Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Introduktion i rambeslut för dig som kontaktpersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Introduktion i rambeslut för dig som kontaktpersonal."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Introduktion i rambeslut för dig som kontaktpersonal

2 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla ökat självbestämmande. Resulterade i ett utvecklings- program, Attraktiv hemtjänst, som pågår Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla ökat självbestämmande för den enskilde. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förslag till beslut. Bakgrunden var inte så nöjda brukare, resultat under snitt i brukarundersökningar, men också bättre förutsättningar för medarbetarna för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver och många som kommer att behöva hemtjänst. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. (5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst och KF 20 mars). Strategiplanen är omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst som sträcker sig tom Att införa rambeslut är en del i denna plan för hemtjänsten. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Beslut om hemtjänst i tid
Beslut om hemtjänst i timmar Service och omsorg Förfogar över hemtjänsttid Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek Rambeslut i tid omfattar stöd och hjälp dag – kväll. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning. Viktiga utgångspunkter när vi arbetar med rambeslut. Merparten av de som bedömts ha behov av och rätt till hemtjänst kan och ska få bestämma över sin vardag och hemtjänst. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Behovsinriktat o systematiskt
Gå ifrån ”insatsstyrd hemtjänst” - handläggare och hemtjänsten utreder respektive planerar utifrån förutbestämda insatser i den befintliga organisationen, ”Det här kan du få”. Till behovsinriktad hemtjänst - den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen behöver lyftas fram ”Vad behöver du?”. Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, modellen Individens behov i centrum, IBIC införs successivt inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov som kan hjälpa oss att ”rättssäkra rambeslut i hemtjänsten. EX I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen matdistribution, behöver handläggaren gå igenom hur den enskilde genomför olika aktiviteter som hör ihop med måltidssituationen. Det kan handla om att planera för matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat, duka fram och plocka undan, diska eller att äta. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Förändring för medarbetarna
Efter utredning av behov fattar handläggare beslut i om hemtjänst i tid = inte beslut om hemtjänstinsatser. Istället planerar den enskilde och kontaktpersonalen insatser utifrån den enskildes behov i handläggarens uppdrag. Nytt arbetssätt för undersköterskor: i dialog med den enskilde komma fram till vilka insatser som behövs när genomförandeplanen tas fram. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Förändring för den enskilde
Kontaktpersonalen är professionella … … och kan vägleda, föreslå, motivera … Den enskilde är experten på sitt liv De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att hen behöver utifrån beslutets målsättning Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Alltid fatta rambeslut?
Målsättningen är att så många som möjligt ska få rambeslut. I vissa fall kan det vara aktuellt att den enskilde får ett insatsbeslut. Om handläggaren bedömer att det är mer lämpligt. Den enskilde önskar ett insatsbeslut. Om den enskilde är i behov av hemtjänst i annan kommun. Det kan handla om att den enskilde har behov som behöver tillgodoses med insatser som inte bör kunna bytas ut mot andra insatser för att målsättningen ska nås. Det kan t ex röra sig om personer som riskerar att bli vräkta om städningen av bostaden inte utförs regelbundet eller personer som behöver stöd i att sköta sin egen hälsa för att inte fara illa. Handläggare kan enligt ansökan behöva besluta om insatser som ska tillgodose den enskildes behov. Demensdiagnos är inte = insatsbeslut. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. Det är först om den enskilde riskerar att fara illa som insatsbeslut kan vara mer lämpligt. Om insatsbeslut är mer lämpligt kan också komma fram vid uppföljning av ett rambeslut och av genomförandeplan. Den enskilde kanske önskar insatsbeslut av någon anledning, kanske tycker det verkar krångligt, otydligt eller annat och ska då kunna få ett insatsbeslut istället för ett rambeslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Rambeslut hemtjänst Handläggaren utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om hemtjänst i timmar/vecka. Hemtjänsttid dokumenteras på beslutsmeddelande. Informera den enskilde om att du tar kontakt inom tre månader för att utvärdera hemtjänstbeslutet (fråga om nöjd/missnöjd). Avgiftshandläggaren beräknar avgift utifrån beslutad total tid för hemtjänst. Kontaktpersonal tar tillsammans med den enskilde fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag hemtjänst i timmar/vecka. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser som ska utföras, hur och när de ska utföras, samt hur all tid ska fördelas. Planen blir utgångspunkt för schemaläggning och bemanningsplanering. Handläggaren får meddelande om att genomförandeplan är upprättad. Handläggare säkerställer att planerade insatser kan tillgodose den enskildes behov enligt uppdraget. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar upprättad genomförandeplan enligt överenskommelse. Handläggaren tar kontakt med den enskilde inom tre månader från att beslut fattats och ber den enskilde värdera utförandet beslut /uppdrag om hemtjänst (enligt modell utvärdering av hemtjänst .UH). Om beslutet är längre än ett år ska den enskilde även kontaktas årligen för utvärdering. Vid ev. missnöje kontaktas utföraren. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen (till exempel utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Vad måste höra ihop med beslut och mål , men den enskilde ska tillfälligt kunna byta ut insatser. Vad måste handla om tjänster eller uppgifter som en yngre, frisk person utan funktionsnedsättning normalt kan utföra själv. Uppgifter som trädgårds- eller fastighetsskötsel ingår inte och inte uppgifter som i övrigt kräver särskild fackkunskap inom andra yrkesområden. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Den enskilde kan inte välja när (specifik tid och dag) men ska kunna påverka när insatser utförs så långt det går . Den enskilde ska ha möjlighet att dela upp sin tid för ”underhållsstädning” om han eller hon vill det. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Samt besvärshänvisning!
Rambeslut hemtjänst ANSÖKAN Du har ansökt om xxxx , xxxxx, xxxxx…… BESLUT Din ansökan 2015-xx-xx om ovan har beviljats av stadsdelsnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under perioden 2015-xx-xx xx-xx. Det betyder att du får hemtjänst x tim och x min/vecka under beslutsperioden. Du har rätt till hemtjänst eftersom dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett beslutsunderlag bifogas. Beslutsunderlaget är en beskrivning av dina behov utifrån din ansökan, handläggarens bedömning och de mål du tagit fram med handläggaren. Beslutet om hemtjänst är utformat som ett rambeslut. Det betyder att du förfogar över din hemtjänsttid. Vi erbjuder dig att tillsammans med en kontaktpersonal i hemtjänsten planera vad du behöver stöd och hjälp med och på vilket sätt, men också hur du vill fördela dina timmar. Din planering måste vara förenlig med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget. Planeringen sammanställs av din kontaktpersonal i en genomförandeplan. Du har också rätt att få andra insatser än de som sedan finns beskrivna i genomförandeplanen, till exempel utifrån din dagsform, så länge dina önskemål inte strider mot mål i beslutsunderlaget. Du kan även ändra hur du vill fördela din tid, men det måste du meddela hemtjänsten i förväg. Detta beslut förses med ett så kallat återkallelseförbehåll. Det betyder att detta beslut kan komma att ändras av oss om dina behov eller förutsättningar förändras under beslutsperioden. Samt besvärshänvisning! Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om och att den enskilde fått sin ansökan beviljad. Beslutet ska hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget och som den enskilde ska få ta del av. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp. Vi ska se beslutsmeddelandet ur den enskildes perspektiv, det vill säga förklara vad ett rambeslut innebär även om vissa delar berör hur utföraren ska arbeta. I beslutet ska den enskilde informeras om att han eller hon förfogar över den beviljade tiden och erbjudas att, tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten, upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska dokumenteras vilka insatser som ska utföras, hur de ska utföras och hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Uppdrag till utföraren
Ett tydligt och bra uppdrag från handläggare underlättar för utföraren. Du som utförare tar ställning till om uppdrag och mål är tydligt formulerade eller om kontakt med handläggaren behövs för förtydligande. Det ska tydligt framgå om uppdraget avser att verkställa ett ram eller insatsbeslut Hemtjänsttiden ska formuleras i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) till utförare av hemtjänst. I uppdraget ska framgå om handläggaren bedömer behov av dubbelgång, i vilka moment och tidsåtgång (inom ramen för beslutad hemtjänststid). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 På vilket sätt behov ska tillgodoses
I uppdraget ska framgå om: behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande arbetssätt behovet kan tillgodoses med kompenserande arbetssätt HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 10/4/2017 Värdighetsgaranti Den enskilde ska i möjligaste mån kunna välja när och hur hen får stöd och hjälp av hemtjänsten. Vad som är viktigt i vardagen är inte samma för alla. Även om hen behöver stöd av andra ska hen kunna behålla dina egna vanor. När vi planerar tillsammans ska den enskilde kunna framföra önskemål och vara delaktig i hur hen vill att omsorgen om hen ska vara. Har hen annat modersmål än svenska ser vi till att hens plan översätts om hen vill. Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras görs tillsammans med dig eller den person som företräder dig. Planeringen ska vara klar inom två veckor.

16 Planera och genomföra samtal
Tänk på att: Organisera för tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den enskilde. Anpassa samtalet till den enskildes förutsättningar och behov. Bjuda in till att föra fram sina åsikter och önskemål. Vara lyhörd och empatisk i mötet. Ta hänsyn till att den enskilde befinner sig i en beroendeställning och se till att ditt bemötande upplevs som respektfullt. Föreslå stöd och hjälp som är anpassat till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Föreslå stöd och hjälp i att upprätthålla oberoende Du har som kontaktpersonal möjlighet att lära känna den enskilde och vad som är viktigt för honom eller henne. Relationen och uppdraget ger dig information om hur du kan planera och genomföra samtalet. Bikupa Hur kan du som kontaktpersonal – ta reda på, upptäcka vilka behov den enskilde har (om den enskilde t.ex. inte riktigt vet, inte kan uttrycka sig fullt ut om hur hen vill ha det?) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Praktiska tips – inleda samtalet
I uppdrag till oss framgår att du har behov av… samt att du beviljats … tim och … min/vecka som du kan fördela över en fyra veckors period. Om vi börjar med dina dagliga behov… vi börjar med din morgon… Hur brukar du göra? Vad kan du göra själv? Vad vill du att vi stödjer/hjälper dig med…? I vilken ordning vill du att vi…? Hur vill du att vi …? Vad är viktigt för dig när vi stödjer/hjälper dig med…? Vilken tid brukar du…? Hur lång tid vill du att vi avsätter för…? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Genomförandeplan och VAD
Dokumentera vilka insatser som ska utföras, hur och när. Det finns inga krav på eller begränsningar i hur insatserna kan formuleras och beskrivas. Den enskilde ska också ha möjlighet att ändra hur han eller hon vill fördela sin tid. Informera om denna möjlighet, men att ni behöver viss framförhållning om det påverkar ditt och dina kollegors schema. Det handlar om insatser för stöd och hjälp i vad som hör till den dagliga livsföringen. Insatserna ska höra ihop med uppdrag och mål i uppdraget. Självklart ska den enskilde och sedan dina kollegor i hemtjänsten kunna förstå vad som ska göras! Begreppet hemtjänst kan definieras enligt nedan: Inom begreppet hemtjänst ryms både stöd och hjälp av servicekaraktär och omvårdnadsinsatser. Den praktiska hjälpen av servicekaraktär kan exempelvis bestå av städning, tvätt, inköp, promenader, post- och bankärenden, matlagning och matdistribution. Omvårdnadsinsatserna ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom exempelvis måltidsstöd, hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, förflyttning, insatser för att bryta isolering och för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Genomförandeplan HUR Dokumentera under rubrik HUR vilket arbetssätt som handläggaren bedömt ska användas enligt uppdraget. Dokumentera vidare under rubriken på vilket sätt du och dina kollegor ska stödja/träna. Dokumentera vid kompenserande arbetssätt om/hur den enskilde ska vara delaktig och ev. vad den enskilde gör själv. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Stödjande/tränande arbetssätt
Den enskilde är på något sätt med i genomförandet av stöd och hjälp, ”gör tillsammans” med omsorgspersonal eller får stöd av omsorgspersonal i att själv ”göra”. Målet är ofta att behålla eller stärka sin förmåga att genomföra aktiviteten. Exempel på stödjande/tränande arbetssätt: Praktiskt stöd (tex räcka, göra tillsammans), guida, vägleda, påminna, känslomässigt stödja och motivera den enskilde (tex uppmuntra). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Kompenserande arbetssätt
Innebär att stöd och hjälp helt utförs åt den enskilde. Den enskilde kan utföra något mindre moment på egen hand, t.ex. skriva inköpslista, sortera tvätt. När den enskildes egen förmåga att är begränsad ökar krav på att uppmärksamma den enskildes behov av delaktighet i situationen. Delaktighet i situationen kan t.ex. innebära att bli sedd och lyssnad på, få stöd att komma till tals, bli involverad i beslutsprocesser (vad ska göras, hur, i vilken ordning). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 Genomförandeplan och NÄR
Dokumentera hur den enskilde tillsammans med dig har planerat att fördela tiden mellan de olika insatserna så att handläggaren kan få en uppfattning om vad den beslutade tiden ska användas till, förutom till vilka insatser. Om den enskilde vill ha och behöver andra insatser, eller annan fördelning av tid mellan insatser, än hur ni tillsammans först planerade utifrån rambeslutet/uppdraget reviderar du genomförandeplanen.   Om behov och hemtjänsttid förändras utifrån rambeslutet/uppdraget be den enskilde i första hand kontakta handläggaren för ansökan och ny bedömning. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Följa upp och utvärdera
Genomförandeplanen bör regelbundet också följas upp: Har insatserna utförts enligt planen? Behövs andra insatser? Hur fungerar insatserna i förhållande till de uppsatta målen? Har målen uppnåtts eller inte? Om målen inte har nåtts bör ett övervägande ske om ev. förändringar i genomförandet. Är metoden, ”hur” rätt? Genomförandet behöver även utvärderas utifrån hur nöjd den enskilde är med: Personalens bemötande, möjlighet till självbestämmande och delaktighet, insatsens/insatsernas omfattning och genomförande HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Bra att veta - handläggare följer upp o utvärderar
Handläggaren tar del av genomförandeplanen och stämmer av mot beslutsunderlaget/uppdraget. Handläggare har ansvar för att utvärdera beslutet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet och en gång om året om beslutet är längre än ett år. Handläggare gör en bedömning av om genomförandeplanen utgår från beslutsunderlag/uppdrag samt ger förutsättningar att nå målet. Om inte kontaktas utföraren för förtydligande. För att säkerställa den enskildes rättssäkerhet kräver rambeslut utvärdering av stöd och hjälp som den enskilde fått och om den enskildes behov har tillgodosetts. Det innebär att du som handläggare behöver försäkra sig om att den enskilde har möjlighet till självbestämmande och inflytande i genomförandet, samt att den enskilde är tillfreds med resultatet och nyttan av insatserna. Att bara följa upp att upprättad genomförandeplan svarar mot bedömda behov och beslut räcker inte för att säkerställa om insatserna haft önskad effekt och varit av god kvalitet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Introduktion i rambeslut för dig som kontaktpersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser