Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke."— Presentationens avskrift:

1 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke

2 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Nationellt  Ökad bemanning ÄO  Kunskapssatsning ÄO/FH  Överenskommelse: Psykisk hälsa  Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård  Utredning: Effektiv vård Regionalt  Hälso- och sjukvårdsavtal  Handlingsplan Det goda livet 3R FVM / 108K

3 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND För ökad bemanning inom äldreomsorgen  2016 – 2018 (startade 2015)  Totalt 7 miljarder (2 miljarder för 2016 )  Kommunerna rekvirerar medlen  Medlen redovisas årligen  Arbetsledare på verksamhetsnivå  Kommunen informera enskilda utförare  Personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre

4 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Ökad bemanning” Berörda personalkategorier: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå

5 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Kunskapssatsning för baspersonal inom ÄO och FH området  200 mkr under 2016  Av dessa medel ska 178 000 000 kronor fördelas enligt fördelningsnyckel som stimulansmedel för kompetenssatsningar ut till kommunerna.  Socialstyrelsen får behålla 12 mkr för kunskapsspridning  Kommuner rekvirerar enligt fördelningen medel senast den 15 mars - redovisas  Kommunen ska informera de enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag

6 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Kunskapssatsning”  Fördelningen av medel mellan verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet ska avgöras av kommunerna utifrån deras behov och förutsättningar.  Socialstyrelsens utredningar har visat att en väsentlig del av baspersonal inom LSS- området saknar de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd. Det finns även behov av ökad kunskap för professioner inom äldreområdet och hemsjukvården.

7 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Kunskapssatsning”  Stöd till kommunerna att fortsätta och utveckla kompetenshöjande insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshindersområdet inklusive baspersonal inom LSS.  Satsningen omfattar även handläggare inom myndighetsutövning  Länk till kunskapssatsning Länk till kunskapssatsning

8 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016  Tidigare barn och mest sjuka – nu alla  2016 – 2018  845 mkr/år  Kommunerna får 200 mkr (LT 300 mkr)  Kommun/LT Ungdomsmottagning 130 mkr  Medel fördelas ut enligt fördelningsnyckel  Ej projektmedel, ej prestationsbaserade

9 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Psykisk hälsa”  Analys och handlingsplan ska göras gemensamt mellan huvudmännen och redovisas senast den 31 oktober  Inga krav på var/hur dessa är antagna - det kan vara på kommun/läns/delregional nivå  Länk till ök psykisk hälsa Länk till ök psykisk hälsa

10 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Psykisk hälsa” Fem fokusområden  Förebyggande och främjande arbete  Tillgängliga tidiga insatser  Enskildas delaktighet och rättigheter  Utsatta grupper  Ledning, styrning och organisation

11 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förebyggande och främjande arbete Tidiga insatser fortsättning ”Psykisk Hälsa

12 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Trygg och säker hemgång från sluten vård  Lagen om Samordning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  Proposition väntas under våren 2016  Beslut under hösten 2016  Ikraftträdande av lagen hösten 2017  Flera län har satt igång sitt förberedande arbete  Länk till betänkandet Länk till betänkandet

13 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Effektiv vård Övergripande slutsatser  Svensk sjukvård levererar bra resultat  Svensk sjukvård är dålig på koordination, integration och kontinuitet.  Framtiden innebär mer öppen vård – mer avancerad vård utanför sjukhusen  Sveriges sjukhustunga system behöver förändras för att bättre möta framtidens behov.  Ingen generell resursbrist.

14 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Effektiv vård” Sverige är ”sjukhusfixerat”  HSL - grunden är vård nära befolkningen via öppen vård.  Sluten vård definieras utifrån komplexitet och stora resursbehov. Sluten vård kan utföras även utanför sjukhus, t.ex. i patientens hem.  Primärvårdens uppdrag definieras tydligt i HSL. 24/7- uppdrag. ”Remiss” för akutbesök på sjukhus.  Det behövs en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård.

15 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND fortsättning ”Effektiv vård” Äldre med omfattande behov  Riktad primärvård ska utföras gemensamt med kommunernas hälso-och sjukvård och socialtjänst/omsorg för äldre med omfattande behov. Detta ska utföras gemensamt av en utförare.  Kommunerna ska få rätt att anställa läkare om landsting och kommun kommer överens.  Hemteam som utgår från sjukhusen. Länk till utredningenLänk till utredningen Presentation GRPresentation GR

16 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hälso- och sjukvårdsavtalet  De fyra arbetsgrupperna ska avrapportera i februari 2016  Avtalsutkast från processledarna 1 maj 2016  Träder i kraft april 2017LänkLänk

17 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland  Handlingsplan för 2016-2018  Målgrupp mest sjuka äldre  Fem prioriterade fokusområden  Klar i april

18 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Det goda livet - fokusområden  Hembesök  Trygg och säker vårdövergång  God och säker läkemedelsbehandling  Kunskapsbaserad vård  SIP

19 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND HUR får vi allt att hänga ihop? Bemanningssatsning 2016-2018 Kunskapssatsning 2016 Psykisk hälsa 2016-2018 Det goda livet 2016-2018 HS-avtal April 2017 Trygg och säker utskrivning hösten 2017 Effektiv vård 2018?? 3R/108K 2018/19


Ladda ner ppt "©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke."

Liknande presentationer


Google-annonser