Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet

2 Bred delaktighet, samarbete och samråd

3 Socialdepartementet Förändrade förutsättningar  2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige.  2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl.  Prognos för 2016 27 000 ensamkommande.  2014 sökte sammanlagt 81301 personer asyl i Sverige.  2015 sökte sammanlagt 162 877 personer asyl  Prognos för 2016 är att sammanlagt 140 000 personer. Statistik och prognoser från Migrationsverket

4 Socialdepartementet Nationell samordnare för att ytterligare stärka utvecklingen  I dialog stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården  Stimulera, inspirera och bidra till en nyanserad bild  Belysa kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd  Är det nationella stödet ändamålsenligt utformat?

5 Socialdepartementet Uppdraget

6 Socialdepartementet Mätning av tid med barn och unga

7 Socialdepartementet Resultat av mätning av socialsekreterares tid i 40 kommuner - 12 procent motsvarar en timmes arbete om man arbetar åtta timmar om dagen Direkt tid barn o vuxna12 Barntid2 Indirekt tid barn o vuxna35 Kollegial konsultation7 Medarbetartid3 Handledning3 Uppföljning0 Samverkan externt1 Utveckling2 Administration12 Personaltid9 Egen tid4 Förflyttning9 IT-strul1 100

8 Socialdepartementet Direkt tid barn o vuxna4 Barntid0 Indirekt tid barn o vuxna17 Medarbetartid14 Uppföljning1 Utveckling13 Chefsadministration17 Enklare administration6 Personalfrågor8 Arbetsmiljö2 Egen tid5 Samtal kring brister o problem1 Personaltid6 Förflyttning6 100 Resultat av mätning av arbetsledande chefers tid i 40 kommuner - 12 procent motsvarar en timmes arbete om man arbetar åtta timmar om dagen

9 Socialdepartementet Återupprätta det sociala arbetet

10 Socialdepartementet Socialstyrelsens kartläggning av situationen 1:a rapporten jan Intervjuer med 50 kommuner som uppgett att de är allvarligt eller kritiskt påverkade Dialog med andra parter ex. SKL, MIV IVO Utredning sker inte inom lagstadgad tid (62%) Svårigheter att anlita tolk (60%) Hinner inte träffa barnen för enskilt samtal (46%) För få platser i HVB och familjehem (50%) Placerar i familjehem som ej är utredda (44%) Ej tillräckliga möjligheter att följa placeringen (86%) Brist på personer som vill bli god man (66%)

11 Socialdepartementet Socialstyrelsens prognos Lägre tryck just nu möjliggör att ”arbeta i kapp” med utredningar, dokumentation etc Dock fortsatt nya ensamkommande barn varje månad och fortsatt hög arbetsbelastning Troligen många omplaceringar och individuella insatser Avgörande att socialtjänsten kan rekrytera och behålla socionomer

12 Socialdepartementet Socialstyrelsens andra rapport feb Intervju med 22 kommuner där hantering av anmälan om oro var kritiskt eller allvarligt påverkad hinner inte göra skyddsbedömning (5) och förhandsbedömning (11) inom lagstadgad tid svårt att få till boende och då framför allt SiS Utredningar ”blir liggande” (12) Svårt att hinna med att träffa barn (7) och vårdnadshavare (4) 63 kommuner har gjort IVO anmälan för att verksamheten har brister

13 Socialdepartementet ”Jag vill tacka er och Sverige för att ni hjälpt mig. Jag har fått ett jättebra stöd här” ”Vi hade aldrig klarat att starta upp ett nytt boende så snabbt om vi inte hade haft ensamkommande barn som medarbetare” ”Det är svårt att motivera sig när för skolarbete när man inte vet om man får stanna i Sverige” Ensamkommande barn och unga

14 Socialdepartementet ”Vi kan inte utarma det ordinarie arbetet mer än högst tillfälligt. Det skapar motsättningar” 70 personer inom vård och omsorg i Sundsvall var intresserade av att jobba med ensamkommande barn. Vi har träffat en pojke som varit i Sverige i två veckor, han hälsade och berättade om sina ambitioner på svenska. Ensamkommande barn och unga

15 Socialdepartementet ”Socialsekreterarna har hjälpt till att lyfta det som är bra” ”Det är viktigt att socialsekreterarna lyssnar till barn och unga, men också att de agerar utifrån den information de får. Det känns tufft när svårt att inte bli trodd och när socialsekreterare många gånger tar parti för vuxna.” Synpunkter från barn och unga

16 Socialdepartementet Ytterligare input från barn och vårdnadshavare -att familjens nätverk samlas för att gemensamt hitta lösningar, -uppriktighet mellan socialtjänst och barn, vårdnadshavare och unga, -att möta varandra på ”samma nivå”, -vikten av att prata öppet och ärligt och att respektera varandras styrkor och svagheter,

17 Socialdepartementet Regelbunden återkoppling till ministern  Barn-, äldre- och jämställdhetsministern har förstärkt uppdraget  Utforskande  25 juni 2015 - lägesrapport  5 nov 2015 - förändrade förutsättningar  16 feb 2016 - förslag

18 Socialdepartementet Erfarenheter från uppdraget Barn och ungas delaktighet och medskapande behöver förstärkas Barn och unga önskar mer information om socialtjänstens arbete, tid för samtal med ansvarig socialsekreterare, att de lyssnar och tar hänsyn till deras synpunkter Tidsmätningens resultat - tekniska utvecklingen är eftersatt ett stort engagemang men också en rädsla att göra fel

19 Socialdepartementet Erfarenheter från uppdraget I många kommuner råder personalflykt från myndighetsutövningen och det är svårt att rekrytera ny personal, Det saknas en helhetssyn utifrån det enskilda barnets behov. Många gånger råder istället stuprör mellan enheter, verksamheter och huvudmän, Det finns ett behov av förbättrad samverkan inom kommunen men även mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården samt tandvården,

20 Socialdepartementet Erfarenheter från uppdraget Behov av fokusera på förebyggande arbete Samverkan och förebyggande arbete har lyfts som viktiga framgångsfaktorer. Förslag: Barnsam likt Finsam Behov att samarbeta om myndighetsutövande och uppföljande arbetsuppgifter över kommungränser Behov av att få service utan biståndsbeslut med dokumentation

21 Socialdepartementet Erfarenheter från uppdraget Rättsläget är oklart om socialnämnderna får hålla anmälningar som inte leder till utredning ordnade Önskemål om rådgivning Behov av effektstudier Varje kommun som besökts har upprättat eller har startat en process för att ta fram en Plan för handling för kommunens förbättringsarbete för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet.

22 Socialdepartementet Framgångsfaktorer särskilt gällande mottagandet av ensakommande barn Kommuner som tar ett helhetsgrepp om mottagandet har bättre förutsättningar. Verksamhetsuppdelning - ser ut att vara enklare att under en period skapa egna enheter för mottagandet.

23 Socialdepartementet Vad ytterligare gör regeringen? Tillskjutit 9,8 miljarder till kommuner och landsting för att stärka deras arbete Beslut om en höjning med 50 % av den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av nyanlända och en höjning med 50 % av ersättningarna för asylsökande barns skolgång. Regeringen har tillskjutit 250 miljoner per år under 2016-2019 som en förstärkning för bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

24 Socialdepartementet Vad ytterligare gör regeringen? Infört ny placeringsform Stödboende Informationsinsats om familjehem, jourhem och god man etc (uppdrag till SoS) 1000 nya platser (uppdrag till SiS) Svarsfunktion pga stora antalet asylsökande (uppdrag till SoS) kartläggning av ensamkommande som försvinner (Länsstyrelserna)

25 Socialdepartementet

26 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd."

Liknande presentationer


Google-annonser