Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lex Sarah Gäller för: Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Funktionshinderomsorgen All verksamhet som omfattas av SoL, LSS samt socialförsäkringsbalken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lex Sarah Gäller för: Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Funktionshinderomsorgen All verksamhet som omfattas av SoL, LSS samt socialförsäkringsbalken."— Presentationens avskrift:

1 Lex Sarah Gäller för: Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Funktionshinderomsorgen All verksamhet som omfattas av SoL, LSS samt socialförsäkringsbalken. Vårt huvuduppdrag- systematisk kvalitetssäkring

2 Lex Sarah Gäller all verksamhet Köpta tjänster- vård/behandlingsplatser Samverkanspartners- FK, AF, Sjukvården, kriminalvården, SIS(påtala missförhållande) Tjänster som läggs ut på privata aktörer- HVB-hem, utredningsuppdrag, konsultföretag mfl. Nämnden skyldiga att upplysa om ev missförhållanden, risker

3 Lex Sarah Det finns ingen särskild lag som heter Lex Sarah Föreskrift 2011:5 Lex Sarah. Bindande! Rapporteringsskyldigheten omfattar: *Anställd *Uppdragstagare *Praktikant eller motsvarande under utbildning. *Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program *Uppsökande verksamhet *Privata aktörer

4 Varför händelse/Lex Sarah- rapportering? Säkra kvaliteten i verksamheten Bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och skydda den enskilde från missförhållanden. Fokus på förebyggande arbete Synliggöra arbetssätt och rutiner- Systembrister(finns rutiner?, fungerar de? Är de kända/följer man dem?) Anpassa fortbildningar och handledning( samhället förändras, kraven förändras, behoven förändras)

5 Lex Sarah-Vad ska Rapporteras enligt Lex Sarah? Missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden för den enskilde. Avser både avsiktliga och oavsiktliga händelser. ”Risk/hot som kan innebära, har inneburit eller innebär allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa” Lex Sarah- rapportering ska dokumenteras i Journalen om den är brukarbunden och leder till åtgärder.

6 Lex Sarah- Vad ska rapporteras? Exempel på missförhållanden som ska leda till rapportering: Fysiska, psykiska och sexuella övergrepp Bristande/kränkande bemötande Ekonomiska oegentligheter Brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande. Beslutade insatser som inte verkställs eller endast delvis verkställs. Bristande dokumentation Dåligt fungerande arbetsrutiner som leder till missförhållande för den enskilde.

7 Lex Sarah- Vad ska rapporteras Brister i informationsöverföring Händelser där enskilda(inom socialtjänstens verksamheter) utsätter varandra för missförhållanden. Tekniskutrustning(verksamhetssystem som inte fungerar)

8 Vad händer med en Lex Sarah- rapport Rapporterar i verksamhetssystemet Incontrol När ni kryssat i Lex Sarah i systemet, går rapporten till SAS amt kopia för kännedom till närmsta chef. Vid allvarliga missförhållanden anmälan till IVO

9 Privata aktörer Privata aktörer har samma: rapporteringsskyldighet Utredningsskyldighet Vidta åtgärder för att undanröja missförhållanden och risker Skyldighet att informera uppdragsgivande nämnd Ansvarig nämnd skyldighet att följa upp att aktören utrett och vidtagit tillräckliga åtgärder för att undanröja missförhållandet el riskerna.

10 Diskussionsfrågor Vad kan vara avsiktliga(försummelse) och oavsiktliga händelser? Ge exempel och diskutera Vilka händelser kan ske i den egna verksamheten som du anser bör rapporteras enligt lex Sarah Ge exempel och diskutera Hur vi gör med information som anhöriga för fram? Fundera kring och diskutera


Ladda ner ppt "Lex Sarah Gäller för: Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Funktionshinderomsorgen All verksamhet som omfattas av SoL, LSS samt socialförsäkringsbalken."

Liknande presentationer


Google-annonser