Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande beskrivning av Ladok - produktbeskrivning 2012-11-21 Catherine Zetterqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande beskrivning av Ladok - produktbeskrivning 2012-11-21 Catherine Zetterqvist."— Presentationens avskrift:

1 Övergripande beskrivning av Ladok - produktbeskrivning 2012-11-21 Catherine Zetterqvist

2 Övergripande beskrivning för vem?

3 Övergripande beskrivning i dokumentform för

4 Hur ska vi beskriva målbilden? Admin GUI Tjänstegränssnitt Student GUI

5 Detaljeringen är ännu inte heltäckande Tjänstegränssnitt Admin GUI

6 Inte bara funktionella krav

7 Förbättrad dokumentation på Ladok.se »Ladok3 produktbeskrivning.pdf - version 1 »Produktbeskrivning direkt på webbsidan – version 2-n fördjupad information nås via länkar uppdatering och komplettering vartefter detaljering sker svarar mot behov hos flertalet intressenter

8 Vad beskrivs? »Större funktionella förändringar »Användargränssnitt i Ladok »Systemlösning »Appendix 1 - Ladok ur ett processperspektiv »Appendix 2 - Användargränssnitt exempel

9 Idag »Större funktionella förändringar »Användargränssnitt i Ladok »Systemlösning

10 Större funktionella förändringar

11 Generalisering av utbildningsformer Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def »Ladok idag, 3 separata delar

12 Generalisering av utbildningsformer Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Krav på förändring ”Ny typ av utbildning” »Ladok idag, 3 separata delar

13 Generalisering av utbildningsformer Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Utb. form »Enhetlig hantering av alla utbildningsformer: Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning Andra former av utbildning

14 Utbildningsinformation – generell struktur »Kurspaketering »Kurs Modul Komponent »Kurspaketeringstillfälle »Kurstillfälle Modultillfälle Komponentillfälle

15 Utbildningsinformation »Utökat systemstöd möjlighet att dokumentera innan samtliga uppgifter är beslutade »Flexibel struktur skillnader i attribut, regelverk och förändringar över tid möjlighet att lägga in lokala attribut

16 Utbildningsinformation – status för informationen Utbildning Utbildningstillfälle Klar för användning Klar för ansökan Klar för genomförande Inställd Nedlagd

17 Utbildningsinformation - tidsintervall »Period som generellt begrepp start respektive slutdatum termin läsperiod

18 Programadministration – dagens Ladok »Två separata hanteringar för grund-/avancerad nivå kurser kan ingå i ett program program innehåller kurser »Forskarnivån utgår från individens aktiviteter »Delen annan utbildning erbjuder inget stöd

19 Enhetlig hantering av programadministration. »Behoven sammanförs i nya Ladok »Den individuella studieplanen utgör grund för: planeringsändamål, både studentens och lärosätets underlag för anmälan/ansökan inför kommande termin/studieperiod uppföljning - plan mot uppnådda resultat uppehåll, tillgodoräknanden m.m. i förhållande till den ursprungliga studieplanen

20 Programadministration – individuell studieplan »En bas för den individuella studieplanen ärvs »Beroende på hur stort behov av uppföljning och kontroll som föreligger ett specifikt program så definieras planen utifrån detta med fler eller färre avstämningsmöjligheter

21 Programadministration – individuell Studieplan Antagning Resultat Examens- handläggning Examens- handläggning Utbildnings- information Student- information Individuell studieplan Utbildning/ Examen - def Utbildnings- tillfälle - def Pågående Genomförd Planerad Studie-deltagande

22 Exempel Program med en styrd studiegång Program med valfrihet

23 Studiedeltagande »Särskilja deltagande för första gången, upprepat deltagande (omregistrering) samt fortsatt deltagande »Ett deltagande - ett specifikt utbildningstillfälle framförallt av omregistrering. förutsättningarna för deltagande styrs primärt utifrån utbildningstillfälle.

24 Studiedeltagande »Tydligare hantering av avbrott och studieuppehåll »Historik följa förändringar i en students studiedeltagande »Spårbarhet möjlighet att koppla ihop studiedeltagande

25 Resultat »Möjliggöra självadministration för lärare »Möjliggöra verifiering och signering direkt i systemet, inkluderar tillgodoräknanden

26 Examen »Genom den generaliserade strukturen skapas förutsättningar för enhetlig hantering av: examensbevis utbildningsbevis kursbevis »En aktuell och godkänd individuell studieplan möjliggör kontroller Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Utb. form

27 Ansöknings– och antagningsprocessen »Ta emot uppgift om antagning – förväntade deltagare »Ingen antagning ingen funktionalitet för behörighetsprövning eller urval leverans av underlag tar emot förväntade deltagare - företrädesvis NyA. ingen hantering av reservplacerade – jmf pågående arbete

28 Anpassningar av NyA »Om samtliga förväntade deltagare ska levereras via NyA ställs mycket höga krav på anpassning. »Prioritering av anpassningar i NyA påverkan av generaliseringen etablering av personer endast via NyA förenklad anmälan - individuell studieplan samtliga förväntade deltagare ska levereras via NyA

29 Användargränssnitt

30 Användargränssnitt i Ladok »följer en modern navigation »utgår ifrån olika arbetssituationer administrera utbildningsutbud rapportera resultat handlägga examensärende »detta angreppssätt ger en naturlig och tydlig miljö att arbeta i, som även är enkel att komma igång med för nybörjare.

31 Grundläggande idéer med användargränssnittet »självinstruerande, lätt att använda och lära »effektivt, med genvägar och kortkommandon. »inbjudande att använda, locka till att göra själv »utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt

32 Principer för Ladoks användargränssnitt »ett syfte per sida »grafiskt rent »modern navigation söka – alla träffar visas navigera sig via menyn anpassa startsida

33 Användargränssnitt för personal »möjlighet till lärosätesanpassning med avseende på färgskala och logotyp »tydlig visning av organisatorisk tillhörighet »möjlighet att individanpassa, exempelvis med avseende på innehåll på startsida »enkel växling mellan lärosäten/avdelningar/institutioner

34 Prototyp - startsida

35 Användargränssnitt för studenttjänster »ett omtag där diskussioner kring målbild och alternativa lösningar för studentgränssnittet förs och lyfts i projektets Expertgrupp

36 Systemlösning

37 Systemlösning - tjänsteorienterad arkitektur »Förenklad utveckling varje domän hanterar ett specifikt verksamhetsområde inte är nödvändigt att känna till detaljer om anslutande domäner underlättar förvaltning och vidareutveckling inom domänen

38 Systemlösning - tjänsteorienterad arkitektur »Uppgradering autonoma tjänster möjliggör uppgradering av enskilda tjänster, i princip utan nedtid användargränssnittet i Ladok är webbaserat, ingen uppgradering av klienter

39 Systemlösning - tjänsteorienterad arkitektur »Tillgänglighet arkitekturen med autonoma tjänster kan även användas för att tillhandahålla en hög tillgänglighet. »Prestanda och kapacitet den tjänsteorienterade arkitekturen möjliggör uppskalning av systemet genom parallella instanser av en tjänst och på det sättet fördela lasten

40 Systemlösning - tjänstegränssnitt »I dagens Ladok finns tre olika sätt att uppdatera information i systemet: via Nouveau-klienten via LpW-tjänster via SQL manuellt eller via egen applikation

41 Systemlösning - tjänstegränssnitt »nya Ladok baseras på att all åtkomst hanteras via tjänstegränssnitt »gäller både externa system såväl som Ladoks egna användargränssnitt

42 Systemlösning - uppföljning/rapporter »en uppföljningstjänst per lärosäte vilket innebär att informationen kan göras tillgänglig via SQL för lokala uppföljnings-/prognosverktyg »tillhandahåller stöd för aggregering av underlag för och uttag av årsredovisning

43 Systemlösning - egen rådighet för lärosätena »en gemensam installation - lösningen gör inte avkall på egen rådighet och möjlighet att äga lärosätets information »lokala system som integreras mot Ladok har bara åtkomst till sitt lärosätes information »funktionalitet eller verktyg för registervård ska tillhandahållas för att ge lärosätena möjlighet att kontrollera och korrigera sitt data på ett kontrollerat sätt utan åtkomst till övriga lärosäten.

44 Systemlösning - egen rådighet för lärosätena » felavhjälpning och engångsåtgärder hanteras av förvaltningens systemsupport på uppdrag av respektive lärosäte. »den exakta utformningen och gränsdragningen mellan lärosäte och organisationen för den gemensamma förvaltningen är under utredning i projektet förnyad förvaltning


Ladda ner ppt "Övergripande beskrivning av Ladok - produktbeskrivning 2012-11-21 Catherine Zetterqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser