Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu kraftsamlar vi för den sociala barn- och ungdomsvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu kraftsamlar vi för den sociala barn- och ungdomsvården"— Presentationens avskrift:

1 Nu kraftsamlar vi för den sociala barn- och ungdomsvården 2015- 03- 23

2 Socialtjänstens viktiga uppdrag
I Sverige lever de flesta barn under trygga och goda förhållanden Samtidigt finns barn som behöver samhällets stöd och skydd Här har socialtjänsten en mycket viktig roll Barnen och deras vårdnadshavare ska behandlas rättssäkert

3 Nuvarande utmaningar i den sociala barn- och ungdomsvården
Exempelvis Många barn och ungdomar upplever inte att dom blir lyssnade på eller tagna på allvar i mötet med socialtjänsten (”Barnen vill –Vågar vi” Allmänna Barnhuset) ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn- och unga?” (IVO: rapport) ”Prövning och profession – en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten” (Pia Tham Vision) ”Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård” (Anna-Lena Lindqvist SSR)

4 Nationell samordnare för att ytterligare stärka utvecklingen
I dialog med kommunerna stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver Stimulera och inspirera för att på bästa möjliga vis för att möta de utmaningar som finns Belysa kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd Är det nationella stödet är ändamålsenligt utformat? ”Balansera bilden” – även sprida de goda exempel som finns inom den sociala barn och ungdomsvården

5 Regelbunden återkoppling till ministern
Barn-, äldre- och jämställdhetsministern har förstärkt uppdraget Utforskande Återkoppling till ansvarig minister var tredje månad

6 Besök i 50 kommuner Besöka minst 50 kommuner vid två tillfällen
Urval utifrån varierande storlek och geografisk spridning Urvalet görs utifrån kommungrupperingen i Öppna Jämförelser och att minst en kommun i varje län får möjlighet att medverka

7 Syfte Utifrån bästa tillgängliga kunskap och i bred delaktighet kraftsamla för att ytterligare stimulera det systematiska kommunala kvalitetsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att lyfta vikten av att integrera kunskap från barn och vårdnadshavare med annan kunskap som finns på kommunal, regional och nationell nivå för att uppnå bästa gemensamma resultat.

8 Mål Genom dialog med kommunala företrädare och med andra aktörer driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

9 Noterna är regelverket och bästa tillgängliga kunskap
Noterna är regelverket och bästa tillgängliga kunskap. Den nationella samordnaren utgår ifrån gällande regelverk där socialtjänstlagens portalparagraf och barnets bästa är grunden för uppdraget. Därefter har två paragrafer valts ut som förstärker uppdragets inriktning. Dels lyfter uppdraget att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom sitt område. Dels att vid kommunbesöken särskilt föra en dialog kring kommunens förutsättningar att leva upp till socialtjänstlagens kvalitetsparagraf. Dirigenten symboliserar kommunens samlade ledarskap såväl det politiska som det kommun- och förvaltningsmässiga. Därutöver även kommunrevison. Uppdraget vill understryka ett helhetsansvar för den sociala barn- och ungdomsvården där alla måste spela sitt instrument otroligt bra men det är först när vi lyssnar till varandra och spelar tillsammans som det blir bra för dom som verksamheten är till för. Bilderna med de olika instrumentet vill symboliskt illustrera specialiserings baksida ur barnet/ vårdnadshavarens perspektiv. Uppdraget kommer att ha barnets perspektiv in i socialtjänsten. Bilden ska även synliggöra vikten av att nationell, regional och kommunal nivå också spelar tillsammans och förstår varandras instrument.

10 Frågor vid kommunbesöken
Hur är kommunens förutsättningar för att bedriva en social barn och ungdomsvård med god kvalitet? Hur möjliggör kommunen barnets och vårdnadshavarnas behov och rättigheter? Hur arbetar ni för att införa välfärdsteknologiska möjligheter inom den sociala barn och ungdomsvården?

11 forts. frågor Har ledarskapet och medarbetarskapet förutsättningar för att leva upp till en social barn och ungdomsvårs av god kvalitet? Hur arbetar ni för att systematiskt och fortlöpande utveckla kvalitén inom den sociala barn- och ungdomsvården? Hur beaktar ni barnets bästa och barns synpunkter på den sociala barn-och ungdomsvården i ert systematiska kvalitetsarbete? Hur arbetar ni för att i det kommunala kvalitetsarbetet integrera åtgärder och initiativ som sker på kommunal, regional och nationell nivå?

12 Samarbete och samråd Uppdraget bedrivs i sammarbete med SKL och de regionala utvecklingsledarna Uppdraget kommer att ske i samråd med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens Institutions Styrelse, Samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Föreningen Sveriges Socialchefer och Länsstyrelserna

13 Bred delaktighet Inbjudan till dialog med bland annat: Akademikerförbundet SSR, Arbetsmiljöverket, Barnens rätt i samhället, Datainspektionen, Ersta Barnrättsbyrå, Famna, FoU-miljöerna, Forum för familjevård, Föreningen Maskrosbarn, Goda företagare för barn och unga, Handikappförbunden, Kommunala företagens samorganisation, Maskrosföräldrar,Myndigheten för delaktighet Nätverket för socialarbetare i Stockholm: Nu bryter vi tystnaden, Lärosäten, Rädda Barnen, Röda Korset, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Samhällets styvbarn, Socialstyrelsens nationella nätverk för BBIC, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Stulen barndom, Svenska Vård, Verdandi, Vision och Vårdföretagen Almega.

14 Uppdragets olika faser
Den första fasen – utforskande våren 2015 Den andra fasen – kommunbesök hösten 2015 Den tredje fasen – analyserande Den fjärde fasen – kommunbesök våren 2016 Den femte fasen – analys, återkoppling och slutrapport

15 Metod Nationell dialog Kommunbesök Hearing och rundabordssamtal
Webbinarier Blogg och twitter Mätning Följeforskning

16 En droppe droppad i Livets älv
”En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varje droppe Hjälp till att hålla de andra oppe” ~ Tage Danielsson

17 Kontaktuppgifter cecilia.grefve@regeringskansliet.se


Ladda ner ppt "Nu kraftsamlar vi för den sociala barn- och ungdomsvården"

Liknande presentationer


Google-annonser