Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö1 Finlands GIS-strategi Patine INSPIRE i Finland Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) GIS-fönstret (Paikkatietoikkuna)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö1 Finlands GIS-strategi Patine INSPIRE i Finland Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) GIS-fönstret (Paikkatietoikkuna)"— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö1 Finlands GIS-strategi Patine INSPIRE i Finland Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) GIS-fönstret (Paikkatietoikkuna) Rekommendationen JHS158 KommunGML Väg- och trafikdata i de aktuella projekten

2 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö2 Patine (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) INSPIRE fick i Finland sin början genom organet Patine, som var underställt Jord- och skogsbruksministeriet Patines första arbetsgrupp verkade från år 2001 fram till år 2007. Gruppen innehöll medlemmar från flera olika organisationer och arbetade fram en finländsk heltäckande GIS-strategi för åren 2005-2010. En ny arbetsgrupp kommer möjligen att tillsättas under hösten 2009 Förutom GIS-strategin utmynnade den första arbetsgruppen också i fyra utskott för framtida arbete: utskott för metadata, harmonisering, datatjänster och gemen- sam användning samt forskning och utbildning Även om Patine har jobbat för Finlands interna GIS-strategi, har också internationella behov och utveckling beaktats Patine klassificerar data som allmänt och omfattande används i sammanhang som berör välfärd, säkerhet och administration som centrala GIS-data

3 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö3 Finlands GIS-strategi 2005-2010 I Patines visioner sägs det att såväl privatpersoner, företag, myndigheter, forskare som t.ex. EU:s olika organ bör ha tillgång till GIS-data Finlands GIS-databaser bör upprätthållas inom följande områden: 1.Kontinuitet och kvalitet 2.Samarbete och ansvar 3.Användare och serviceutbud De strategiska utvecklingsbehoven för Finlands GIS-data kan klassificeras som metodiskt samarbete, planering och ibruktagning av gemensamma rekommen- dationer, harmonisering av centrala GIS-data samt utveckling av upprätthåll- ningsrutiner, upprätthållning av metadata och metadatatjänster, GIS-tjänster, användnings- och distributionsprinciper, användningsapplikationer, forskning och utbildning samt informering om GIS

4 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö4 Bägarmodellen i Finlands infrastruktur för GIS Förvaltning, användare, producenter, företag och övriga intressenter Permanent samarbetsorgan Rekommendationer och standarder Förvaltnings- organisationer, förenande processer GIS-data för allmänt bruk, metadata och gränssnitt Gemensam metadata-service Utlåning och testomgivning Gemensam applikation för läsning Teknologi- program Portal Tjänster och applikationer som använder GIS-data Användare

5 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö5 Väg- och trafiknätverksrelaterade centrala GIS-data i Finlands GIS-strategi I Finlands GIS-strategi nämns följande data med anknytning till vägar, trafikleder och övrig infrastruktur, som delar av Finlands centrala GIS-data: –trafiknätverk –data om säkerhetsanordningar till sjöss –flyghinder –el- och andra ledingsdata Dessa uppgifter bör vara väl ordnade, offentligt tillgängliga, samt utforma en heltäckande och omfattande helhet för gemensamt bruk Centrala GIS-data kan indelas i grundläggande GIS-data och branschspecifika data, och kommer att användas såväl lokalt, nationellt som internationellt Positionsbestämning kommer i första hand att börja bygga på centrala GIS-data

6 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö6 INSPIRE i Finland Förutom Patine har det i Finlands också av Jord- och skogsbruksministeriet tillsatts en särskild INSPIRE-arbetsgrupp, som jobbade under år 2007 Arbetsgruppens uppgifter var att: –specificera vilka juridiska följder INSPIRE-direktivet har, och att föreslå nödvändiga ändringar i lagstiftningen under åren 2008 och 2009 (i juni 2009 trädde en ny lag om GIS-infrastruktur i kraft) –specificera de nationella operativa och ekonomiska följderna av INSPIRE –föreslå hur nationella datatjänster och en nationell GIS-portal ska implementeras, finansieras och upprätthållas –föreslå nationella åtgärder för att förbättra tillgängligheten till GIS-data och för att trygga leverans av data av hög kvalitet –föreslå nationella samarbets- och koordineringsrutiner

