Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se"— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

2

3

4 Socialdepartementet Utmaningar i den sociala barn- och ungdomsvården Exempelvis FN´s barnrättskommitté Många barn och ungdomar upplever inte att dom blir lyssnade på eller tagna på allvar i mötet med socialtjänsten ”Barnen vill –Vågar vi” (Allmänna Barnhuset) ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn- och unga?” (IVO) ”Prövning och profession – en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten” Pia Tham (Vision) ”Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård” Anna-Lena Lindqvist (SSR) Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

5 Socialdepartementet Nationell samordnare för att ytterligare stärka utvecklingen I dialog med kommunerna stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver Stimulera och inspirera för att på bästa möjliga vis för att möta de utmaningar som finns Belysa kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd Är det nationella stödet är ändamålsenligt utformat? ”Balansera bilden” – även sprida de goda exempel som finns inom den sociala barn och ungdomsvården Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

6 Socialdepartementet Kommunbesök Besöka kommunerna vid två tillfällen Urval utifrån varierande storlek och geografisk spridning Urvalet har gjort utifrån kommungrupperingen i Öppna Jämförelser och att minst en kommun i varje län får möjlighet att medverka Samtliga kommuner har tackat ja till besök Kommunerna upprättar handlingsplan Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

7 Socialdepartementet Mål Genom dialog med kommunala företrädare och med andra aktörer driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

8 Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

9 Socialdepartementet Samarbete och samråd Uppdraget bedrivs i sammarbete med SKL och de regionala utvecklingsledarna och andra för uppdraget relevanta nätverk. Uppdraget kommer att ske i samråd med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens Institutions Styrelse, Samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Föreningen Sveriges Socialchefer, Länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket, Datainspektionen, Migrationsverket, Akademikerförbundet SSR och Vision. Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

10 Socialdepartementet Bred delaktighet Barnens rätt i samhället, Ersta Barnrättsbyrå, Famna, FoU- miljöerna, Forum för familjevård, Föreningen Maskrosbarn, Goda företagare för barn och unga, Handikappförbunden, Hela människan, IOGT-NTO, Kommunala företagens samorganisation, KRIS, Maskrosföräldrar, Myndigheten för delaktighet Nätverket för socialarbetare i Stockholm: Nu bryter vi tystnaden, Lärosäten, Rädda Barnen, Röda Korset, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Samhällets styvbarn, Socialstyrelsens nationella nätverk för BBIC, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Stulen barndom, Svenska Vård, Tjejzonen, Verdandi och Vårdföretagen Almega. Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

11 Socialdepartementet Genomförande Dialog, hearing och rundabordsamtal Blogg och Twitter Följeforskning Mätning Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

12 Socialdepartementet Mätning av tid med barn och unga Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

13 Socialdepartementet Resultat från de första kommunerna Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung Utredande socialsekreterare träffar barn/vårdnadshavare/barn lite drygt en timme per dag Direkt tid för enskilda samtal med barn ca 15 minuter per dag Utredningstid och dokumentation tar ungefär en tredjedel av arbetstiden Administration utgör drygt en timme per dag Tidsåtgång för generell utveckling är i det närmaste försumbar

14 Socialdepartementet Genomförande forts. Första kommunbesöken fram till feb 2016 Återkoppling med konferenser och webbinarier våren 2016 Andra kommunbesöket startar hösten 2016 Slutrapport analys, återkoppling och slutrapport våren 2017 Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

15 Socialdepartementet Regelbunden återkoppling till ministern Barn-, äldre- och jämställdhetsministern har förstärkt uppdraget  Utforskande  Återkoppling till ansvarig minister var tredje månad Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

16 Socialdepartementet Första återkopplingen Barns delaktighet behöver förstärkas Svårt att få med såväl skola som hälso- och sjukvård Ökat tryck på socialtjänsten Personalflykt ifrån myndighetsutövningen Svårt att rekrytera Det finns en rädsla att göra fel ”hålla ryggen fri” Samma insatser sedan 30 år tillbaka Stuprör mellan olika enheter. Helhetssyn saknas Stort behov av förändringsarbete Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

17 Socialdepartementet forts. återkoppling Effektstudier av socialtjänstens insatser av den sociala barn- och ungdomsvården saknas Upphandlingsproblematik Omorganisationer försämrar kontinuitet, stabilitet och trivsel ”Jag hittar inte tillbaka till mitt tjänsterum p g a alla omorganisationer”. Ett hemligt IFO ”Det lever oftast spöken i mörker” Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

18 Socialdepartementet Regeringens satsningar Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården: vidareutbildning för socialsekreterare och arbetsledare Nationellt stöd för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare 250 miljoner kronor årligen 2016–2019 för att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala barn- och ungdomsvården Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

19 Socialdepartementet Frågor till er Hur är kommunens förutsättningar för att bedriva en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet? Hur möjliggör kommunen barnets och vårdnadshavarnas behov och rättigheter? Hur arbetar ni för att införa välfärdsteknologiska möjligheter inom den sociala barn och ungdomsvården? Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

20 Socialdepartementet Har ledarskapet och medarbetarskapet förutsättningar för att leva upp till en social barn och ungdomsvård av god kvalitet? Hur arbetar ni för att systematiskt och fortlöpande utveckla kvalitén inom den sociala barn- och ungdomsvården? Frågor till er fort.

21 Socialdepartementet forts. Hur beaktar ni barnets bästa och barns synpunkter på den sociala barn- och ungdomsvården i ert systematiska kvalitetsarbete? Hur arbetar ni för att i det kommunala kvalitetsarbetet integrera åtgärder och initiativ som sker på kommunal-, regional- och nationell nivå?

22 Socialdepartementet forts. Vilka är förutsättningarna till samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård för att förhindra att barn och unga far illa? Hur sker samverkan ut mellan barn och vårdnadshavare, socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård i det förebyggnade arbetet, under utredning och under placering av barn och unga ?

23 Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

24 Socialdepartementet Kontaktuppgifter Cecilia Grefve Eric Hetting Petra Rinman Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @SocialBarnUng Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Blogg: socialbarnungdom.se"

Liknande presentationer


Google-annonser