Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-02-20.  Att leva som andra  Självbestämmande, inflytande och integritet  Goda levnadsvillkor  Delaktighet  Tillgänglighet  Rättighetslag 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-02-20.  Att leva som andra  Självbestämmande, inflytande och integritet  Goda levnadsvillkor  Delaktighet  Tillgänglighet  Rättighetslag "— Presentationens avskrift:

1 2015-02-20

2  Att leva som andra  Självbestämmande, inflytande och integritet  Goda levnadsvillkor  Delaktighet  Tillgänglighet  Rättighetslag  Pluslag  Insatser enbart på egen eller vårdnadshavares begäran

3 Insatser enligt LSS ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne (8 § LSS). Enligt 11 kap. 10 § SoL har barn som har fyllt 15 år rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt SoL. Barn som fyllt 15 år kan alltså själva ansöka om bistånd utan att vårdnadshavaren företräder dem.

4  LSS omfattar insatser för särskilt stöd och service åt personer:  1 med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd  2 med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller  3 med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

5 Det stöd och omvårdnad en förälder ger till ett barn utan funktionsnedsättning utgör norm för vad som är normalt. Det hjälpbehov och insatser som går utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder, utgör grunden för bedömning av stödbehov.

6 9 § 1 LSS Rådgivning och annat personligt stöd 9 § 2 LSS Biträde av personlig assistent 9 § 3 LSS Ledsagarservice 9 § 4 LSS Kontaktperson 9 § 5 LSS Avlösarservice 9 § 6 LSS Korttidsvistelse 9 § 7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 8 LSS Bostad med särskild service för barn eller ungdomar 9 § 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna 9 § 10 LSS Daglig verksamhet

7 Omvårdnad ingår i följande insatser enligt LSS:  Avlösarservice  Korttidsvistelse  Korttidstillsyn  Familjehem  Bostad med särskild service för barn och ungdomar  Bostad med särskild service för vuxna  Daglig verksamhet

8 Komplement till annat stöd från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Insatsen syftar till att underlätta för den enskilde att leva med funktionshindret. Stöd ges från habiliteringen utifrån hälso- och sjukvårdslagen

9 För att få rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hjälp med grundläggande behov ska vara av mycket privat karaktär och insatsen skall vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag, för att ge rätt till personlig assistans.

10 Grundläggande behov  Personlig hygien  Klä av och på sig  Måltider  Kommunikation  Ingående kunskap Grundläggande behov över 20 tim/vecka – FK

11 Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder

12 Syftet med kontaktperson är att denna skall vara en medmänniska som kan ge stöd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Insatsen kan ges till ungdomar och vuxna. Biträde av kontaktperson skall inte beviljas en person som har ett fungerande privat nätverk.

13 Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning oavsett dennes ålder, från anhöriga eller andra närstående.

14  Korttidshem  Stödfamilj  Lägervistelse Insatsen skall tillgodose behov av rekreation och miljöombyte för den funktionsnedsatte personen och/eller behov av avlastning för närstående.

15 Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Därefter skall vårdnadshavaren informeras om rätten att söka korttidstillsyn enligt LSS.

16 Ett av socialtjänstens främsta mål är att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina föräldrahem. Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan komma i fråga först om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. Insatsen skall ses som ett komplement till boende i föräldrahemmet.

17 Bostad med särskild service kan erbjudas en person med funktionsnedsättning som inte kan bo i ordinärt boende. Bostad med särskild service enligt LSS kan verkställas som gruppbostad, servicebostad, eller annan särskilt anpassad bostad. I gruppbostad och servicebostad ingår omvårdnad, fritidsaktivitet och kulturella aktiviteter som en del av insatsen. I bostad med särskild service ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdsavtalet

18 Den som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet enligt LSS.

19 I samband med att man beviljas en insats enligt LSS skall den enskilde informeras om att hen kan begära att en individuell plan enligt § 10 LSS upprättas. Syftet kan vara att ge en överblick över planerade och beslutade insatser. Det är den enskilde som begär att en individuell plan skall göras och som avgör planens omfattning.

20 1 januari 2011 infördes bestämmelser om barns bästa och barns rätt att komma till tals i LSS. Bestämmelsen om barnets bästa får i LSS störst betydelse för insatsens innehåll och utformning.

21  Hemtjänst  Boendestöd  Trygghetslarm  Hemvårdsbidrag  Fixartjänster för yngre

22 Hemtjänst är en insats som vid sidan av omvårdnad och psykossocialtstöd även inbegriper förekommande serviceuppgifter som praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning, tvätt, inköp etc. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. 2009 infördes Göteborgsmodellen för hemtjänst.

23 Insatsen är förbehållen personer med  Psykiska funktionsnedsättningar  Intellektuella funktionsnedsättningar  Neurologiska funktionsnedsättningar  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism

24 Det skall finnas ett behov av rehabiliterande/habiliterande stöd av personal med särskild kompetens och kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga livsföring. Insatsen ska bidra till att öka den enskildes motivation att leva ett självständigt liv, bryta passivitet och isolering samt att ge stöd i att komma ut i sociala sammanhang och/eller delta i sysselsättning. Insatsen är kostnadsfri för den enskilde.

25 Trygghetslarm i den enskildes bostad har som syfte att den enskilde lätt skall få kontakt för att få hjälp vid akuta behov. Insatsen ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo kvar i sin invanda miljö. Avgift tas ut som en månadsavgift enligt hemtjänsttaxan.

26 Hemvårdsbidrag är ett kommunalt bidrag. Hemvårdsbidrag beviljas som bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. För att ha rätt till hemvårdsbidraget skall man vara stadigvarande bosatt i kommunen. Hemvårdsbidrag ger ekonomisk ersättning till de personer för vilkas anhöriga/närstående utför merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Merarbetet skall främst bestå av personlig omvårdnad.

27 Hemvårdsbidrag utgår i fem nivåer utifrån bedömd omfattning av vårdbehov. Föreligger behov ska även bedömning ske om vårdaren är en person som bedöms lämplig för uppgiften. Hemvårdsbidraget utbetalas till vårdtagaren och är inte skattepliktigt. Det omfattar inte heller sociala förmåner. Bidraget utgår som ett månadsbidrag och bevilja för högst ett år i taget. Sökanden informeras alltid om möjligheten att ansöka om vårdbidrag respektive handikappersättning hos Försäkringskassan.

28 I Göteborgs stad finns det biståndsbedömda och avgiftsfria servicetjänster för personer med funktionsnedsättning under 67 och som bor i eget boende. Servicetjänsterna beviljas som bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Fixartjänster ska bidra till att förebygga skador och olycksfall samt öka individens självständighet och trygghet. Fixartjänster är uppgifter som en yngre person utan funktionshinder normalt kan utföra själv. Tjänsterna är avgiftsfria men den enskilde får dock svara för inköp för eventuella material. Fixartjänster är en service, men inte en rättighet för den enskilde.


Ladda ner ppt "2015-02-20.  Att leva som andra  Självbestämmande, inflytande och integritet  Goda levnadsvillkor  Delaktighet  Tillgänglighet  Rättighetslag "

Liknande presentationer


Google-annonser