Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N YA L ADOK – EN INTRODUKTION. 2 Era önskemål En presentation över hur Ladok3 är tänkt att se ut En presentation av hur hela flödet utifrån MIT-miljön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N YA L ADOK – EN INTRODUKTION. 2 Era önskemål En presentation över hur Ladok3 är tänkt att se ut En presentation av hur hela flödet utifrån MIT-miljön."— Presentationens avskrift:

1 N YA L ADOK – EN INTRODUKTION

2 2 Era önskemål En presentation över hur Ladok3 är tänkt att se ut En presentation av hur hela flödet utifrån MIT-miljön ser ut Berätta om hur ni jobbar med användarvänligheten i systemet Något mer?

3 Vad är nya Ladok? Och varför?

4 4 Varför? Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004

5 5 Varför ett nytt Ladok? Ökande underhållskostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik Java Uniface

6 6 Vad är Ladok? Lärosätets produktionssystem! Ett studieadministrativt system Ett arkiv över resultat och examina Används av 37 lärosäten och CSN Kopplingar mot många andra system, inom lärosäten såväl som mot andra parter

7 7 Vad är Ladok3? ” ” Ladok3 är namnet på hela det flerårsprojekt som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift, med de förändringar i åtagandet som följer av beställarens och projektägarens beslut.

8 8 Projektets sju effektmål 1.En gemensam plattform som är lättare att integrera med 7 effektmål 4. Förbättrade möjligheter att rationalisera den lokala studie- administrationen 2. Ökad tillgänglighet och förbättrad identitetshantering 6. Hållbart och flexibelt systemstöd med en generaliserad struktur för utbildningar etc. 7. Ökad användbarhet och minimerad pappershantering 5. Högre tillförlitlighet i applikation och data och möta lärosätenas ökande krav på IT-säkerhet 3. Ökad kostnadseffektivitet för utveckling och underhåll

9 9 Effektmål som nås via förändringar ”på utsidan”Effektmål som nås via förändringar ”på insidan” Användbarhet Lokal kostnadseffektivitet Fokus på självservice Webbaserat Förbättrad kommunikation Tillgänglighet och identitetshantering Flexibilitet Tillförlitlighet och säkerhet Lokal kostnadseffektivitet Gemensam kostnadseffektivitet Nya Ladok – målbild och önskade effekter

10 Hur?

11 11 En gemensam installation En gemensam installation innebär: en samlokalisering av samtliga lärosätens register en gemensam webbapplikation gemensam drift och förvaltning (förvaltningsfråga) I en gemensam installation sker en logisk separation av information istället för en fysisk.

12 12 En gemensam installation Fördelar med en gemensam installation: Effektiv informationsdelning Samverkan kring utbildning Möjlighet till gemensam definition (land, ort, etc) Kostnadseffektiv utveckling och underhåll Driftssättning och uppdatering sker en gång och på ett ställe Enklare integration mot omgivande system En integration istället för flera

13 13 Användargränssnitt Ingen lokalt installerad klient – webbaserade användargränssnitt Användargränssnitt för anställda för studenter Ladok levereras med en nyckelfärdigt användargränssnitt med studenttjänster Studentgränssnittet anpassas av lärosätet till den egna grafiska profilen Kan ersättas med lokalt utvecklade tjänster och anropas från lokalt utvecklat användargränssnitt för studenter

14 14 Principer för arkitekturen Tjänsteorienterad arkitektur För att förbättra kommunikation och flexibilitet. Autonoma tjänster För att öka flexibilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Meddelandebaserat och händelsestyrt För att öka flexibilitet och tillgänglighet. Decentraliserad data-arkitektur För att öka flexibiliteten. Webben som plattform För att förbättra kommunikation, tillförlitlighet och lokal kostnadseffektivitet.

15 15 3. GRÄNSSNITT FÖR ANSTÄLLDA Principskiss – allt syns inte i användargränssnittet 1. NYA LADOK information 1. NYA LADOK information 2. funktionalitet 5. REST-gränssnitt 6. SQL-gränssnitt 4. GRÄNSSNITT FÖR STUDENTER 1.Information som kan skapas, ändras, och tas bort ”Detta finns i Ladok” 2.Funktionalitet/tjänster som använder informationen i Ladok ”Detta kan Ladok” 3.Gränssnitt som anställda använder för att läsa och skriva ”Detta kan jag se och göra i Ladok” 4.Gränssnitt som studenter använder för att läsa och skriva ”Detta kan studenten se och göra i Ladok” 5.Gränssnitt som läser och skriver/uppdaterar information ”Kopplar andra system till Ladok” 6.Gränssnitt som läser och kan förse ett lokalt Uppföljningssystem med information LOKALA SYSTEM LOKALT UPPFÖLJNINGSSYSTEM

16 Större konceptuella förändringar

17 17 Processer som stöds Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

18 18 Omfattning av funktionalitet Till stor del samma stöd som dagens Ladok, men: Likartad hantering på samtliga utbildningsnivåer Utökat stöd för hantering av utbildningsinformation Förändring av stöd för antagningsprocessen Utökat stöd för hantering av statusförändringar avseende studiedeltagande Utökat stöd för uppföljning och planering av studier Enhetlig programadministration

19 19 Olika hög grad av stöd Full funktionalitet Väl utbyggt processtöd i användargränssnittet Smidiga övergångar och relevant länkning till annan funktionalitet All nödvändig kringinformation lättillgänglig I någon utsträckning stöd för processens progression i systemet Basfunktionalitet I användargränssnittet hantera informationen och delvis stödja processen Processer där Ladok inte stödjer ett sammanhängande flöde av aktiviteter – det mest nödvändiga Fokuserar på att kunna lägga in information, dvs. utan funktionalitet som knyter ihop kringliggande information Tjänstegränssnitt All relevant funktionalitet tillgängliggörs via tjänstegränssnitt (REST)

20 Produktplan och versioner

21 21 Vad är produktplan och version? Produktplanen är ett verktyg för att beskriva nya Ladok Består av flera olika delar: sammanfattningar scenarier versionsplan

22 22 Vad är produktplan och versioner? En version är ett kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet Version A är relativt enkel och sedan byggs varje version på med mer komplex funktionalitet. A-I: måste-krav X: bör-krav Y: kan-krav

23 23 Fram till nyss Utvecklad funktionalitet i domäner Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m.

24 24 Steg 1. Säkra ett enkelt flöde genom hela systemet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version A MIT

25 25 Sen bygger vi på mer funktionalitet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version B MIT

26 26 Till all prioriterad funktionalitet är med Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version I

27 27 Leveranser av versioner Leverans sker till MIT-demomiljön (Migrerings- och integrationstestmiljö) Sker efter avslutade utvecklingssprintar (pre-versioner) Innehåller nationell testdata ALLTID uppdaterad med det senaste: både vad gäller gränssnitt och funktioner Leverans till MIT-IK Sker när respektive version är klar Lärosätets egen inkonverterade data

28 28 Versionsplanering – levande dokument

29 29 Produktionssättning av Totalleveransen NyA CSN 1-2 enklaProof Of Concept 1 medel Resten 1 svårt 2015 20162017 Utvecklingsfas 1Utvecklingsfas 2 2018 2016 Q1KKH Q3-Q42 mindre lärosäten 2017 Q1 1 medelstort lärosäte Q2-Q4 15-20 lärosäten 2018 Q1-Q2 resterande lärosäten

30 Produktplan – innehåll Version A - I

31 31 Version A Lägga upp kurs med tillhörande kurstillfälle Anta student manuellt till kurstillfället. Registrera student Rapportera resultat på kurs Hantera behörighetsförändringar Ta ut kursbevis Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas

32 32 Version B Sammanföra kurser till paketeringar tex program, ämne på forskanivå etc Förändra grunddatavärden Nationellt definierade perioder Förväntad deltagare kan göra återbud på kurspaketering/kurs Examinator kan ändra och ta bort felaktigt resultatbeslut Student kan administrera sina egna kontaktuppgifter

33 33 Version C Lägga på moduler med omfattning. Rapportera resultat på modul. Tillgodoräkna del av kurs. Hantera anmälan till examination inkl anonyma examinationer. Utfärda examensbevis

34 34 Version D Ersätta interimspersonnummer med svenskt personnummer. Hantera students studiefinansiering (doktorander) Fördela kurspaketering med ingående kurstillfällen över flera perioder med underliggande moduler Ta ut studieintyg.

