Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revidering av riktlinjer gällande särskilt boende för äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revidering av riktlinjer gällande särskilt boende för äldre"— Presentationens avskrift:

1

2 Revidering av riktlinjer gällande särskilt boende för äldre
Förväntat behov av särskilt boende utifrån befolkningsutvecklingen Säkerställa att personer med behov av personlig omvårdnad, närhet till personal, ökad trygghet och medicinska insatser, och vars behov inte kan tillgodoses i ordinärt boende på ett tryggt sätt, får plats i särskilt boende Generell anpassning genom utveckling av kriterierna Fyra former av särskilt boende för äldre kvarstår, på sikt omvandlas ”ålderdomshemmen” till vårdbostad Förslag till revidering av riktlinjerna gäller främst servicelägenheter samt ålderdomshem

3 Utveckling av särskilt boende
Individuella insatser utifrån IBIC (Individens behov i centrum) Kvalitets- och förbättringsarbete för att tillgodose behoven och öka kontinuiteten Kompetenshöjande åtgärder genom teamarbete och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad Servicehusen: utvecklas genom att samordning sker av den enskildes individuella insatser – personlig omvårdnad, boservice, trygghetsskapande insatser, sjukvård, rehabilitering, aktiviteter, måltider osv. Mer jämlika väntetider – olika väntetider beroende på vilken inriktning

4 Förslag: Särskilt boende i servicelägenhet
1. Behov av daglig insats vid personlig omvårdnad 2. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende 3. Behov av närhet till personal på grund av ålderssvaghet och/eller sjukdom som medför nedsatta funktioner och uttalad otrygghet 4. Över 65 år, kan även beviljas yngre åldersgrupper i särskilda fall 5. Behov av omfattande bostadsanpassning i den egna bostaden Kommentar: Samtliga kriterier 1-4 skall vara uppfyllda. Mycket hög ålder ska beaktas.

5 Förslagets innebörd - servicelägenheter
Ovanstående förslag innebär att personer med behov av omsorgs- och trygghetsskapande insatser kan få sina individuella behov tillgodosedda i servicelägenhet och att kvarboende kan möjliggöras. Även behov av medicinska insatser kan tillgodoses. Behoven ska vara bedömda att inte kunna tillgodoses i ordinärt boende. Detta innebär att de insatser som finns att tillgå i ordinärt boende som till exempel hemtjänst, fritidsverksamhet och matkorg bedöms inte vara tillräckliga. Samtliga kriterier nummer ska vara uppfyllda. Personer med enbart behov av bostad kommer generellt sett inte beviljas särskilt boende då behov av omsorgsinsatser i form av personlig omvårdnad ska föreligga liksom övriga kriterier nr 1 – 4.

6 Förslag: Särskilt boende i ålderdomshem
Behov av insatser vid personlig omvårdnad vid flera tillfällen under dygnet. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende. Behov av närhet till personal dygnet runt på grund av ålderssvaghet. och/eller sjukdom som medför nedsatta funktioner och uttalad otrygghet. Över 65 år. Behov av omfattande bostadsanpassning i den egna bostaden. Kommentar: Samtliga kriterier 1-4 skall vara uppfyllda. Mycket hög ålder ska beaktas.

7 Förslagets innebörd - ålderdomshemmen
Förslaget innebär att personer med behov av insatser vid personlig omvårdnad och närhet till personal dygnet runt kan få sina individuella behov tillgodosedda i ålderdomshemmet I jämförelse med personer som beviljas boende i servicelägenhet ska behov av närhet till personal dygnet runt finnas liksom behov av insatser i form av personlig omvårdnad vid flera tillfällen per dag. Behov av närhet till personal och insatser dygnet runt ska vara bedömt att inte kunna tillgodoses i ordinärt boende. Personen ska vara över 65 år Samtliga kriterier nummer ska vara uppfyllda

8 Önskemål om särskilda boenden (gäller alla fyra former)
Vid ansökan skall minst tre önskade boenden anges. Om inte den enskilde kan ange något alternativ bevakas sökande för boende i hela kommunen. Om färre än tre alternativ anges som önskemål bevakas sökande också till de särskilda boenden som ligger i närområdet utifrån önskemålet. Om den enskilde väljer att tacka nej avförs sökande från kön.

9 Sammanfattning Servicehusen utvecklas så att kvarboende möjliggörs och att det för de boende är möjligt att ha närhet till personal, till gemensamma aktiviteter och måltider samt uppleva en känsla av trygghet. Även boende i närområdet ska inkluderas. Ålderdomshemmen som boendeform behöver på sikt omvandlas till vårdbostad främst för personer med demenssjukdom för att möta det ökande behovet av boendeplatser för målgruppen. Omvandlingen kan ske i samband med ställningstagande/upphörande av avtal. Sammanfattningsvis innebär förslaget att personer med mer omfattande behov, som bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende, kan beredas plats i särskilt boende. De resurser i form av omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal som finns i de särskilda boendena kommer nyttjas av de personer som bäst behöver det.

10 Konsekvenser Resurserna används till de som har omvårdnadsbehov
Stimulera/motivera byggandet av trygghetsbostäder Utveckla fritidsverksamheterna och skapa fler träffpunkter för att inkludera fler som bor i närområdet Enbart otrygghet inte tillräckligt för att beviljas servicelägenhet Risk för fler avslag Minskad administration för att hantera köerna Hemtjänsten behöver fortsatt utvecklas


Ladda ner ppt "Revidering av riktlinjer gällande särskilt boende för äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser