotland är en attraktiv plats med hög livskvalitet” Det gotländska samhället präglas av trygghet, god hälsa och livsmiljö Gotland har ett omvittnat gott utvecklings- klimat där hela ön bidrar till det uthålliga samhället Barns och ungdomars bästa genomsyrar alla kommunala förvaltningars arbete Smidiga Gotland är verklighet – till glädje & nytta för medborgarna och näringslivet Verksamhetsidé: Nämnden har kommunfullmäktiges Uppdrag att utifrån givna mål och Resurser ansvara för, leda och utveckla äldreomsorg, omsorg om Funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Svara för en myndighetsutövning Som skapar förtroende och Rättssäkerhet. Grundläggande värderingar: Delaktighet Förtroende Omtanke 2005-10-31 Övergripande strategier: Aktivt samverka med kommunala verksamheter, myndigheter och frivilligorganisationer. Noggrant följa barns och ungdomars livssituation för att kunna arbeta preventivt. Förbättra dialogen med kommuninnevånarna för ökad kunskap och inflytande. Kontinuerligt förbättra och anpassa organisationen och arbetsmiljö.

2 Samhälle (Framgångsfaktorer:) Medborgarna har förståelse och kunskap om socialfrågor. Mångfald och integration. Bostadsförsörjning och planering utifrån olika gruppers behov. Förebyggande och tidiga insatser i samverkan med andra verksamheter. Adekvat och menings- full sysselsättning för våra brukare. Gott samarbetsklimat med ideella organisationer. Tillg ä nglig och god serviceniv å ö ver hela Gotland. (Styrtal:) Medborgarenkät. Enkäter och undersökningar som mäter hur vi uppfyller våra framgångsfaktorer. Åtgärder 2006: Tillväxt och befolkningsökning: Folkhälsa Medarbetare/ledare Framgångsfaktorer: Förbättra delaktighet och påverkan. Aktivt utveckla roller och arbetsmiljö. Ökad mångfald och jämställdhet. Långsiktig personal- och kompetens- försörjning. Styrtal: Löne- och med- arbetarsamtal årligen. Uppföljning av systematisk arbets- miljöarbete kvartalsvis. Minskat sjuktal. Utvärdering av verksamhetschefer 1/g per år i relation till mål och roll. Kompetensplaner skall finnas för varje anställd. Kompetens- försörjningsplaner skall finnas inom bristområden. Åtgärder 2006: Ekonomi Framgångsfaktorer: Positivt driftsresultat. Behovsanpassad ersättningsmodell. Väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Styrtal: Ett nollresultat 2006. Månadsvis mätning av samtliga verksamheter. Positiv utvärdering i jämförelse med andra jämförbara kommuner utifrån nyckeltal. Åtgärder 2006: Ta fram användbara nyckeltal. Buffert på 1 % av nettobudgeten. Brukare/kunder Framgångsfaktorer: Biståndsbeslut och verkställighet präglas av professionalism och rättsäkerhet. Beviljade insatser ska tillgodoses. Brukarna/anhöriga har inflytande och känner trygghet. Styrtal: Brukare/anhörigas upplevelser mäts årligen. Minst 80 % skall vara nöjda. Årligen mäta om beviljade insatser utförts. Minst 90 % skall vara utfört. Åtgärder 2006: Ta fram ett system för brukarinflytande. Processer Framgångsfaktorer: Alla verksamheter skall identifiera sina processer, och vara påbörjade inom 6 månader efter utbildning. Alla gränsöver- skridande processer skall vara kartlagda. Alla interna processer kartlagda. Handlingsplan för undanröjande av hinder Styrtal: Etablera, utveckla och aktivt arbeta med processer. Tydliga gränssnitt i relation till våra samverkanspartner. Rättsäker myndighetsutövning (enhetliga tillvägagångsätt) Åtgärder 2006: Utbildning av chefer i processkartläggning.


Ladda ner ppt "Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka."

Liknande presentationer


Google-annonser