Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2015 RMPG rehabilitering och smärta. Permanenta arbetsgrupper Arbetsgrupp smärta och multimodal rehabilitering (MMR) Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2015 RMPG rehabilitering och smärta. Permanenta arbetsgrupper Arbetsgrupp smärta och multimodal rehabilitering (MMR) Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2015 RMPG rehabilitering och smärta

2 Permanenta arbetsgrupper Arbetsgrupp smärta och multimodal rehabilitering (MMR) Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering Arbetsgrupp forskning, utveckling och utbildning FOU

3 Tillfälliga arbetsgrupper Arbetsgrupp EDS: Arbetet med vårdprogram, etablering av verksamhet i RÖ (vårdnivå 1 och 2) och RJL (vårdnivå 2). Kommer att fortsätta arbeta med uppföljning. Arbetsgrupp pumpar för intratekal läkemedelstillförsel: Förberett ”hemtagning” av pumpverksamhet mpå vårdnivå 2. Uppdraget på väg att avslutas.

4 Utvecklingstendenser Ytterligare ökat antal behandlingar inom området spasticitet (botulinumtoxin, pumpar) med ökad resursåtgång och behov av mer likvärdig tillgänglighet. Behov av mer jämn tillgänglighet inom smärtområdet (se ovan). Nationella riktlinjer inom smärtområdet där vår RMPG är delaktig i utvecklingen (se ovan). Implementering av robotteknologi inom rehabilitering Konsolidering av nyetablerad verksamhet inom EDS och ME, fortsatt utbyggnad. Centralisering inom ryggmärgsskaderehabiliteringen?

5 Öppna jämnförelser Ej aktuellt för rehabmedicin/smärta ännu. Registrering i de nationella kvaltetsregistren WebRehab och NRS ger goda förutsättningar för framtida redovisning av data i ”öppna jämförelser”.

6 Tillgänglighet Ännu närmare samverkan för att långsiktigt säkerställa tillgången till specialister i rehabiliteringsmedicin i Kalmar län (stor brist i dagsläget). Gemensam rekrytering av ST-läkare i rehabiliteringsmedicn med kombinerad tjänstgöring i ffa Västervik och Linköping För patienter med mycket komplexa behov fungerar samverkan idag inte optimalt om patienten har sin hemvist i Jönköpings eller Kalmar län. Otydliga rutiner för remiss- och informationsflöden för diagnostiska åtgärder mm förlänger utredningstiderna. Även ojämn tillgång avseende behandling med botulinumtoxin för spasticitet. Samma gäller avseende tillgången till sluten och öppen vård för rehabilitering av barn.

7 Riktlinjer – vårdprogram Två regionala kunskapsstöd (svår hjärnskada och trafikmedicinsk bedömning) har färdigställts under året och ytterligare ett arbete är på väg att färdigställas (EDS). Samtliga arbeten har initierats och stöttats av arbetsgruppen. En medlem i arbetsgruppen (Agneta Siebers) har dessutom haft huvudansvaret för att färdigställa dokumenten och se till att dessa publiceras på den gemensamma hemsidan.

8 Hälsoperspektiv Program inriktat mot livstillförändringar i syfte att främja hälsa och minska risken för sekundärkomplikationer hos patienter med medfödda eller förvärvade skador i nervsystemet finns etablerade på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US sedan 2014. Utvärdering pågår främst inom ramen för klinikinternat resultatrapportsystem. Upplevd hälsa rapporteras också som PROM i WebRehab och NRS.

9 Investeringar Inköp av exoskelett/träningsrobot ”Ekso” med externa medel (bl.a. FORSS) och användning inom multicenterstudie under 2015. Pågår nu gemensamt sjuvårdregionalt implementeringsprojekt med stöd av olika externa finansiärer, anskaffning av ytterligare utrustning kan bli aktuell. I Linköping har även ultraljudsutrustning för förbättrad diagnostik och ökad behandlingssäkerhet vid botulinumtoxininjektioner upphandlats. Kan bli aktuellt med sådan utrustning på fler orter.

10 Relevanta förändringar under 2015 Etablering av nya uppdrag/program för EDS i RÖ och RJL samt för ME/CFS på SORC i RÖ. Sammanslagning har skett mellan rehabenheten i Nässjö och Rehabmedicin, Ryhov, där en långsiktig målsättning är att etablera fungerande dagrehab på alla tre sjukhusen i RJL. Rehabmottagningen inom Medicinkliniken Västervik samt smärtenheten i Eksjö har etablerats som ”Refill Center” för intratekala baklofenpumpar. I RÖ har inriktningsbeslut fattats/förberetts om 24 nya slutenvårdsplatser för rehabilitering, preliminärt 8 stycken i Finspång och 16 stycken i Motala.

11 Sammanfattning – viktigaste punkter Kring patientgruppen med EDS har en enastående samverkan skett: Utifrån en hög kompetens- och erfarenhetsnivå på smärtenheten i Västervik har uppbyggnad av verksamhet i sjukvårdsregionen kunnat ske både på primärvårds-/närsjukvårdsnivå (vårdnivå 1) och på specialiserad nivå (vårdnivå 2). Även om denna process ännu inte är avslutad så har den varit mycket viktig och exemplarisk för andra framtida samarbeten i sjukvårdsregionen. Samarbetet kring träningsroboten Ekso illustrerar potentialen avseende forskningssamverkan och möjligheten med att gemensamt ta fram och utveckla nya metoder inom rehabiliteringen. Samarbetet kring implanterade läkemedelspumpar för intratekal läkemedelstillförsel illustrerar hur ”hemtagning” av åtgärder som ej längre är att betrakta som högspecialiserade tydligt kan frigöra resurser för att upprätthålla tillgänglighet till den högspecialiserade vården. RMPG rehabilitering och smärta ser med spänning fram emot de möjligheter och utmaningar som ett framtida bildande av ny storregion innebär. Potentialen för ytterligare förbättrad samverkan inom vårt område bedömer vi som mycket stor inom en sådan regionbildning.


Ladda ner ppt "Årsrapport 2015 RMPG rehabilitering och smärta. Permanenta arbetsgrupper Arbetsgrupp smärta och multimodal rehabilitering (MMR) Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser