Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extrastämma Adelsö-Sättra samfällighetsförening GA:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extrastämma Adelsö-Sättra samfällighetsförening GA:1."— Presentationens avskrift:

1 Extrastämma Adelsö-Sättra samfällighetsförening GA:1

2 Dagordning Mötet öppnas Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar Ersättning till styrelse och revisor Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Information från styrelsen: Beslut Lantmäteriet. Drift och underhåll. Upphandling av drift och underhåll av vägarna. Skrift för nyinflyttade. Driftsbidrag från Trafikverket. Övriga frågor Meddelanden av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötet avslutas

3 Budget/Prognos Sättra Vägsamfällighet Budgetförslag 1 juli 2015- 30 juni 2016 IntäkterUtgifter Budgetförslag 1 jan- 30 juni 2016 IntäkterUtgifter Medlemsavgift kv 3 och 4/201585 000 Saldo 31/12 201547 232 Medlemsavgifter kv 1 och 2 /2016126 900 Medlemsavgifter kv 1 och 2 /2016126 900 Trivselpeng/fondering 2015 1900 Trivselpeng/fondering 201500 Snöröjning/Halkbekämpning 120 000 Snöröjning/Halkbekämpning *) 86 750 Vägunderhåll/kantklipp/trädbeskär/sladd/potth ål 50 000 Vägunderhåll/kantklipp/trädbeskär/sladd/potthål 50 000 Belysning *) 50 000 Belysning **) 50 000 Hemsida20001 700 Hemsidan ***)2 000-1 700 Medlemsavgift REV 1500 Medlemsavgift REV BETALT före 31/12 0 Års- och bankavgift H-banken 1600 Års- och bankavgift H-banken BETALT före 31/12 0 Visma 1 400 Visma BETALT före 31/12 0 Kontorsmaterial 200 Kontorsmaterial (papper, kuvert, toner) 200 Porto 500 Porto 300 Utbildning av styrelsen 1 000 Utbildning av styrelsen 1 000 Kostnadsersättning BL Morell 500 Kostnadsersättning BL Morell 500 213 900230300 176 132187 050 *) Fr.o.m 1 jan tillkommer 2 km väg + 20 000 kr (53 250 kr bet) **) Nytt skåp, abonnemang och el. (Ej budgeterat nya stolpar, byte av armatur, byte av kvicksilverlampor till LED.) ***) 1000 kr/Sättra snickeri & Björkfjärden Drift

4 Information från styrelsen Mats Gransell avgår som ledamot i samfälligheten. Sven Secher tar över som ordinarie. Beslut Lantmäteriet fastställt 1 jan 2016

5

6 Drift och Underhåll Vägar Gemensamhetsanläggningens ändamål ca 5,6 km vägnät: Befintliga, grusade, 3,5-5 meter breda med tillhörande anordningar såsom vägbana, diken slänter vägtrummor, mötesplatser, vändplatser, grindstolpar vid östra infarten, skyltar och små grönytor i vägkorsningar. Alla vägar ska hållas farbara för trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras. Vägbelysning Belysningsanläggning med tillhörande anordningar. Längs markerade sträckor på karta. Aktbilaga KA1. Anläggningen är utförd förutom viss ombyggnation av belysningsanläggningen så att den överensstämmer med beskrivning, aktbilaga BE2. Informationstavla/Brevlådeställ 4 st Deltagande fastigheter Adelsö-Sättra 3:1-63 utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift. Upplåtelse av rättigheter Rätt upplåts att: Hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från vägbanans ytterkant, dock ej inom tomt eller i trädgård utan samråd med fastighetsägaren. Träd av större prydnadsvärde (ex ekar) får fällas endast om synnerliga skäl föranleder det. Innan rättigheten utövas, ska fastighetens ägare eller innehavare underrättas. Gagnvirke som avlägsnats tillhör respektive fastighetsägare. Övrig växtlighet bortforslas av anläggningssamfälligheten Grind, bom eller dylikt får inte sättas upp eller behållas på vägarna.

7

8 Upphandling av drift och underhåll Vinterskötsel, plogning (8cm) och sandning Vårskötsel, Kantskärning lagning av hål, lägga på grus. Sladdning Sommarskötsel, Röjning i höjd 4,5 m och sida 2m.

9 Bygatan

10

11 Infarten efter grindstolparna

12 Vid Videbo

13 Att göra åt våra vägar härnäst när tjälen gått ut marken Kantskärning Laga potthål Lägga på gruslager i flera omgångar (5cm) Asfaltslagning bygatan och infarten vid grindstolparna Inte köra så fort, Saltning

14 Skriften Information om Sättra Gårds vägförening Styrelsens ansvar Föreningen och dess styrelse är ansvarig väghållare. Detta innebär att styrelsen är ansvarig inför medlemmarna och myndig-heter avseende vägarnas underhåll och skötsel.

15 Medlemmars ansvar Att betala vägföreningsavgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på före-ningsstämman. Att följa de beslut som tas på föreningsstämman och som berör medlemmar. Att följa de trafikregler som gäller inom området. Att på egna fastigheten klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. Att inte lägga skräp på väg- eller grön-område utanför sin tomtmark. Att informera styrelsen om ändrade förhållande på fastigheten såsom ägarbyte, verksamhet eller om fastigheten är ett fritidsboende eller fast boende. Anmälan kan göras på hemsidan.

16 Tung trafik Vägföreningens vägnät har inte den uppbyggnad och bärighet som erfordras för transporter av grus, byggnadsmaterial, slam mm som utförs på föreningens vägar av fordon med totalvikter på 20-30 ton. Enligt gällande bestämmelser tillåts BK2-trafik med 10 tons axeltryck eller 16 tons boggietryck. Undvik tunga transporter höst och vår, då risken är stor att vägen skadas. Lastbilstransporter till och ifrån fastigheter inom området bör inte utföras under tjällossningsperioden då risken är stor för omfattande skador på vägarna. Reparationskostnaderna drabbar både husbyggaren men även medlemmarna genom förhöjda vägavgifter. Sophämtning, slamtömning och olje/flistransporter får ske. Förutom nyttotrafik ska övrig trafik med tyngre fordon undvikas inom området då vägarna inte är byggda för denna form av trafik.

17 Slitageavgift Slitageavgift, från 3 000 kr till faktisk reparationskostnad, tas ut vid trafik med fordon enligt bärighetsklass BK1. Detta kan bli aktuellt vid t.ex. nybyggnad och större ombyggnad. Fastighetsägare är skyldig att kontakta styrelsen vid trafik med fordon som klassas som BK1 (20- 30 ton), de får inte förekomma utan styrelsens medgivande.

18 Stämma och stadgar Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti. Stämman ska hållas senast 31 oktober.

19 Driftsbidrag från Trafikverket Ansökan är inskickad Inbokad träff för att titta på våra vägar 20 april kl 10:00


Ladda ner ppt "Extrastämma Adelsö-Sättra samfällighetsförening GA:1."

Liknande presentationer


Google-annonser