Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut

2 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten. Utgå och utveckla ”Göteborgsmodellen” från 2009 för att på ett ännu tydligare sätt öka individens inflytande över sin hemtjänst. Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förslag till beslut. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. (KS. 5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst, KF 20 mars). Strategiplanen är nu omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst. Att införa rambeslut är en del i denna plan för hemtjänsten. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Hemtjänsten delades in i:
Service = inköp, tvätt, matlagning, städ … Omsorg = promenad, dusch … Göteborgsmodellen från 2009 Beslut om service i tid och omsorg i insats Service i tid Omsorg i specifika insatser Självbestämmande inom ramen för målsättningen Visst inflytande Hemtjänsten kunde utföra annat på servicetiden än planerat utifrån Tages dagsform/väderlek Den ”gamla” Göteborgsmodellen kan liknas vid rambeslut för specifikt serviceinsatser. Den enskilde får en servicetid/vecka att förfoga över och möjlighet att dela upp t.ex. ”treveckorsstädning” på städning varje vecka fast kortare tid. En så kallad basmeny togs fram som ett stöd för att visa på vad den enskilde kan välja att använda sin tid till. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Varför rambeslut hemtjänst 2015?
Kommunfullmäktigebeslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid Kommunfullmäktige gav stadsledningskontoret i uppdrag att föreslå utformning av biståndsbeslut så att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service Förslaget skulle inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. Det finns många tolkningar av vad självbestämmande är. Vi som arbetar i hemtjänsten har fått politikernas uppdrag att öka självbestämmande för de som får hemtjänst genom att ge dessa personer möjlighet att bestämma över hela sin hemtjänsttid. Det är upp till oss att arbeta med hur vi på bästa sätt ska se till att de som har hemtjänst får den möjligheten. Uppdraget med att påbörja att införa rambeslut startade våren 2015. KF har också fattat beslut om att vi ska arbeta behovsinriktat och systematiskt. Med det menas att vi ska införa en nationell modell för handläggning och genomförande, Äldres behov i Centrum, ÄBIC. Planeringen var att i Göteborg skulle modellen även kunna omfatta personer med funktionsnedsättning, Individens behov i Centrum, IBIC. Modellen blir på sikt tvingande för kommunerna att använda. I Göteborg har vi dessutom bedömt att modellen ger oss stöd i att kvalitetssäkra rambeslut genom att modellen tydliggör behov och vilka behov som ska tillgodoses och följas upp. I årsskiftet 2014/15 fick Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa/utveckla modellen till att också omfatta vuxna med funktionshinder, därför avvaktar Göteborg med eget utvecklingsarbete. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Från Göteborgsmodellen …
Service i tid Omsorg i specifika insatser Självbestämmande inom ramen för målsättningen Visst inflytande HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Självbestämmande inom ramen för målsättningen
… till Rambeslut = beslut om hela hemtjänsten i tid Service i tid Självbestämmande inom ramen för målsättningen Självbestämmande inom ramen för målsättningen Omsorg i tid Den animerade Tage! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Självbestämmande inom ramen för målsättningen
… till Rambeslut = beslut om hela hemtjänsten i tid Beslut om ALL hemtjänst i timmar - service och omsorg Självbestämmande inom ramen för målsättningen Tages inflytande ökar och han förfogar över hela sin hemtjänsttid. Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Tages önskemål och dagsform/väderlek Den animerade Tage! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Utgångspunkter för rambeslut
Kontaktpersonalen är professionella … … och kan vägleda, föreslå, motivera … Den enskilde är experten på sitt liv De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning Viktiga utgångspunkter när vi arbetar med rambeslut. Merparten av de som bedömts ha behov av och rätt till hemtjänst kan och ska få bestämma över sin vardag och hemtjänst. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur han eller hon vill ha det i sin vardag. Den enskilde är experten på sitt liv, vi är professionella - kan vägleda, föreslå, motivera …. Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Välja fritt? Njae…… Finns det inga begränsningar för den enskildes självbestämmande? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Vad kan du bestämma och påverka
Du kan bestämma vad som ska utföras och hur du vill fördela dina timmar över en längre period Du kan påverka när och hur stöd och hjälp ska ges HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Vilka är ramarna Den tid du fått i ditt hemtjänstbeslut
Det du vill stöd och hjälp med ska beröra vad du ansökt om och bedömts behöva Målsättningen med din hemtjänst som du och handläggaren kommit fram till Kraven på god arbetsmiljö för medarbetarna i hemtjänsten HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Ändra genomförandeplanen
Om du vill ändra planeringen, gör du det tillsammans med din kontaktpersonal Om det du vill ändra på påverkar personalens schema behöver hemtjänsten få tid att planera om HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Ändra vid enstaka tillfällen
Om du någon gång önskar en annan insats än vad som står i genomförandeplanen kan du få det på din planerade tid. Du kanske vill ta en promenad i det fina vädret eller baka en kaka. Det du vill göra får inte strida mot målsättningen med hemtjänsten. Hemtjänsten utför inte trädgårds- eller fastighetsskötsel eller andra uppgifter som kräver särskild fackkunskap inom andra yrkesområden än vård och omsorg. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Vi utvärderar hur det blev
Handläggaren som fattat ditt beslut om hemtjänst kommer att kontakta dig inom tre månader för att höra om du får hjälp med det du behöver och hur nöjd du är . HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut."

Liknande presentationer


Google-annonser