Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerås stads revisorer Information vid Kommunala Pensionärsrådet 1 oktober 2015 Annette Björnson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerås stads revisorer Information vid Kommunala Pensionärsrådet 1 oktober 2015 Annette Björnson."— Presentationens avskrift:

1 Västerås stads revisorer Information vid Kommunala Pensionärsrådet 1 oktober 2015 Annette Björnson

2 Revisionens uppdrag Är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten. Syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Uppdraget regleras i kommunallagen (9 kap 9§) och god revisionssed (SKL). Utövar inte partipolitik i sin granskande roll. Om revisionen tar del av sekretessbelagt material överförs sekretessen på revisorerna.

3 Västerås stads revisorer 11 förtroendevalda revisorer Ulf Höglund, m, ordförande Elisabeth Löf, s, 1:a vice ordf Åke Johansson, c, 2:e vice ordf Peter Westersund, s Jörgen Eklund, s Barbara Conte, mp Börje Hultin, kd Ulf Nygren, m Joa Silver, fp Daniel Forslund, sd Tanja Linderborg, v Till sin hjälp 50 % revisonssekreterare anställd, Annette Björnson Biträds av Sakkunnigbiträde från EY Lena Joelsson, Mikael Sjölander och Gunnar Uhlin

4 Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande. Om den interna kontrollen som görs inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Granskar ALL verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Granska på samma sätt verksamheten i stadens aktiebolag genom lekmannarevisorer samt i kommunalförbund och stiftelser. Sammanträder tredje tisdagen i månaden. Revisorerna ska granska

5 Grundläggande granskning – Förvaltningsrevision Revisionen följer löpande nämndernas/styrelserna arbete genom: Protokoll och årsberättelser Årligt nämndbesök med presidium och förvaltningsledning.

6 Fördjupade granskningar Cirka 12 fördjupade granskningar genomförs årligen. EY utför uppdraget. 1.Projektplan tas fram med revisionsfrågor, metod, berörda nämnder 2.Kontaktrevisor utses till varje granskning 3.EY genomför granskningen 4.Kvalitetskontroll genom faktakontroll av involverade 5.Revisionen behandlar och godkänner rapporten 6.Rapporten skickas till berörda nämnder/styrelse för yttrande 7.Ett Senaste Nytt tas fram 8.Rapporten publiceras på hemsidan 9.Information delges kommunfullmäktige och massmedia 10.Revisionen tar del av inkomna svar 11.Rapporten behandlas på Kommunfullmäktige 12.Uppföljningsgranskning sker av ett urval rapporter efter två år

7 Granskningar genomförda år 2015 Granskning av Underhåll vid stadens gatuenhet Stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Intern kontroll - Ersättning för personlig assistans Socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning Pågående just granskningar av Finanshantering Upphandling Arbete för likabehandling i skolan Intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänst Förstudie Björnön

8 Uppföljning av tidigare granskningar En väsentlig del i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka resultat granskningarna givit. Syftet är att granska de åtgärder som vidtagits inom identifierade förbättringsområden samt vilka resultat som uppnåtts. Granskningar från 2013 som har följts upp 2015. 1.Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet 2.Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter 3.Gransking av kvalitetskrav och ersättningsmodell inom förskolan 4.Granskning av hyresersättning av stadens ägda fastigheter 5.Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv

9 Granskning av det ekonomiska Intern styrning och kontroll Syftar till att kontrollera om rutiner och kontroller finns som säkerställer att den löpande redovisningen och årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Delårsbokslut 30 augusti Årsbokslut och koncernredovisning Syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenliga med kommunfullmäktiges beslutade mål med avseende på god ekonomisk hushållning. Granskning av att räkenskapsmaterialet uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Sammanfattas i skriftlig rapport och i det slutliga uttalandet i den årliga revisionsberättelsen.

10 Revisionens informationskanaler Följer nämnder och styrelser Årliga nämndbesök med frågeställningar Tjänstemän bjuds in för att informerar om aktuella frågor Besök i verksamheterna - studiebesök Hearing och seminarium Tar del av massmedia Allmänheten hör av sig med frågor Deltar nätverk för erfarenhetsutbyten bl.a. länsnätverk. Deltar i kursen och konferenser Stående punkt på kommunfullmäktige - revisionen informerar

11 Lekmannarevisorer i bolagen Revisorer för kommunalförbund och stiftelser

12 Frågor – funderingar


Ladda ner ppt "Västerås stads revisorer Information vid Kommunala Pensionärsrådet 1 oktober 2015 Annette Björnson."

Liknande presentationer


Google-annonser