7 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö7 INSPIRE i Finland Arbetsgruppen föreslår bl.a. att de myndigheter som förvaltar geografiska data- mängder ska åläggas en skyldighet att skapa metadata och se till att datamäng- derna läggs in i nättjänster i kompatibel form Metadata kan indelas i beskrivande metadata och data som används för värdering Diagam över de skyldigheter som INSPIRE-direktivet medför och över delområdena i genomförandet.

8 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö8 Delområden i genomförandet av INSPIRE i Finland

9 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö9 Väg- och trafiknätverksrelaterade GIS-data i INSIPIRE i Finland INSPIRE-arbetsgruppen har listat följande väg- och trafiknätverksrelaterade GIS-data i Finland: –Adressdata Byggnads- och lägenhetsregistret Terrängdatabasen (innehållande vägnät, vägnamn och adressnummer) –Transportnät DIGIROAD (Finlands nationella vägdatabas) Finlands vägdatabank Data om järnvägsspår Terrängdatabasen (innehållande vägnät) Vattenfarleder (farleder och säkerhetsanordningar) Flygtrafik Friluftsleder och snöskoterleder I uppgifter som berör markanvändning nämns allmänt inom INSPIRE dessutom områden där sjötrafiken begränsas och områden där marktrafiken begränsas

10 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö10 Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) I Finland har det redan länge funnits en slags infrastruktur för geografisk information (Paikkatietohakemisto) Tjänsten är på Lantmäteriverkets ansvar och är gratis att använda Paikkatietohakemisto är en nationell metadatatjänst. Målsättningen har varit att tjänsten ska innehålla metadata om alla inhemska GIS-data, som används av andra än producenten. Metadata produceras av varje GIS-dataleverantör, som i sin tur levererar uppgifterna till Lantmäteriverket Tjänsten finns på www.paikkatietohakemisto.fiwww.paikkatietohakemisto.fi Söktjänsten finns på http://gbs01.geotaskserver.com/mdm/jsp/cigal.jsphttp://gbs01.geotaskserver.com/mdm/jsp/cigal.jsp Paikkatietohakemisto är en del av INSPIRE i Finland, och kommer att utgöra en del av Finlands kommande nationella GIS-portal

11 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö11 Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) Tjänsten förnyades år 2006. Beskrivningarna av GIS-data följer numera den inhemska rekommendationen JHS158 om metadata för GIS-data. Rekommen- dationen i sin tur bygger på den internationella standarden ISO19115 Metadatatjänsten i Paikkatietohakemisto liknar sedan 2006 den internationella metadatatjänsten EuroMapFinder, som i sin tur lyder under organisationen EuroGeographics Grundläggande metadata innehåller i allmänhet uppgifter om tema, nyckelord, sammanfattning, geografisk omfattning, exempelbild, datum för publicering, användningsändamål, läge (dvs. var uppgifterna är lagrade) och kontakt- uppgifter. Tjänsten innehåller dock också mer detaljerade metadata Metadata kan fås som en XML-fil

12 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö12

13 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö13 JHS158 JHS158 är Finlands rekommendation för metadata för GIS-data i såväl vektor- som rasterformat. Standarden publicerades senast år 2005, i anknytning till Finlands nationella GIS-strategi, och bygger på den mer allmänna standarden ISO19115 JHS158 bör användas när GIS-data beskrivs i offentliga metadata- och indextjänster Rekommendationen omfattar metadataidentifikation, resursidentifikation, datainnehåll, applikationsschema, uppgifter om presentation av läge, referenssystemdata, kvalitetsdata, uppgifter om visualiseringskatalog, begränsningsuppgifter, distributionsuppgifter, upprätthållningsuppgifter, omfattning, samt referenser och ansvarig organisaton

