Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för vård och omsorg
Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner Avdelningen för vård och omsorg

2 Avdelningen för vård och omsorg
Inriktningen En bred ansats med syfte att: skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa, med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Gemensamma lokala/regionala analyser och handlingsplaner ska ligga till grund för arbetet med att identifiera utmaningar och målsättningar på kort och lång sikt. Målsättningen i 2016 års överenskommelse var att göra överenskommelser med likartad inriktning 2017 och 2018 under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet. Avdelningen för vård och omsorg

3 Överenskommelsens målsättning, inriktning och syfte
Behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Avdelningen för vård och omsorg

4 Avdelningen för vård och omsorg
Stimulansmedel Fördelning av stimulansmedel 2016 2017 Landstingen: Mkr För analysarbete, målformulering och handlingsplaner 300* 250* För att stimulera och rusta nya initiativ för barn och unga inklusive barn och unga med olika funktionsnedsättningar 150* Kommunerna: 200* Kommunerna och landstingen: För satsning på redan befintliga ungdomsmottagningar eller att starta upp nya 130** Utvecklingsmedel till SKL: Analys, metod- och uppföljningsstöd, utvecklingsarbete 60 Stödja utveckling av struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa/ohälsa 5*** 45 Totalt: 845 885 *Medlen betalades/betalas ut i början av året ***Förstudie inför fortsatt utveckling och etablering **Särskilda villkor för utbetalning Avdelningen för vård och omsorg

5 Villkor för att behålla stimulansmedlen
Senast den 31 oktober 2017 ska kommuner och landsting inkomma med en redogörelse för aktuell analys, långsiktiga mål och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits har använts. Avseende de 130 Mkr som ska användas till att förstärka ungdomsmottagningarna ska huvudmännen inkomma med en gemensam länsvis redovisning av hur 2017 års medel använts samt en plan för det fortsatta arbetet med att förstärka ungdomsmottagningarna. Redovisning sker inom ramen för den fördjupade analysen av barn och unga och inlämnas senast den 31 oktober 2017. Avdelningen för vård och omsorg

6 Redovisningen av analys och handlingsplan ska innehålla
Beskrivning av hur 2017 års stimulansmedel använts. Aktuell gemensam analys och handlingsplan med kortsiktiga mål (ett år) och långsiktiga mål (fem år). Fördjupad analys och handlingsplan när det gäller barn och unga till och med 24 år inklusive ungdomsmottagningarnas arbete, analysen ska göras utifrån gemensamma nyckelindikatorer. Redovisning av utvecklingen när det gäller de indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som länet/kommuner/landsting/ regioner identifierade i enlighet med 2016 års överenskommelse. Översiktlig beräkning av vilka kostnader som handlingsplanen för 2018 kommer att innebära. Avdelningen för vård och omsorg

7 Syftet med analys och handlingsplaner
Stimulera kommuner och landsting att: uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som överenskommelsen omfattar, identifiera ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser som behövs, sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och gemensamt, samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar samt andra berörda aktörer på området. Avdelningen för vård och omsorg

8 Avdelningen för vård och omsorg
Utvecklingsmedel 2017 SKL tilldelas 6o Mkr för att: Fortsätta samordna stödinsatser och bistå kommuner och landsting med lokalt förbättringsarbete i enlighet med tidigare överenskommelser. Stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar. Ta fram en mall och inmatningsfunktion för insamling och redovisning av analyser och handlingsplaner. Denna mall ska finnas tillgänglig senast den 1 mars 2017. 45 Mkr avsätts också för att: Stödja utveckling av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa/ohälsa genom inrättandet av högst sex stycken regionala resurscenter med utgångspunkt från sjukvårdsregionerna. Minst 10 miljoner ska användas för att förstärka samverkan mellan de regionala resurscentren och kommunerna. Avdelningen för vård och omsorg

9 Identifierade utvecklingsområden 2017
Ett hälsofrämjande samhälle för alla åldrar Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa Primärvårdens möjlighet att effektivt möta den psykiska ohälsan En hälsofrämjande arbetsplats Äldres psykiska hälsa Minska behovet av tvångsåtgärder Studier, arbete och sysselsättning Insatser till personer med självskadebeteende och utveckling av det suicidpreventiva arbetet Sociala investeringar som metod för att långsiktigt effektivt resursutnyttjande Nyanländas psykiska hälsa/ohälsa Samordning och integrering av insatser, vård och stöd till personer med behov av sammansatt stöd och/eller omfattande behov Effektiv ledning och styrning samt utvecklingsfrämjande strukturer Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling Nytt Avdelningen för vård och omsorg

10 Var hittar man information?
Avdelningen för vård och omsorg

11 Avdelningen för vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg


Ladda ner ppt "Avdelningen för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser