Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling servicehus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling servicehus"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling servicehus

2 Framtiden – ordinärt boende
Bo hemma på ett tryggt sätt Genom utvecklad hemtjänst, personcentrerad (IBIC) Demensarbetslag (DAL) Dagverksamhet Trygghetsteam Samverkan med regionen Mötesplatser och träffpunkter Trygghetsboende Plan för att öka antalet trygghetsbostäder Se över hur kommunen kan stimulera/stötta fastighetsägarna

3 Framtiden - särskilt boende i servicelägenhet
Ökad brukar- och patientsäkerhet Sammanhållen verksamhet – helhetssyn och ökad kvalitet Teamarbete och kontinuitet Arbeta personcentrerat (IBIC) Önskad sysselsättningsgrad Mellanboendeform för de som inte har behov av dygnet runt-omsorg där behovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende

4 Framtiden – särskilt boende i vårdbostad
Två inriktningar, somatisk och för personer med demenssjukdom Ålderdomshem omvandlas i samband med ställningstagande av avtal till somatiska eller demens- platser Arbeta personcentrerat (IBIC)

5 Uppdrag att utveckla servicehusen
”Servicehusen ska samordnas och få en sammanhållen verksamhet” ur Höjda ambitioner för Linköping. ÄN skall under 2017 ta ställning till förlängning av avtal för bas, lunch, fritid för ett stort antal avtal, 537 servicelägenheter. (Totalt finns 740 servicelägenheter.) Alla servicehus har en utförare bas, lunch och fritid. I basansvaret ingår framförallt hälso- och sjukvårdsinsatser På många servicehus ansvarar en annan utförare för merparten av hemtjänsten. Nuvarande organisering med basansvar, fritid och lunch har sin grund i att man skall kunna välja utförare av hemtjänst (enl LOV) när man bor i servicelägenhet. Avvikelser inkomna till MAS/MAR och klagomål inkomna till äldreombudsmannen Möta aktuella och framtida behov av vårdbostäder – individers behov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

6 Andel som bor på säbo 2015 65-79 år 2 % 80 år o äldre 19,5 %
Källa: Kolada

7 Hur den enskildes behov kan tillgodoses
Ordinärt boende – individuella insatser för att öka möjligheterna att bo kvar hemma på ett tryggt sätt Trygghetsboende – gemensamhetsutrymmen, ”värdinna” Särskilt boende (beslut enligt SoL) – individuella insatser i så ”rätt” bostadsform som möjligt utifrån behov: Servicelägenhet Ålderdomshem Vårdbostad för personer med omvårdnadsbehov och medicinska behov Vårdbostad för personer med demenssjukdom

8 Boende för äldre Särskilt boende (Servicelägenhet och vårdboende) omsorg (SoL) och vård (HsL) ges av samma utförare Ordinärt boende - Anpassat boende (trygghetsboende, seniorboende) – Väljer hemtjänstutförare och får hemsjukvård utifrån tröskelprincipen Ordinärt boende – Vanliga lgh/småhus – Väljer hemtjänstutförare och får hemsjukvård utifrån tröskelprincipen

9 Utveckling av insatser i ordinärt boende
Hemtjänsten i samverkan med kommunens hemsjukvård/hemrehabilitering och Region Östergötland ska kunna tillgodose den enskildes behov Trygghetsteam utvecklats liksom Regionens ALMA –team Samordnad vårdplanering och ny BAL (betalningsansvarslag) underlättas Kompetens- och kvalitetsutveckling Samordning av insatser för personer med demenssjukdom för största möjliga ”nytta” Trygghetsboende utvecklas Trygghetslarm Träffpunkter, seniorcenter och fritidsverksamheter, minigym Lunchservering och matkorg

10 Utveckling av särskilt boende i servicelägenhet
Servicehusen: utvecklas genom att samordning sker av den enskildes individuella insatser, IBIC – personlig omvårdnad, boservice, trygghetsskapande insatser, sjukvård, rehabilitering, aktiviteter, måltider osv. Kvalitets- och förbättringsarbete för att tillgodose behoven och öka kontinuiteten Kompetenshöjande åtgärder genom teamarbete och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad

11 Socialtjänstlagen 5 kap 5 §
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

12 Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om särskilt boende
Beslut om särskilt boende (servicelägenhet, ålderdomshem, vårdbostad somatik resp demens) fattas av socialkontoret. I lagstiftningens förarbeten framgår att den som beviljas ett särskilt boende ska ha stora behov och omfattande insatser från hemtjänsten och hemsjukvården samt att den nuvarande bostadens tillgänglighet och standard ska vägas in i bedömningen. I ett särskilt boende ska den enskildes samtliga behov tillgodoses. I ett särskilt boende ingår hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå.

13 Förslag till utveckling för att möta behovet av särskilt boende - servicehusen
Nuvarande riktlinjerna utvecklas - idag har ca 30 % av de boende inga insatser. Kommunen ger hemsjukvård till personer som bedöms kunna gå till vårdcentralen. Nya riktlinjer föreslås; för att beviljas servicelägenhet skall den enskilde ha behov av individuella insatser (utifrån IBIC) i form av personlig omvårdnad, hög ålder skall fortsatt beaktas Sammanhållen och utvecklad verksamhet; en utförare ansvarar för insatserna och hemsjukvård/rehabilitering i servicehuset, för gemensamma aktiviteter och lunchservering vilket ger ökad trygghet och samordningsvinster Servicehusen är öppna för omkringboende på samma sätt som idag I vissa servicehus föreslås lägenheterna omvandlas till trygghetsboende utan biståndsbeslut

14 Vad innebär förslaget? Ökad patient- och brukarsäkerhet
Servicehusen som har goda bostäder används mer optimalt för att möta behoven av särskilt boende nu och i framtiden Kan ses som en del av utbyggnaden då fler vårdbostadsplatser skapas där verksamheten kan tillgodose mer omfattande behov av omsorgsinsatser De som beviljas boende i särskilt boende i servicelägenhet skall ha behov som inte kan tillgodoses i den nuvarande bostaden Kommunens hemsjukvård inriktas mot de som har behov av hemsjukvård – jfr tröskelprincip i ord boende

15 Forts: vad innebär förslaget?
Förutsättningarna för teamarbete ökar Genom att en utförare ansvarar för alla insatser ökar förutsättningarna att utveckla och arbeta med nya tekniska lösningar Genom att en utförare ansvarar för alla insatser ökar förutsättningen att ge önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid för ytterligare en grupp omvårdnadspersonal De som redan i dag bor i servicelägenheterna bor kvar (besittningsskydd) Träffpunkt kan utvecklas i servicehus som omvandlas till trygghetsboende, även för de omkringboende

16 Ställningstagande servicehus 2017
– beslut ÄN dec Ramstorpsgatan Östgötagatan Överstegatan Solrosen Trägårn Skäggetorp Tegelbruksgatan 170331 Johannelund 170430 Vikingstad 170831 Räknestickan Kärna Möjetorp Ullstämma 171031 Aspen Blandaren Stolplyckan

17 Förslag till utveckling av övriga särskilda boenden
Två inriktningar av vårdbostad; fysisk funktionsnedsättning (somatik) respektive för demenssjuka Ålderdomshemmen omvandlas för att möta framtida behov av vårdbostad för främst personer med demenssjukdom i samband med ställningstagande/upphörande av avtal Fler platser för personer med mest omfattande behov skapas

18 Ställningstagande, boende med ålderdomshemsplatser (helt eller delvis)
Ekbacken Berga Möjetorp Skräddaregården Stiglötsgatan Ekollongatan Gåsen Antal ålderdomshemsplatser: 2017: 165 st 2018: 273 st Ånestad Kvarnbacken Garnisonen Kanalgården Linghem Vretaliden Duvan Bantorget Valthornsgatan Brushanen

19 Förslag till plan för att öka antal trygghetsboenden
Omvandling av vissa servicehus Omsorgskontoret fortsätter arbeta med att utforma en åtgärdsplan för ökat antal trygghetsboenden Information till fastighetsägare om behovet Information om kommunens ekonomiska stöd för värd-funktionen Information på kommunens hemsida till äldre Information ges även av äldrelots/socialkontoret Trygghetsboenden idag: Ljungsbro (21 st) och Valla (28 st) 55+ boenden/anpassade boenden Stångåstaden: 296 st

20 Vilka steg behöver tas för att komma till framtidsbilden
Revidering riktlinjer särskilt boende (Förslag till beslut ÄN dec) Ställningstagande till förändring inriktning särskilt boende i servicelägenhet (Förslag till beslut ÄN dec) Framtagande av strategisk plan för ytterligare trygghetsboenden Förändring av FFU servicelägenhet tas fram utifrån avtalstiden utgång Fortsatt utveckling insatser i ordinärt boende: dagverksamhet, trygghetsteam, DAL-lag, demensresurser med mera Ställningstagande till förändring omställning ålderdomshem (omställning till somatik/demens) Förändring av FFU ålderdomshem tas fram utifrån avtalstidens utgång


Ladda ner ppt "Utveckling servicehus"

Liknande presentationer


Google-annonser