Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till information om lex Sarah

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till information om lex Sarah"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till information om lex Sarah

2 Lex Sarah Lex Sarah är en del i det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet. Gäller för verksamheter inom SoL och LSS. Syftet är att verksamheten ska utvecklas så att den enskilde får insatser av god kvalitet. Missförhållanden ska identifieras, rättas till och om de uppstår, förhindras att uppstå igen.

3 Medverka till God kvalitet
Var och en som fullgör uppgifter i verksamheten ska bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden som står i centrum för de åligganden som följer av bestämmelsen

4 Systematiskt kvalitetsarbete
Det är viktigt att det finns en balans mellan systemperspektiv och individperspektiv Det vill säga att hitta vad som brister i organisationen och inte fokusera på vem som har gjort fel. Individ-perspektiv System-perspektiv Undvika/ Upptäcka tidigt Förebyggande åtgärder Vad har brustit i organisationen? Tunnelseende Vems är felet?

5 Vilka omfattas av rapporteringsskyldighet
Anställda som fullgör uppdrag inom socialtjänsten Uppdragstagare. (exempelvis inhyrd personal, ledsagare och kontaktpersoner men inte god man och förvaltare.) Praktikanter eller motsvarande under utbildning Deltagare i arbetsmarknadspolitiska uppdrag Ej den som har slutat sin anställning m.m. Det är den egna verksamheten som ska utvecklas

6 Vilka omfattas av rapporteringsskyldighet forts.
Legitimerad personal omfattas av rapporteringskyldighet enbart när hen fullgör arbetsuppgifter inom socialtjänst

7 Var gäller rapporteringsskyldigheten ?
Rapport lämnas enbart angående den egna verksamheten. LOV företag utreder själva sina avvikelser/lex Sarah men måste lämna kopia till kommunen på både rapport och anmälan till IVO.

8 Vem tar emot rapporten ? Du rapporterar till närmaste chef.
Som lämnar vidare till nämndsekreteraren Som lämnar till Förvaltningschef och utredningsgruppen. Om din chef inte tar emot rapporten eller inte lämnar den vidare kan du lämna till nämndsekreteraren eller till IVO Rapporten ska vara skriftlig enligt särskild blankett i Myndighets- handboken SoL & LSS. Kan ej vara anonym.

9 Skillnaden på rapport och anmälan
Lex Sarah rapporten utreds av omsorgsförvaltningens utredningsgrupp. Om det konstateras att det är ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande blir rapporten en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som inte bedöms som allvarligt, åtgärdas i kommunen. (ex nya rutiner)

10 Vad ska rapporteras ? Missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som innebär hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska / psykiska hälsa Brist som ej bedöms som missförhållande eller risk för missförhållande kan vara en SoL- avvikelse. (ex. enstaka utebliven städning) Tänka på att den enskilde kan vara i beroendeställning.

11 Fortsättning…. Missförhållande/påtaglig risk kan vara Övergrepp
fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel), psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar), ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring) Sexuella Brister i bemötande som klart avviker från grundläggande krav i lagstiftningen på till exempel respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Även hur anställda tilltalar den enskilde och bristande respekt för att man arbetar i den enskildes hem.

12 Fortsättning…. Brister i utförande av insatser kan vara att insatser utförs felaktigt, delvis eller inte alls. Ex. trygghetslarm som inte tas emot och åtgärdas korrekt, person som ”glöms” längre tid på toaletten, insats som kräver två personal utförs av en. Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik. Ex. felaktig användning av tekniska hjälpmedel, felaktigt programmerade trygghetslarm.

13 Ansvar Personligt ansvar att delta i det systematiska kvalitetsarbetet där lex Sarah är en del Rapportera händelser som avviker från god kvalitet som bedöms utgöra ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk för ett missförhållande. Rapporteringen görs till närmsta chef eller nämndsekreterare.


Ladda ner ppt "Välkommen till information om lex Sarah"

Liknande presentationer


Google-annonser