35 35 Version E Hantera student som deltar i avgiftbelagd utbildning Annonsera utbildning. Hantering av externt antagningssystem Utbildning ska kunna avvecklas respektive ställas in. Hantera senare del. Tillgodoräknande på hel kurs.

36 36 Version F Hantera student som är förhindrad (på olika sätt) att bedriva studier. Grupphantering. Student ska kunna göra val, avvika (på olika sätt) från ursprunglig grupp/tillfälle. Hantera återupptagande av studier. Möjlighet att identifiera studenter som inte följer plan.

37 37 Version G Slå ihop flera identiteter. Hantera student som har skyddsvärda uppgifter (Alias). Möjlighet att dokumentera studiebehörighet för respektive studiedeltagande. Versionshantera utbildning

38 38 Version H Hantera utbildningssamarbeten Gemensam examen.

39 39 Version I Under kontrollerade former korrigera uppgifter rörande student och utbildning Stöd för rimlig service avseende förfrågningar utifrån. Stöd för vissa förutsägbara ändamål, tex kontohantering.

40 Nya Ladok – område för område

41 41 STUDIE- DELT. STUDIE- DELT. RESULTAT UTBILDN- INFO UTBILDN- INFO BEVIS- HAND- LÄGGNING UPP- FÖLJNING Områden i nya Ladok UTSKRIFTS- HANT. ATTEST ÄRENDE- STÖD VERSIONSHA NT. OMRÅDEN I NYA LADOK INKL STÖDFUNKTIONALITET KATALOG- INFORMATI ON STUDENT- INFORMA- TION

42 42 LOKALA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA Koncept i kataloginformation STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ LandOrt KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Organi- sation Behörig- heter Betygs- skalor

43 Utbildningsinformation

44 44 Koncept i utbildningsinformation Startdatum / slutdatum Startdatum / slutdatum Regel- styrning Regel- styrning Generell modell för utbildning Generell modell för utbildning Versions- hantering Versions- hantering Nationella och lokala mallar Enhetlig hantering av utbildnings- former Enhetlig hantering av utbildnings- former STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

45 45 Grundbegrepp En utbildningsform svarar mot ett regelverk: högskoleutbildning, uppdragsutbildning, förutbildning, yrkeshögskoleutbildning, polisutbildning En utbildningsform omfattar en eller flera studieordningar Tre utbildningsgrundtyper inom vilka det finns flera utbildningstyper för varje utbildningsform Kurspaketering: program, programtillfälle, ämne på forskarnivå, ämnestillfälle på forskarnivå, utbytesavtal, utbytestillfälle Kurs: kurs grundnivå, kurs avancerad nivå, kurstillfälle (G/A), kurs forskarnivå, kurstillfälle forskarnivå Modul: modul, modul utan omfattning

46 Studiedeltagande

47 47 Koncept i studiedeltagande Helhetsbild av varje student Besluts- logg Enhetlig hantering utb. former Flexibla perioder (inkl termin) Studieplan STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

48 48 Varför studieplan? Behov av programadministration i olika utsträckning Enhetlig hantering oavsett grupp el individ Beslutslogg vid förändringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden, omregistrering Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande Kontroll mot examenskrav Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

49 49 Grund till studieplan PERIOD 1 (EX VT15) PERIOD 2 (EX HT15) PERIOD 3 PERIOD 4 TIDIGARE DELTAGANDEN OCH INDIVIDUELLA VAL UTB. INFO UTBILDNINGSTILLFÄLLESSTRUKTUR DEFINIERAD I UTBILDNINGSUTBUD UTBILDNINGSTILLFÄLLESSTRUKTUR DEFINIERAD I UTBILDNINGSUTBUD KURSTILLFÄLLE 30 HP KT 7,5 HP EN KURS HELA TERMINEN VALMÖJLIGHET 1 30 HP 7,5 HP OBL KT 7,5 HP VALMÖJLIGHET 2 30 HP VALMÖJLIGHET 3 30 HP FÖRVÄNTAT DELTAGANDE 7,5 HP

50 50 Studieplan ska erbjuda Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar Stöd för studenterna i att planera och följa upp sina studier Ger förutsättningar för lärosätet att följa upp individer och grupper Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

51 51 Studentinformation Personuppgifter Personnummer Interrimspersonnummer Namn Kontaktuppgifter Personnummerbyte Skyddsvärda uppgifter Avstängning/avskiljande Avgifter

52 Resultathantering

53 53 Koncept i resultat (vid totalleveransen) Attestera beslut i systemet Ärendehan- tering för tillgodoräk- nande Mass- hantering Enhetlig hantering utb. former Enkelt att förstå och använda STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

54 54 SystemöversiktSystembeskrivning Ladok3-funktionalitet 18-24 månader före ursprunglig plan. Syftar till tidig och bred spridning med tidig återkoppling. Resultathantering är produktionssatt på: KMH, HV, LnU, KTH, LTU, HH, CTH, KaU, MaH, KF, LU, BTH, KI, OrU & SLU. Leverans Resultathantering

55 55 Avgränsningar resultatleveransen

56 Bevishandläggning

57 57 Koncept i examen Attestering i systemet Inbyggda mallar Ärende- stöd för ”bevis” Enhetlig hantering utb. former Examensbevis respektive kursbevis STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

58 58 Bevis Skapa bevisärende Kursbevis Examensbevis Bevis över genomförd utbildning Välja ingående kurser Bevaka slutbetyg Lägga till fotnot Rapportera in utfärdad examen

59 59 Examen Föreslå examen Avancerad layout Definiera grundläggande uppgifter Ta emot ansökan/ skapa, välja, tilldela ärende Bevaka kurser/ välja, sortera kurser, förhands- granska och redigera bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Dokumentera utfärdad examen/bevis Stöd för granskning och kontroll av underlag Funktionalitet - examen

60 Uppföljning ”Rapporter och statistik”

61 61 Koncept i uppföljning (i totalleveransen) Enhetlig hantering utb.former Fåtal färdiga rapporter Separata läosätesin stanser Verksamhets- orienterade tabeller STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Åtkomst med SQL-verktyg

62 62 UPPFÖLJNING Rapporter för underlag till årsredovisning enligt regleringsbrev Rapporter för uppföljning Exportmöjlighet av underlag till rapporterna Begränsning, gruppering och sortering Data tillgängligt för uppföljning Data tillgängligt för årsberättelser Funktionalitet - uppföljning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Vidare bearbetning i te x Excel Operativt utdata

63 63 Leverans Uppföljning Innehåller allt som är utvecklat t.o.m. sommaren 2015 Leveransen syftar till att kunna verifiera konverterat data. I andra hand kan leveransen användas till att jämföra rapporter med L2. Olikheter och brister beskrivs i leveransen. Endast utdata Uppdateras via informationskonvertering en gång per vecka.

64 Principer för användargränssnitt

65 65 Målet med användargränssnittet Ladok ska vara självinstruerande Nya användare ska uppfatta Ladok som enkelt och inbjudande Det kommer att finnas genvägar och kortkommandon så den vana Ladokanvändaren upplever Ladok som effektivt Ladok ska utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt

66 66 Grundprinciper för användargränssnittet Ett syfte per sida Grafiskt rent Följa en modern navigering

67 67 Gränssnitt för anställda Nyheter främst i HUR man gör saker Bättre stöd för processers helhet Flexibilitet Webbaserat Mer enhetlig hantering VAD i stort sett samma som innan Lite mer kring utbildningsinformation Lite mer kring examenshandläggning Lite mindre kring antagning Bättre stöd för uppföljning

68 68 Ladoks användargränssnitt GUI = graphical user interface Menyer och navigering Användningsmönster Inbyggt stöd och hjälp Personliga inställningar

69 69 Webbläsare Vi använder HTML5 som ännu inte stöds fullt ut av alla webbläsare (det kommer det dock göra inom kort) I dag rekommenderas Firefox eller Google Chrome Internet Explorer 11 har bättre stöd för HTML5 Vi har inte testat mot den i någon större utsträckning

70 70 Tips och trix Webbläsarens möjligheter Sök i fönstret Zooma in och ut Bokmärka sidor Fliksurfning Privat surfning Tangentbordets möjligheter Inte särskilt utbyggt ännu Responsivitet Anpassar layout efter skärmens storlek och upplösning Anpassar layout efter fönstrets storlek

71


Ladda ner ppt "N YA L ADOK – EN INTRODUKTION. 2 Era önskemål En presentation över hur Ladok3 är tänkt att se ut En presentation av hur hela flödet utifrån MIT-miljön."

Liknande presentationer


Google-annonser