Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och leva ett gott liv.

2 Västra Götalandsregionen ansvarar för att invånarna kan få den hälso- och sjukvård de behöver. Västra Götalandsregionen driver bland annat också verksamheter som rehabilitering, habilitering, hörselvård, syncentral, tolkservice, hjälpmedelscentral m.m. Västra Götalandsregionen driver också rättighetsfrågor inom t.ex. funktionshinderområdet, mänskliga rättigheter, tillgänglighet, delaktighet

3 LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem ansvarar för LSS i VGR? Västra Götalandsregionen ansvarar för lagpunkten ”Rådgivning och annat personligt stöd enl. § 9:1 LSS”. Rättighetspunkterna 2 – 10 enl. § 9 LSS ansvarar kommunerna för.

4 Västra Götalandsregionen bildades 1999 Landstinget (VGR) ska ansvara för all habilitering Ny förvaltning = Handikappförvaltning (Habilitering & Hälsa) Habilitering = behandlingsform som regleras och styrs av hälso- och sjukvårdslagen HSL. Handikappförvaltningen fick även ansvar för lagpunkten råd- och stöd enl. § 9:1 LSS.

5 HABILITERING & HÄLSA Habilitering & Hälsas verksamhet består av: Habiliteringen, Hörsel- och dövverksamheten, Synverksamheten och Tolkverksamheten.

6 HABILITERING & HÄLSA Ansvarar också för lagpunkten rådgivning och annat personligt stöd § 9.1 LSS

7 1994 - LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Personer som har rätt att ansöka om LSS insatser är personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

8 LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9 LSS innehåller 10 reglerade insatser Första insatsen i § 9 är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

9 LSS Vad menas med rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS? Insatsen är lagreglerad – definition finns att läsa i de så kallade förarbetena/propositionen till lagen där det finns förklaringar och stöd för tolkningar

10 LSS Rådgivning och annat personligt stöd Prop.1992/93:159 ang. 9 § punkt 1. stödinsatser av övergripande natur som ligger hälso- och sjukvården nära. expertstöd där såväl medicinska, psykologiska och sociala som pedagogiska aspekter av funktionshindret beaktas kvalificerade insatser från flera kompetensområden som behövs för att underlätta det dagliga livet insatser av rådgivande och allmänt stödjande karaktär ges oftast av kurator, psykolog, sjukgymnast, dietist, talpedagog, logoped m.fl.

11 LSS rådgivning och annat personligt stöd kan t ex vara: att vägleda att informera att hjälpa till och kartlägga den funktionsnedsatte personens behov och anvisa möjliga vägar och insatser samtalsstöd till anhöriga för att dom bättre ska kunna klara den ibland svåra situation som det innebär att leva med en person med svårt funktionshinder

12 LSS Rådgivning och annat personligt stöd - AVGRÄNSNING - Prop.1992/93:159 ang. 9 § punkt 1. Avsikten är inte att ge en sjukvårdande behandling/rehabilitering eller andra insatser som klart faller inom området för hälso- och sjukvården eller för socialtjänsten eller för pedagogiska insatser som hör till undervisning

13 LSS är en kompletterande lagstiftning - AVGRÄNSNING - 4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

14 Insatsen rådgivning och personligt stöd enligt LSS övergripande, vägledande karaktär information om rättigheter och skyldigheter kartläggning, planering och vägledning anvisa möjliga vägar och insatser för att få behoven tillgodosedda. beslut om råd och stöd är alltid begränsad till tid och omfattning

15 LSS Vem har rätt att begära insatsen enligt LSS? Enligt § 8 ska insatser ges den enskilde endast om han begär det. är man under 15 år eller om man saknar förmågan att på egen hand ta ställning i frågan kan: vårdnadshavare god man eller förvaltare begära insatser för honom

16 LSS Rådgivning och annat personligt stöd Prop.1992/93:159 ang. 9 § punkt 1. Insatsen ges till den funktionshindrade, men kan och bör ofta utformas som rådgivning och personligt stöd till hela familjen

17 LSS Hur begär man rådgivning och annat personligt stöd? Fyller i en formell ansökningsblankett Ringer till berörd myndighet och handläggare Skickar e-brev Lämnar muntlig begäran

18 LSS Vad händer efter att man har begärt råd- och stöd? Handläggaren träffar personen för utredande samtal. Utredningen ska besvara ett antal punkter som t.ex: 1.Personkretstillhörighet – läkarintyg m.m. behövs 2.Den sökandes behov och önskemål 3.Är insatsen som begärs råd- och stöd enligt LSS? 4.Är insatsen redan tillgodosedd? 5.Vem kan/ska erbjuda insatsen? Utredningen ska mynna ut i ett formellt beslut. Är man missnöjd med beslutet så kan man överklaga.

19 KONTAKTUPPGIFTER Kurator Peter Novak Handläggare och samordnare för Rådgivning och annat personligt stöd enl. LSS § 9.1 Tel: 031-759 22 11, 0722 260 889 e-post: peter.p.novak@vgregion.sepeter.p.novak@vgregion.se Habilitering & Hälsa Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg 031-759 22 00 vx

20 l TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET !!


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och."

Liknande presentationer


Google-annonser