14 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö14 JHS158 I JHS158 talas det om kärnelement för metadata. Enligt rekommendationen är de obligatoriska kärnelementen för metadata tidsstämpel, ansvarsorganisation för metadata, namn, datum för GIS-data, sammanfattning av innehåll, språk och tema Enligt JHS158 är de frivilliga kärnelementen filidentifikation för metadata- dokument, namn och version av metadatastandard, presentationssätt för lägesdata, resolution för lägesdata, ansvarsorganisation för GIS-data, övrig omfattning, referenssystemdata, historiedata, distributionsformat samt on-line- källa Under vissa villkor bör ytterligare följande kärnelement finnas med i metadata: dokumentationsspråk, teckenuppsättning för dokumentationsspråket i metadata, geografisk utbredning för GIS-data, teckenuppsättning för dokumentations- språket i GIS-data

15 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö15 GIS-fönstret (Paikkatietoikkuna) GIS-fönstret är en pilot- och testversion av Finlands kommande nationella GIS- portal. Det är därmed en del av genomförandet av INSPIRE i Finland Tjänsten presenterar olika GIS-data med ord och bilder. Man kan dessutom bläddra i data Tjänsten finns på www.paikkatietoikkuna.fiwww.paikkatietoikkuna.fi För att komma åt GIS-data krävs registrering. I tjänsten kan man se data från flera olika leverantörer ovanpå varandra. En användare kan dessutom spara egna favoritplatser, rutter och layouter Avsikten med GIS-fönstret är också att öppet kunna diskutera och kommentera datainnehållet Under hösten 2009 kommer svenska och engelska versioner att öppnas

16 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö16 KommunGML Avsikten med projektet kommunGML har varit att skapa ett standardiserat gräns- snitt för utbyte av GIS-data, som produceras av en kommun. När en kommun använder ett kommunGML-schema för sina data, är det enkelt för både myndig- heter och kommersiella aktörer att använda uppgifterna till olika datatjänster Avsikten har också varit att effektivera kommunernas verksamhet, att minska kostnaderna för distribution av GIS-data, samt att effektivare kunna utnyttja de GIS-data som en kommun tillhandahåller KommunGML finns omnämnt i den slutrapport som Finlands INSPIRE- arbetsgrupp ha gjort Projektet bygger på de internationella standerderna ISO19136, ISO19109, ISO19142, ISO19143 och ISO19128, varav ISO19136 berör GML (Geography Markup Language) Projektet avslutades i maj 2009, och har resulterat i en ny JHS-rekommendation I de kommuner som härefter deltar bor totalt över 80 % av Finlands befolkning

17 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö17 KommunGML och trafiknätverksdata Under projektet har det skapats XML-scheman för bl.a. baskartor, nätverk (gas, vatten, avlopp, telekommunikation), fastighetsdata, vegetation, jordytans former mm. För stadsplaner och baskartor har det dessutom fastslagits t.ex. vilka enheter, objekttyper och övriga konventioner som ska användas Redan nu finns det kommunGML-data att tillgå med MapStream-teknik XML-schemat för landbaserade trafiknätverk innehåller objekttyperna trafikleder, lätta trafikleder, portaler (trafikmärken o.dyl.), hållplatser, vägtrummor, broar, brokonstruktioner, grönområden (trafiköar) och specialkonstruktioner Trafiknätverk för järnvägar, sjöfart och luftfart utgör egna scheman Våren 2009 inleddes projektet KRYSP, som är en uppföljare till kommunGML. KRYSP strävar till att skapa en helhet av elektroniska datatjänster. KRYSP omfattar information och tjänster inom boende, byggande och flyttning, och riktar sig till såväl kommuninvånare som företag och myndigheter

18 Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö18 TACK! Magnus Storsjö Destia Ab, Solutions Korsholmsesplanaden 40 PB 101 FIN-65101 VASA FINLAND Tel. +358-40-8205252


Ladda ner ppt "Stockholm 20.10.2009Magnus Storsjö1 Finlands GIS-strategi Patine INSPIRE i Finland Finlands infrastruktur för GIS (Paikkatietohakemisto) GIS-fönstret (Paikkatietoikkuna)"

Liknande presentationer


Google-annonser