Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS och SoL Jenny Ahlqvist och Cecilia Wallgren SDF Majorna-Linné.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS och SoL Jenny Ahlqvist och Cecilia Wallgren SDF Majorna-Linné."— Presentationens avskrift:

1 LSS och SoL Jenny Ahlqvist och Cecilia Wallgren SDF Majorna-Linné

2 LSS Preciserade och absoluta rättigheter i form av specifika insatser Klar målsättning med insatserna: tillförsäkras goda levnadsvillkor, leva som andra Insatserna måste begäras av den enskilde Enskildes behov avgörande Beviljade insatser enligt LSS inskränker inte rättigheter som följer av annan lagstiftning Beslut är överklagbara Dröjsmål med verkställighet av beviljad insats är sanktionerad

3 Personkretsen (nyckeln till LSS) 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service Personkretstillhörighet enligt grupp 1 och 2 bygger på medicinska diagnoser. Personkretstillhörighet prövas endast i det fall insats begärs.

4 Två steg i bedömning av insats 1. Personkretsbedömning. 2. Bedömning av rätten till insatser - finns behov av insatsen? - är behovet tillgodosett? -uppnår personen goda levnadsvillkor? 7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.

5 Insatser enligt LSS 9 § p 1-10 1. Råd och stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Kontaktperson 5. Avlösarservice 6. Korttidsvistelse 7. Korttidstillsyn. 8. Boende eller familjehem för barn med behov av särskild service 9. Bostad för vuxna med särskild service 10. Daglig verksamhet (dock ej personkrets 3)

6 Skillnad LSS och SoL En person som inte omfattas av personkretsen är hänvisad till SoL LSS: goda levnadsvillkor och faktiskt tillgodosedda behov. SoL: skälig levnadsnivå och KAN behovet tillgodoses på annat sätt.

7 Socialtjänstlagen Målsättning med insatserna: tillförsäkras skälig levnadsvillkor Insatserna måste begäras av den enskilde Insatser ges endast i det fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt Beslut är överklagbara Dröjsmål med verkställighet av beviljad insats är sanktionerad

8 Insatser enligt SoL Hjälp i hemmet (hemtjänst) Trygghetslarm Boendestöd Kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, ledsagarservice (samma innebörd som LSS fast utifrån kriterier enligt SoL) Olika boendeformer pga omfattande funktionsnedsättning Sysselsättning Hemvårdsbidrag Övrigt

9 Inkomna frågor Vad gör ni om en förälder ringer till er och säger, ”min son sitter hemma och gör ingenting”? Det är vanligt idag att ungdomar idag inte svarar i telefon, inte svarar på mail, att de isolerar sig. Hur hanterar ni detta? Min son har ju haft LSS tidigare, ni måste ju veta att han behöver hjälp? Vad tänker ni kring syskon i de här familjerna? Vem kan få en Individuell Plan? Erbjuder ni alltid en sådan? Hur går det till när man ansöker om Bostad med Särskild Service? Hur stor hänsyn tar ni till det som anhöriga säger? Har läkarintyget betydelse för vilka insatser jag kan få? Styr kostnaden vilken insats jag kan få? Vad säger ni på socialtjänsten om alla dessa överklaganden som leder till ändrade beslut. Varför fattar ni fel beslut? Kan man gå på Folkhögskola och få ersättning för dubbelt boende? LSS-vad innebär det att ha en personlig assistans och vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna som assistenten har/gör?


Ladda ner ppt "LSS och SoL Jenny Ahlqvist och Cecilia Wallgren SDF Majorna-Linné."

Liknande presentationer


Google-annonser