Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsgemensam ledning i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsgemensam ledning i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2 Ny Lag om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
Beslut i kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige Överenskommelse Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelsen träder i kraft 1/1 2018

3 Politiskt beslut Presidiekonferensen, länsgemensam ledning i samverkan, beslutade ; att påbörja arbetet med att i länet ta fram ett gemensamt grundavtal med anledning av nya lagförslaget Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Grundavtalet/ Överenskommelsen är framtagen och godkänd i Länsgemensam ledning i samverkan 12 maj. Grundavtalet/ Överenskommelsen lyfts vidare till kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige för beslut under hösten 2017.

4 Varför en ny lag? Sjukhus är en riskmiljö för sköra äldre
Ingen ska behöva stå i kö för att få komma hem Möjligheterna att bedriva god och säker vård i hemmet har förbättrats Öppenvården/ primärvården ska bli en dirigent för samverkan och säkra den fortsatta vården utanför sjukhuset

5 Lagens syfte Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

6 Fast vårdkontakt i öppenvården med samordningsansvar, har helheten
De viktigaste delarna i nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Fast vårdkontakt i öppenvården med samordningsansvar, har helheten Inga undantag på kalenderdagar SIP Göra SIP om det finns ett mervärde annars endast utskrivningsplanering som dokumenteras i Link och i den enskildes journal i respektive verksamhet. Göra SIP när det är mest optimalt för patienten Se planeringsarbetet som process där uppföljning av planering ses som en naturlig del. Öka samverkan mellan slutenvård, kommun och landstingets öppenvård.

7 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård Syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. ”Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på individen och dess närståendes bästa. En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och bygger effektiva processer och rutiner” Viktig milstolpe för det fortsatta arbetet framåt

8 Mål Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. Den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet.

9 Kalmar läns modell Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar per län inom somatisk vård. Kalmar län hade under 2016 i genomsnitt 2,68 utskrivningsklara dagar. Målet 2018 för indikatorn utskrivningsklara dagar är 2,0. Länsgemensam ledning beslutar årligen målet för indikatorn utskrivningsklara dagar. Antalet utskrivningsklara dagar kommer följas per kommun och månadsvis. Utskrivningsklara dagar inom den psykiatriska vården redovisas separat.

10 Ekonomisk reglering De kommuner som har mer än 3 utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad ska analysera resultatet samt genomföra åtgärder tillsammans med landstingets sluten- och öppenvård. Landstinget ansvarar för att kalla aktuell kommun. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter analys/omräkning av dagar, fortsatt överstiger tre per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger tre utskrivningsklara dagar. Psykiatrin följer reglerna som ovan. Ekonomisk reglering sker dock när utskrivningsklara dagar överstiger 20 på individnivå under 2018. Överenskommelsen testas under 2018, beslut om fortsatt ekonomisk överenskommelse tas inför 2019.

11 Uppföljning av överenskommelsen Kalmar län
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018 Utvärderingen klar 31 december 2018 Reviderad överenskommelse tas fram parallellt inför 1 januari 2019

12 Arbetsgruppen för praktiska anvisningarna
Mål; arbeta fram underlag till praktiska anvisningar som följer regeringens ambitionsnivå Syfte; med anvisningarna; att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalité för den enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Tidplan; arbetet skall presenteras på beredningsgruppen 24 augusti. Anvisningarna kommer att prövas under hösten 2017 i en utvald länsdel för eventuella justeringar.

13 Samordnad Individuell plan (SIP)
SIP är den plan som ska tillämpas enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Reviderad version av SIP Kalmar län fattas beslut om på LGL:s sammanträde i september SIP ingår i implementeringsplanen för Kalmar län gällande nya lagen om samverkan


Ladda ner ppt "Länsgemensam ledning i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser