Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya kunskaper om drivkrafter för lokal och regional tillväxt och hållbar utveckling, en accelererande samhällsomvandling, en ny verklighet, i en helt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya kunskaper om drivkrafter för lokal och regional tillväxt och hållbar utveckling, en accelererande samhällsomvandling, en ny verklighet, i en helt."— Presentationens avskrift:

1

2 Nya kunskaper om drivkrafter för lokal och regional tillväxt och hållbar utveckling, en accelererande samhällsomvandling, en ny verklighet, i en helt global värld Ett framgångsrikt förändringsarbete med stort engagemang men med svagt stöd av nuvarande program. ”Tillväxtprogrammet utgör ett otydligt ramverk. Ökad tydlighet, transparens och en klarare idé om vad som ska göras, behövs” (Kontigo 2012) Nya visioner och strategier i vår omvärld som är en del av och påverkar arbetet med tillväxt och utveckling i Västra Götaland. EU2020, Infrastrukturplaner, Innovation, Kultur etc. Vision Västra Götaland (2005) utgör en solid grund även år 2013. Förändrade ansvarsområden, utvecklade processer. Relativt snabb regionalisering av frågor inom t.ex. kultur, arbetsmarknad/kompetens, utbildning, innovation. Nya strategier och överenskommelser mellan olika aktörer i Västra Götaland som t.ex. Klimatstrategin/Smart Energi och Five Clusters. Fördjupad förståelse av Västsveriges utvecklingsförutsättningar baserad på ett omfattande utredningsarbete hos ett flertal aktörer. Samlad analys av utveckling, utvecklingsarbete och utmaningar i Västra Götaland i Regionrapport 2012. Västra Götaland 2020 – Varför en ny strategi?

3 Startskott. Seminarium i samverkan med näringsdepartementet (Stenungsund) kring Nationell innovationstrategi, kraven på en kunskapsregion m.m. +100 deltagare (sep 2011) Västra Götalands tillväxtprioriteringar tas av BHU och regionsstyrelse (dec 2011) Uppdrag från regionstyrelsen att ta fram tillväxtprogram 2014-2020 för Västra Götaland (mars 2012) Struktur och principer för Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 slås fast av BHU (maj 2012) - Invånarna i centrum, tydlig strategi, fyra teman och prioriterade områden Arbetsgrupper med kommunala/regionala tjänstemän + experter inom tio prioriterade områden. Fler än 100 deltagare totalt i arbetsgrupperna (maj 2012) Tvådagarsseminarium Nya Varvet som start på gruppernas arbete (aug 2012) Öppet seminarium kring strateg och de tio områdena in i Göteborg, +100 deltagare (okt 2012) Arbetsgrupper lämnar material, sammanställning och revideringar (nov/dec 2012) Workshop i BHU om Västra Götaland 2020 (4 dec 2012) Seminarier och möten i delregioner och med partnerskapsaktörer (2012/2013) Remissversion antagen av BHU. Bred remiss lokalt, regionalt och nationellt samt till kommuner och Västra Götalandsregionen (feb 2012) Mer än 50 remissvar. Många mycket genomarbetade (maj/juni 2013) Revidering – tillägg, sammanslagningar, förtydliganden samt omfattande bearbetning inom ramen för en i huvudsak bibehållen struktur (juni/aug 2013) Beslut Västra Götaland 2020 i BHU (sep 2013) (regionstyrelsen 10 sep och regionfullmäktige 25 sep) Västra Götaland 2020 – Ett resultat av en omfattande process

4 Västra Götaland 2020 – Inriktning och genomförande Västra Götaland 2020 är det huvudsakliga verktyget för att i samverkan i Västra Götaland genomföra vår gemensamma vision – Det goda livet Beredningen för hållbar utveckling tar ansvar för att strategin genomförs, följs upp och utvärderas. En samlad bild av arbetet tas fram en gång per år. Invånarnas förutsättningar att utvecklas i Västra Götaland står i centrum, är huvudmål Fyra teman visar våra ambitioner – En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar, En region som syns och engagerar Vad vi vill åstadkomma – det som ska göras – beskrivs inom 32 prioriteringar. Fokus ligger på processer och aktiviteter. Mål till år 2020 har satts för varje prioritering. Genomförandet sker via program och planer inom t.ex. infrastruktur, kultur, klimat/energi, industriella kluster. Kommunalförbunden (inkl. BRG) driver delregionala genomförandeplaner kopplat till strategins prioriteringar. Strukturfondsprogram, nationella strategier och program är verktyg för genomförande Västra Götalands­regionens formella ansvar för regional utveckling innebär att man i budget redovisar hur man avser att driva och prioritera frågorna i strategin Mål för samhällets utveckling relateras till EU2020 och till syftet – att utveckla en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurenskraftig kunskapsregion för alla.

5 Övriga utgångspunkter Ram för bakgrundsanalysen Grundläggande drivkrafter för regional tillväxt och utveckling Västra Götalands särdrag och särskilda förutsättningar Olösta utmaningar för det goda livet och hållbar utveckling Omvärldsutvecklingen Generella perspektiv från Vision Västra Götaland Generell prioritering av klimat/energiomställning och jämställdhet ska säkerställas i genomförandet. De centrala åtgärderna när det gäller internationalisering och integration har arbetats in i prioriteringarna.

6 En ledande kunskapsregion Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion ”Five Clusters” innehåller områden där ambitionen är att vara världsledande. Andra starka områden där ett aktivt arbete ska drivas är textil/mode/design, material (nano, plast, trä) och hållbar produktion, kulturella och kreativa näringar (KKN), förnybar energi, livsmedel/gröna näringar, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt besöksnäring.

7 En region för alla Bryta utanförskap och segregation, stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Lösa urbana utmaningar i de större städerna Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

8 En region där vi tar globalt ansvar Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling

9 En regions som syns och engagerar En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland

10 Västra Götaland 2020 - Mål på samhällsnivå

11

12

13 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Lösa urbana utmaningar i de större städerna Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland EN LEDANDE KUNSKAPSREGION EN REGION FÖR ALLA EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Internatikonell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden GE INVÅNARNA BÄSTA MÖJLIGA UTVECKLINGSFÖR- UTSÄTTNINGAR DET GODA LIVET OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING FYRA TEMAN NIO OMRÅDEN 32 PRIORITERINGAR VISION MÅL

14 Vision DET GODA LIVET OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING 2014 2015 2016 2017 2018 Partnerskap Universitet och högskolor, Västra Götalands 49 kommuner, forskningsinstitut, företag, fackliga organisationer, civilsamhället, regionala och statliga nationella aktörer, EU, m flera. Strategin hanterar utmaningarna i EU2020 Strategin är avstämd mot svensk utvecklingspolitik Strategin utgår från vision Västra Götaland BHU GE INVÅNARNA BÄSTA MÖJLIGA UTVECKLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Övergripande mål 2016 2017 2019 2015 2014 Genomförande

15 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND SVERIGE VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN EU Vision Program Strategi Mål Åtgärder GEMENSAM STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING EU 2020 STRUKTURFONDER FORSKNING INFRASTRUKTUR MILJÖ KULTUR GENOMFÖRANDEPLANER FYRBODAL, GR, SUHÄRAD, SKARABORG GENOMFÖRANDE I REGIONÖVERGRIPANDE HANDLINGSPROGRAM POLITIKOMRÅDEN Vision Västra Götaland – Det Goda Livet INNOVATIONSSTRATEGI INFRAPLANERING etc INFRASTRUKTUR KULTUR MILJÖ NÄRINGSLIV UTBILDNING ARBETSMARKNAD FORSKNING DELREGIONALA STRATEGIER EXEMPEL: GR UTHÅLLIG TILLVÄXT KOMMUNAL SAMVERKAN ETC STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020

16 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Lösa urbana utmaningar i de större städerna Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland EN LEDANDE KUNSKAPSREGION EN REGION FÖR ALLA EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Internatikonell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden GE INVÅNARNA BÄSTA MÖJLIGA UTVECKLINGSFÖR- UTSÄTTNINGAR DET GODA LIVET OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING 32 PRIORITERINGAR VISION MÅL


Ladda ner ppt "Nya kunskaper om drivkrafter för lokal och regional tillväxt och hållbar utveckling, en accelererande samhällsomvandling, en ny verklighet, i en helt."

Liknande presentationer


Google-annonser