Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte i det regionala kollektivtrafikrådet 2012-08-30 Dagordning: Föregående mötesanteckningar Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan Aktuellt från Västtrafik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte i det regionala kollektivtrafikrådet 2012-08-30 Dagordning: Föregående mötesanteckningar Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan Aktuellt från Västtrafik,"— Presentationens avskrift:

1 Möte i det regionala kollektivtrafikrådet 2012-08-30 Dagordning: Föregående mötesanteckningar Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan Aktuellt från Västtrafik, Västtrafik informerar Förberedelser inför upphandling av Västtågen (trafikpliktsbeslut) Lägesrapportering av Tågstrategin Uppdatering av Miljö- och klimatstrategin Lägesrapportering av Pris och sortimentstrategin Samråd om strategi för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken Framtida hantering av kommunala översiktsplaner Förslag till kollektivtrafikrådens kalendarium för 2013 Kollektivtrafikrådens hemsida VGRs tillväxtprogram Övriga frågor

2 Rollerfördelning mellan VGR/VT i kommunsamverkan (punkt 2 på dagordningen)

3 Principiell skiss Tidshorisont detaljeringsgrad 10 år –5 – 10 år2 – 5 år3 mån – 1 år Hög verksamhets- frågor Medel Låg Ramar, mål strategierl. MYNDIGHETEN Västtrafik Myndigheten: Ramar, m ål, strategier, Västtrafik Verksamhetsfrågor: trafikförändringar depåer försäljningsställen upphandlingar, SIU, mm

4 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag

5 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag Kommunernas dialog med Västtrafik ang: årliga trafikförändringar, depåer marknadsföring, försäljningsställen upphandlingar, statistik, mm

6 Förbättra trafikens attraktivitet och öka fyllnadsgraden Omfördela och effektivisera Nödvändiga åtgärder proaktiva åtgärder ökad turtäthet proaktiva åtgärder ny trafik - flerstegsprincipen Strategisk inriktning

7 Kommunernas kontakt med Västtrafik (Västtrafik informerade) Föra en god övergripande dialog med kommunerna i syfte att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling i linje med målbilderna Säkerställa att kommunerna som samhällsbyggare främjar kollektivtrafiken Omhänderta viktiga frågor från kommunerna och kanalisera till rätt funktion/person inom VT Medverka i regionala forum Ansvara för tillköp och att dessa går i linje med de målbilder och strategier som finns framtagna 7

8 Aktuellt från Västtrafik (punkt 3 på dagordningen) Bilder finns på separat powerpointpresentation ”Västtrafik”

9 Förberedelser inför upphandling av Västtågen (punkt 4 på dagordningen)

10 11/4 2012 Förannonsering gjordes Vinter 2012/13 SIU Våren2013 Trafikpliktsbeslut Vår/sommar 2013 Framtagn.förfrågningsunderlag Oktober 2013 Publ. förfrågningsunderlag Våren 2014 Tilldelning 1 november 2015 Trafikstart Upphandling och trafikpliktsbeslut av Västtågen Samråd med RKTM i grannlänen 19/9

11 Tågstrategin (punkt 5 på dagordningen)

12 Röd cirkel dagens läge Blå cirkel framtida upplevt läge Region- förstoring

13 Vad vill vi uppnå? Lokala arbetsmarknadsregioner växer samman

14 Effektiv tågtrafik in mot de större städerna

15 Kollektivtrafikens marknadsandel skall öka

16 Nuvarande tågtrafik 2011 Antal dubbelturer/vardag MÅL: tredubbla tågresandet Kategorisering 15, 30, 60, 120 Knutpunkter

17 Tre nedslag per delregion Skaraborg Örebro/Karlstad Kinnekulletåget Skaraborg-Gbg Fyrbodal Norge/Karlstad Till/från Gbg Trestadspendel Sjuhärad Till/från Gbg Viskadalsbanan Götalandsbanan

18 Några geografiska nedslag Göteborgsområdet Pendeltågen De fem primärstråken kapacitetsförstärkningar Hur trafikera Västlänken och Gbg C?

19 Tidplan Hösten 2012 Trafikupplägg Produktionsberäkningar Fordonsdimensionering (storlek, antal) Ekonomiska kalkyler Dokumentation Förankring (politiskt, Västtrafik ledning, Trafikverket ledning) Våren 2013 Fortsatt politisk förankring - Kollektivtrafikråden DKR/RKR - Kollektivtrafiknämnd - RS/RF

20 Uppdatering av miljö- och klimatstrategin (punkt 6 på dagordningen)

21 Uppdatering av miljö- och klimatstrategi Varför göra en uppdatering? -KTN tar över ansvaret för strategier -Trafikförsörjningsprogrammet anger riktlinjer -Ny lag om krav på energieffektivitet -Nuvarande strategi är 4 år, nya fakta och förutsättn.

22 A. Transportsektorn miljöpåverkan Personresandet negativa miljöpåverkan ska minska. B. Kollektivtrafikens egen miljöpåverkan 1.Fossilfritt minst 95 % 2.Mindre energianvändning 3.Mindre utsläpp av kväveoxider och partiklar 4.Mindre buller 5.Ökad energieffektivitet i Västtrafiks fastigheter. Miljömål i trafikförsörjningsprogrammet Uppdatering av miljö- och klimatstrategi

23 Andel biodrivmedel i kollektivtrafik med buss och icke eldrivet tåg 23

24 Nuvarande strategi uppdateras - Kvantifiera målnivåer enligt Trafikförsörjningsprogrammet - Anpassa mål efter branschrekommendationer, även båtar, Kinnekulletåget och anropsstyrd trafik - Fastställa ungefärlig nivå för biogasanvändning hela regionen - Ange inriktning för elektrifiering av bussar Uppdatering av miljö- och klimatstrategi

25 Process och tidsplan 20/9 Första utkast framme för tjänstemannaberedningar Samråd i delregionala råd 23/11 Regionalt kollektivtrafikråd 13/12 KTN beslut Strategin tillämpas i Västtrafiks upphandling med trafikstart 2014 Uppdatering av miljö- och klimatstrategi

26 Lägesrapportering av pris- och sortimentstrategin (punkt 7 på dagordningen)

27 Lägesrapport Pris- och sortimentstrategi Resultatet från tillämpningen av bedömnings- modellen och i referensgrupperna var ganska jämnt. Bedömningskriterium enkelhet: Alt 1: Personliga zoner och alt 2: Fasta cirkelzoner fick bäst. Bedömningskriterium rättvisa: Alt 1: Personliga zoner låg bäst till. Övriga kriterier var mindre utslagsgivande. Arbetsgruppen har bett om en fördjupad analys av kriteriet Robusthet: förändring i teknik, förutsägbarhet för kunden, intäktspåverkan mm. De ville också ha översiktlig bedömning av kostnader och tidplan innan man går vidare. Alternativ 1. Personliga zoner 2. Fasta cirkelzoner 3. Kommun/område/Region 4. Nollalternativ: dagens modell med förenklingar Bedömningskriterier 1. Enkelhet 2. Rättvisa 3. Robusthet 4. Tillköp 5. Investeringsbehov

28 Lägesrapport Pris- och sortimentstrategi, forts En redovisning av arbetet hittills kommer att göras i varje partigrupp i regionfullmäktige den 17/9. Ambitionen är att arbetsgruppen i höst lägger förslag om vilken (eller vilka) modell(er) vi ska arbeta vidare med, för dialog i kollektivtrafikråden och sedan ett inriktningsbeslut i Kollektivtrafiknämnden i nov/dec. Därefter sker fördjupad utredning av gränssnitt människa-teknik, kundundersökningar, fokusgrupper, pilotprojekt, prissortiment etc. för att säkerställa bästa möjliga modell för genomförande. När hela arbetet är klart (hösten 2013?) blir det Regionfullmäktige som fattar beslut om genomförande.

29 Förslag till kollektivtrafikrådens kalendarium (punkt 10 på dagordningen)

30 2 v 2-3 v 2 v

31 Kollektivtrafikrådens hemsida (punkt 11 på dagordningen) http://www.vgregion.se/kollektivtrafikraden

32 VGRs tillväxtprogram (punkt 12 på dagordningen)

33

34 Strategins 4 delar och 10 prioriterade områden 1. En ledande kunskapsregion Högre utbildning och forskning för en attraktiv region Företag, akademi och samhälle i samverkan för en kunskapsdriven utveckling Företagsutveckling och entreprenörskap för dynamik och kreativitet 2. En region för alla Samverkan kring utbildning och arbetsliv för integration, attraktivitet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning, livskvalitet med låg miljöpåverkan Matchning av kompetens för en väl fungerande arbetsmarknad och för integration 3. En region som tar globalt ansvar Ett energisystem utan klimatpåverkan för ansvar, tillväxt och utveckling Inköp som drivkraft för hållbar utveckling, innovation och solidaritet 4. En region som syns och agerar Kultur och möten i en attraktiv, delaktig region där barn och ungdomar prioriteras Marknadsföring för attraktivitet och etablering

35 Tidsplan

36 Hemsida www.vgregion.se/strategi2020 Nyhetsbrev Diskussionsgrupp ”En gemensam strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020” på linkedin.com Kommunikation, dialog och förankring


Ladda ner ppt "Möte i det regionala kollektivtrafikrådet 2012-08-30 Dagordning: Föregående mötesanteckningar Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan Aktuellt från Västtrafik,"

Liknande presentationer


Google-annonser